Erikoisryhmät

Urheiluluokka (uinti ja koripallo)

Lauttasaaren yhteiskoulun yläkoulussa toimii urheiluluokka, jonka oppilaat harrastavat tavoitteellisesti uintia tai koripalloa. Toteutuksen takana on Suomen Olympiakomitean hyväksymä virallinen huippu-urheiluakatemia, Urhea. Lisäksi Suomen Uimaliitto, koripalloseura ToPola ja Lauttasaaren yhteiskoulu ovat rakentaneet yhdessä koulutus- ja valmennusohjelman.

Nuorten uintivalmentajana toimii Aleksi Rajansuo ja yleisvalmentajana Kari Grönroos. Koripalloilijoiden lajiharjoittelusta vastaa koripalloseura ToPoLa.

Lykki toivottaa nuoret uimarit ja koripalloilijat tervetulleiksi Lauttasaareen!

 

Lisää tietoa
Jag talar gärna också svenska

Ruotsin kielen osaajista on pula työmarkkinoilla. Ruotsi on toinen virallinen kielemme, mikä heijastuu kielen osaamisen vaatimuksiin laaja-alaisesti yhteiskunnan eri tasoilla. Valtion ja kuntien virkamiehiltä ja useiden yritysten työntekijöiltä edellytetään sujuvaa ruotsin kielen taitoa. Käytännön ruotsinkielentaito on meriitti ja parantaa nuoren mahdollisuuksia saada opiskelu- ja työpaikka. Kielikylpy on nuorille upea mahdollisuus.

Kielikylpy Lauttasaaren yhteiskoulussa

Lauttasaaressa kielikylpypolku alkaa kielikylpypäiväkodeista (Bamse, Lokki, Sälen) ja etenee Lauttasaaren ala-asteen kautta yläkouluumme luokille 7-9, jossa kielikylpyopetusta on tarjottu vuodesta 2000 alkaen. Oppilaat tulevat meille pääosin Lauttasaaren ala-asteen kielikylvystä sekä Espoosta. Kielikylpyopetus on tarkoitettu suomenkielisten perheiden lapsille, jotka ovat opiskelleet kielikylvyssä vähintään koko alakoulun ajan (varhainen täydellinen kielikylpy). Jos ruotsinkielentaito on saavutettu muulla tavalla, oppilaan kielitaito testataan ennen kielikylpyluokalle ottoa.

Tavoitteena toiminnallinen kaksikielisyys

Kielikylvyn tavoitteena on tukea nuoren kasvua, oppimista ja rohkeutta toimia ruotsin kielellä. Peruskoulun kielikylpyopetuksen läpikäynyt oppilas kommunikoi ruotsin kielellä sujuvasti ja uskaltaa käyttää kieltä. Kielikylvyssä ei kuitenkaan tavoitella täydellistä, äidinkielenomaista kielenhallintaa. Tärkeintä kielikylvyssä on positiivinen asenne ruotsiksi opiskeluun, rohkeus yrittää ja halu tehdä töitä opintojen eteen.

Kielikylvyn tavoitteena on tukea nuoren kasvua, oppimista ja rohkeutta toimia ruotsin kielellä.

Hyvä kommunikatiivinen kielitaito, karttuva sanavarasto ja kielenkäyttö aineopinnoissa

Kielikylpyopetuksessa kielikylpykieli on oppilaalle sekä oppimisen kohde että väline. Kun alakoulun aikana keskitytään saavuttamaan toiminnallinen kielitaito, on yläkoulussa keskeistä hyvän kommunikatiivisen kielitaidon saavuttaminen, sanavaraston lisääminen ja käytännön kielenkäyttö aineopinnoissa. Yläkoulussa aineopinnot vaativat sekä kielitaitoa että opiskelutekniikkaa. Kielikylpypedagogiikan kautta yhdessä oppimisen taito korostuu, mutta myös itsenäisen opiskelun taitoa painotetaan, jotta oppilas hallitsee eri opiskelutekniikat seuraavalle asteelle siirryttäessä. Kielikylpyopettajamme puhuvat kielikylpyoppilaille vain ruotsia kaikissa koulupäivään liittyvissä tilanteissa. Kielikylpykielellä opiskelun määrä vähenee yläkoulussa alakouluun verrattuna, jotta oppilaat voivat jatkaa jatko-opintoihin omalla äidinkielellään. Kielitaito antaa kuitenkin monelle myös mahdollisuuden jatkaa opintoja ruotsin kielellä. Kielikylpyoppilas opiskelee ruotsiksi 45 % peruskoulun pakollisista kursseista. A-ruotsia opiskellaan oman, laajennetun opetussuunnitelman mukaan, ja muut kurssit opetetaan valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti. Käytössä on suomenkielisiä oppikirjoja vastaavat kirjat, joita käytetään ruotsinkielisissä kouluissa.

Jag-tema 7. lk – Vi i Finland 8. lk – Vi i Norden 9. lk

Kielikylpyopetus etenee yläkoulussa teemaopetuksena, jossa teeman näkökulmia käsitellään eri kielikylpyoppiaineissa. Seitsemännellä luokalla teeman keskiössä on Minä, kahdeksannella laajennetaan näkökulmaa suomenruotsalaiseen ympäristöön ja yhdeksännellä luokalla avarretaan katseita muihin Pohjoismaihin. Opetuksessa tuodaan esiin kielen kirjallinen, suullinen, kuultu sekä kommunikatiivinen puoli osana aineenopetuksen harjoituksia ja tehtäviä. Näin yhdistetään kielelliset ja ainesisällölliset tavoitteet, tehdään ne näkyviksi oppilaille ja ohjataan nuoria sekä itsearvioinnin että vertaisarvioinnin hyödyntämisessä. Kaikki kirjallinen ja visuaalinen materiaali kerätään teemapaketiksi, joka kulkee mukana eri kielikylpyaineiden opetuksessa.

Lauttasaaren yhteiskoulussa opiskeluryhmät ovat pieniä ja tämä mahdollistaa yksilöllisen ohjauksen ja työrauhan ylläpitämisen. Oppiaineiden sisältötavoitteet ja kielen omaksuminen ovat yhtä tärkeitä asioita.

Lauttasaaren yhteiskoulussa kielikylpyopetusta tarjotaan seuraavissa aineissa:

BI Biologia (4 kurssia) GE Maantieto (3 kurssia) HI Historia (5 kurssia) KO Kotitalous (3 kurssia 7. luokalla) KU Kuvataide (2 kurssia 7. luokalla) MA Matematiikka (10 kurssia) RUA A-ruotsi (8 kurssia; oma kielikylpyryhmä, jolla laajennettu opetussuunnitelma) TE Terveystieto (3 kurssia) YH Yhteiskuntaoppi (2 kurssia) Kulttuurikurssi (1 kurssi 8. luokalla)

Kielikylpijöitä kannustetaan valitsemaan valinnaisaineena 8. ja 9. luokalle kotitaloutta tai kuvataidetta, jotta myös näille kursseille voitaisiin perustaa kielikylpyryhmä.

Työelämään tutustumisjaksojen (TET) yhteydessä kielikylpijöille tarjotaan ruotsinkielisiä TET-paikkoja.

Kielikylvyssä murrosikäisenä

Yläkoulussa haasteena on motivoida nuoria opiskelemaan lisää kieltä ja näkemään vaivaa vaikeutuvan sanaston kanssa, vaikka arkipäiväinen kielenkäyttö jo sujuu. Haluamme tukea nuoren itsetuntoa ja kielellistä itseluottamusta herkässä kasvun vaiheessa. Lauttasaaren yhteiskoulussa opiskeluryhmät ovat pieniä ja tämä mahdollistaa yksilöllisen ohjauksen ja työrauhan ylläpitämisen. Oppiaineiden sisältötavoitteet ja kielen omaksuminen ovat yhtä tärkeitä asioita. Vanhempienkin tukea tarvitaan, jotta kielen eteen maltetaan nähdä vaivaa. Siksi kannustammekin nuoria lukemaan ruotsinkielisiä kirjoja kesäaikoina. Kielikylpyopetuksemme tehtävänä on auttaa nuoria näkemään vahvuutensa ja osaamisensa sekä kannustaa rohkeaan kielenkäyttöön.

Vastaamme mielellämme kielikylpyopetusta koskeviin kysymyksiin ja esittelemme pyynnöstä teemaopetustamme eri tapahtumissa.

Biologian ja maantieteen opettaja, ämneslärare i språkbad Anna Aaltonen (anna.aaltonen@lauttasaarenyhteiskoulu.fi)
Kotitalouden ja terveystiedon opettaja, ämneslärare i språkbad Hanna Keskinen (hanna.keskinen@lauttasaarenyhteiskoulu.fi)

Ruotsin kielikylpy

Lauttasaaressa kielikylpypolku on lapsille ja nuorille upea mahdollisuus: sitä kuljetaan päiväkodeista alkaen ja edetään alakoulusta yläkouluun, Lauttasaaren yhteiskouluun. Kielikylpyopetus on oppiaineita integroivaa teemaopetusta. Lykissä kielikylpyoppiaineita ovat biologia, maantiede, kotitalous, kuvataide, terveystieto, A-ruotsi, matematiikka ja historia. Kielikylvyssä painotetaan toiminnallista kielitaitoa, hyvää sanavarastoa ja kielenkäyttöä aineopinnoissa. Oppiaineiden sisältötavoitteet ja kielen omaksuminen ovat yhtä tärkeitä asioita. Kielikylvyn tavoitteena on tukea nuoren kasvua, oppimista ja rohkeutta toimia ruotsin kielellä. Näkemällä vaivaa ja lukemalla ruotsinkielistä kirjallisuutta myös vapaa-ajalla kielikylpijä kehittyy – det lönar sig!

Vastaamme mielellämme kielikylpyopetusta koskeviin kysymyksiin ja esittelemme pyynnöstä teemaopetustamme eri tapahtumissa.

Biologian ja maantieteen opettaja, ämneslärare i språkbad Anna Aaltonen (anna.aaltonen@lauttasaarenyhteiskoulu.fi) Kotitalouden ja terveystiedon opettaja, ämneslärare i språkbad Hanna Keskinen (hanna.keskinen@lauttasaarenyhteiskoulu.fi)

TIEDELUOKKA

Syksyllä 2019 Lauttasaaren yhteiskoulussa aloittaa tiedeluokka, jonka opiskelussa painotetaan luonnontieteitä. Tiedeluokalla tieteistä kiinnostuneille oppilaille tarjotaan hyvät eväät jatko-opintoihin ja päästään syventymään oppilaita kiinnostavissa asioissa. Opiskelussa on projektiluontoista yhteistyötä eri oppiaineiden ja yhteistyötahojen, kuten yliopistojen, korkeakoulujen, teknologiayritysten sekä ystävyyskoulujen kanssa.  Oppilaat valikoituvat luokalle hakemusten ja todistusten perusteella.

Hakemus on 1-2 min video, missä oppilas esittelee asian, mistä on ylpeä. Todistuksessa painotetaan käsityön, matematiikan ja ympäristöopin joulutodistuksen numeroita. Tiedeluokan painotusta tukevat yhteistyöprojektit, ilmiöpohjainen opetus sekä valinnaisaineet: joka vuosi yksi valinnainen painotuksen mukaan. Tiedeluokan opinnoissa suunnataan oppilaiden resursseja omiin tutkimusprojekteihin, joilla tähdätään mukaan kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin. Tiedeluokan keskiössä on oppilaat, joiden tieteellistä innostusta halutaan ruokkia kukoistamaan.

Uintiryhmä

Lauttasaaren yhteiskoulun yläkoulussa toimii uintipainotteinen ryhmä. Toteutuksen takana on Suomen Olympiakomitean hyväksymä virallinen huippu-urheiluakatemia, Urhea. Lisäksi Suomen Uimaliitto ja Lauttasaaren yhteiskoulu ovat rakentaneet yhdessä koulutus- ja valmennusohjelman.

Hankkeen tarkoitus on tukea nuorten urheilijoiden päivittäisharjoittelua sekä auttaa urheilun ja koulun yhdistämistä. Uintiryhmissä opiskelee kokonainen joukko huipulle tähtääviä, suunnitelmalliseen ja harkittuun harjoitteluun sitoutuneita nuoria urheilijoita. Valinnan ovat yhdessä tehneet uimaseurat, Uimaliitto ja Lykki.

Nuorten uintivalmentajana toimii Simo Karvinen ja yleisvalmentajana Kari Grönroos.

Lykki toivottaa nuoret uimarit tervetulleiksi Lauttasaareen!

Ruotsin kielikylpy

Lauttasaaressa kielikylpypolku on lapsille ja nuorille upea mahdollisuus: sitä kuljetaan päiväkodeista alkaen ja edetään alakoulusta yläkouluun, Lauttasaaren yhteiskouluun. Kielikylpyopetus on oppiaineita integroivaa teemaopetusta. Lykissä kielikylpyoppiaineita ovat biologia, maantiede, kotitalous, kuvataide, terveystieto, A-ruotsi, matematiikka ja historia. Kielikylvyssä painotetaan toiminnallista kielitaitoa, hyvää sanavarastoa ja kielenkäyttöä aineopinnoissa. Oppiaineiden sisältötavoitteet ja kielen omaksuminen ovat yhtä tärkeitä asioita. Kielikylvyn tavoitteena on tukea nuoren kasvua, oppimista ja rohkeutta toimia ruotsin kielellä. Näkemällä vaivaa ja lukemalla ruotsinkielistä kirjallisuutta myös vapaa-ajalla kielikylpijä kehittyy – det lönar sig!

Vastaamme mielellämme kielikylpyopetusta koskeviin kysymyksiin ja esittelemme pyynnöstä teemaopetustamme eri tapahtumissa.

Biologian ja maantieteen opettaja, ämneslärare i språkbad Anna Aaltonen (anna.aaltonen@lauttasaarenyhteiskoulu.fi) Kotitalouden ja terveystiedon opettaja, ämneslärare i språkbad Hanna Keskinen (hanna.keskinen@lauttasaarenyhteiskoulu.fi)

Lisää tietoa
Jag talar gärna också svenska

Ruotsin kielen osaajista on pula työmarkkinoilla. Ruotsi on toinen virallinen kielemme, mikä heijastuu kielen osaamisen vaatimuksiin laaja-alaisesti yhteiskunnan eri tasoilla. Valtion ja kuntien virkamiehiltä ja useiden yritysten työntekijöiltä edellytetään sujuvaa ruotsin kielen taitoa. Käytännön ruotsinkielentaito on meriitti ja parantaa nuoren mahdollisuuksia saada opiskelu- ja työpaikka. Kielikylpy on nuorille upea mahdollisuus.

Kielikylpy Lauttasaaren yhteiskoulussa

Lauttasaaressa kielikylpypolku alkaa kielikylpypäiväkodeista (Bamse, Lokki, Sälen) ja etenee Lauttasaaren ala-asteen kautta yläkouluumme luokille 7-9, jossa kielikylpyopetusta on tarjottu vuodesta 2000 alkaen. Oppilaat tulevat meille pääosin Lauttasaaren ala-asteen kielikylvystä sekä Espoosta. Kielikylpyopetus on tarkoitettu suomenkielisten perheiden lapsille, jotka ovat opiskelleet kielikylvyssä vähintään koko alakoulun ajan (varhainen täydellinen kielikylpy). Jos ruotsinkielentaito on saavutettu muulla tavalla, oppilaan kielitaito testataan ennen kielikylpyluokalle ottoa.

Tavoitteena toiminnallinen kaksikielisyys

Kielikylvyn tavoitteena on tukea nuoren kasvua, oppimista ja rohkeutta toimia ruotsin kielellä. Peruskoulun kielikylpyopetuksen läpikäynyt oppilas kommunikoi ruotsin kielellä sujuvasti ja uskaltaa käyttää kieltä. Kielikylvyssä ei kuitenkaan tavoitella täydellistä, äidinkielenomaista kielenhallintaa. Tärkeintä kielikylvyssä on positiivinen asenne ruotsiksi opiskeluun, rohkeus yrittää ja halu tehdä töitä opintojen eteen.

Kielikylvyn tavoitteena on tukea nuoren kasvua, oppimista ja rohkeutta toimia ruotsin kielellä.

Hyvä kommunikatiivinen kielitaito, karttuva sanavarasto ja kielenkäyttö aineopinnoissa

Kielikylpyopetuksessa kielikylpykieli on oppilaalle sekä oppimisen kohde että väline. Kun alakoulun aikana keskitytään saavuttamaan toiminnallinen kielitaito, on yläkoulussa keskeistä hyvän kommunikatiivisen kielitaidon saavuttaminen, sanavaraston lisääminen ja käytännön kielenkäyttö aineopinnoissa. Yläkoulussa aineopinnot vaativat sekä kielitaitoa että opiskelutekniikkaa. Kielikylpypedagogiikan kautta yhdessä oppimisen taito korostuu, mutta myös itsenäisen opiskelun taitoa painotetaan, jotta oppilas hallitsee eri opiskelutekniikat seuraavalle asteelle siirryttäessä. Kielikylpyopettajamme puhuvat kielikylpyoppilaille vain ruotsia kaikissa koulupäivään liittyvissä tilanteissa. Kielikylpykielellä opiskelun määrä vähenee yläkoulussa alakouluun verrattuna, jotta oppilaat voivat jatkaa jatko-opintoihin omalla äidinkielellään. Kielitaito antaa kuitenkin monelle myös mahdollisuuden jatkaa opintoja ruotsin kielellä. Kielikylpyoppilas opiskelee ruotsiksi 45 % peruskoulun pakollisista kursseista. A-ruotsia opiskellaan oman, laajennetun opetussuunnitelman mukaan, ja muut kurssit opetetaan valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti. Käytössä on suomenkielisiä oppikirjoja vastaavat kirjat, joita käytetään ruotsinkielisissä kouluissa.

Jag-tema 7. lk – Vi i Finland 8. lk – Vi i Norden 9. lk

Kielikylpyopetus etenee yläkoulussa teemaopetuksena, jossa teeman näkökulmia käsitellään eri kielikylpyoppiaineissa. Seitsemännellä luokalla teeman keskiössä on Minä, kahdeksannella laajennetaan näkökulmaa suomenruotsalaiseen ympäristöön ja yhdeksännellä luokalla avarretaan katseita muihin Pohjoismaihin. Opetuksessa tuodaan esiin kielen kirjallinen, suullinen, kuultu sekä kommunikatiivinen puoli osana aineenopetuksen harjoituksia ja tehtäviä. Näin yhdistetään kielelliset ja ainesisällölliset tavoitteet, tehdään ne näkyviksi oppilaille ja ohjataan nuoria sekä itsearvioinnin että vertaisarvioinnin hyödyntämisessä. Kaikki kirjallinen ja visuaalinen materiaali kerätään teemapaketiksi, joka kulkee mukana eri kielikylpyaineiden opetuksessa.

Lauttasaaren yhteiskoulussa opiskeluryhmät ovat pieniä ja tämä mahdollistaa yksilöllisen ohjauksen ja työrauhan ylläpitämisen. Oppiaineiden sisältötavoitteet ja kielen omaksuminen ovat yhtä tärkeitä asioita.

Lauttasaaren yhteiskoulussa kielikylpyopetusta tarjotaan seuraavissa aineissa:

BI Biologia (4 kurssia) GE Maantieto (3 kurssia) HI Historia (5 kurssia) KO Kotitalous (3 kurssia 7. luokalla) KU Kuvataide (2 kurssia 7. luokalla) MA Matematiikka (10 kurssia) RUA A-ruotsi (8 kurssia; oma kielikylpyryhmä, jolla laajennettu opetussuunnitelma) TE Terveystieto (3 kurssia) YH Yhteiskuntaoppi (2 kurssia) Kulttuurikurssi (1 kurssi 8. luokalla)

Kielikylpijöitä kannustetaan valitsemaan valinnaisaineena 8. ja 9. luokalle kotitaloutta tai kuvataidetta, jotta myös näille kursseille voitaisiin perustaa kielikylpyryhmä.

Työelämään tutustumisjaksojen (TET) yhteydessä kielikylpijöille tarjotaan ruotsinkielisiä TET-paikkoja.

Kielikylvyssä murrosikäisenä

Yläkoulussa haasteena on motivoida nuoria opiskelemaan lisää kieltä ja näkemään vaivaa vaikeutuvan sanaston kanssa, vaikka arkipäiväinen kielenkäyttö jo sujuu. Haluamme tukea nuoren itsetuntoa ja kielellistä itseluottamusta herkässä kasvun vaiheessa. Lauttasaaren yhteiskoulussa opiskeluryhmät ovat pieniä ja tämä mahdollistaa yksilöllisen ohjauksen ja työrauhan ylläpitämisen. Oppiaineiden sisältötavoitteet ja kielen omaksuminen ovat yhtä tärkeitä asioita. Vanhempienkin tukea tarvitaan, jotta kielen eteen maltetaan nähdä vaivaa. Siksi kannustammekin nuoria lukemaan ruotsinkielisiä kirjoja kesäaikoina. Kielikylpyopetuksemme tehtävänä on auttaa nuoria näkemään vahvuutensa ja osaamisensa sekä kannustaa rohkeaan kielenkäyttöön.

Vastaamme mielellämme kielikylpyopetusta koskeviin kysymyksiin ja esittelemme pyynnöstä teemaopetustamme eri tapahtumissa.

Biologian ja maantieteen opettaja, ämneslärare i språkbad Anna Aaltonen (anna.aaltonen@lauttasaarenyhteiskoulu.fi)
Kotitalouden ja terveystiedon opettaja, ämneslärare i språkbad Hanna Keskinen (hanna.keskinen@lauttasaarenyhteiskoulu.fi)

TIEDELUOKKA

Syksyllä 2019 Lauttasaaren yhteiskoulussa aloittaa tiedeluokka, jonka opiskelussa painotetaan luonnontieteitä. Tiedeluokalla tieteistä kiinnostuneille oppilaille tarjotaan hyvät eväät jatko-opintoihin ja päästään syventymään oppilaita kiinnostavissa asioissa. Opiskelussa on projektiluontoista yhteistyötä eri oppiaineiden ja yhteistyötahojen, kuten yliopistojen, korkeakoulujen, teknologiayritysten sekä ystävyyskoulujen kanssa.  Oppilaat valikoituvat luokalle hakemusten ja todistusten perusteella.

Hakemus on 1-2 min video, missä oppilas esittelee asian, mistä on ylpeä. Todistuksessa painotetaan käsityön, matematiikan ja ympäristöopin joulutodistuksen numeroita. Tiedeluokan painotusta tukevat yhteistyöprojektit, ilmiöpohjainen opetus sekä valinnaisaineet: joka vuosi yksi valinnainen painotuksen mukaan. Tiedeluokan opinnoissa suunnataan oppilaiden resursseja omiin tutkimusprojekteihin, joilla tähdätään mukaan kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin. Tiedeluokan keskiössä on oppilaat, joiden tieteellistä innostusta halutaan ruokkia kukoistamaan.

Voit halutessasi valita näistä harrasteaineista yhden, jota opiskelet läpi koko seitsemännen kouluvuoden kerran viikossa (75 min) lukujärjestykseen sijoitettuna.

Stagelle

Stagelle

DanceMix

DanceMix tanssittaa yläkoululaisia!

DanceMix sopii kaikille, sekä tytöille että pojille, eikä vaadi aikaisempaa tanssikokemusta.

DanceMixissä tutustutaan eri tanssilajeihin (mm. jazz, street, hip hop, show, break, latino ym.) sekä tehdään koreografioita. Ryhmän on mahdollista esiintyä koulun eri tapahtumissa sekä osallistua vaikkapa Koululiikuntaliiton vuosittaiseen Power Mover –tanssikisaan. Teemme tiivistä yhteistyötä tanssikoulu Footlightin kanssa, jossa vierailemme eri tanssilajien tunneilla.

Ryhmää vetävät Meri Katainen sekä Minna Närvä.

Musa on Stage

Tunneilla tehdään yhdessä musiikkia ja teatteri-ilmaisua, aina valmiiksi esitykseksi asti.

Tunneilla tehdään draamaharjoituksia, improvisaatio- ja ilmaisuharjoituksia sekä tarinankerrontaa eri taiteenlajien keinoin.

Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa esityksiä läpi kouluvuoden. Keväällä toteutetaan isompi taiteellinen näyttämöllinen kokonaisuus. Projektit suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisimman pitkälle oppilasvoimin.

Ryhmää vetää Pauliina Kateisto.

ArtScreen

Tunneilla tutustutaan video- ja valotaiteeseen osana esitystä sekä nykyaikaisiin lavastuksen keinoihin. Myös nykytaiteen keinoja harjoitellaan.

Vuosittain toteutetaan esitettävä projekti, lavastus tai niiden osia stagelaisten yhteiseen esitykseen oppilaiden omista lähtökohdista käsin. Tarvitset vain avointa, kokeilevaa mieltä ja kiinnostusta.

Ryhmää vetää Salla Iivanainen.

Lykissä opettajat ja henkilökunta todella tuntevat oppilaansa ja ottavat opetuksessaan huomioon nuoren yksilölliset taidot ja mielenkiinnon kohteet. Jokaista kannustetaan olemaan yhteiskunnallinen vaikuttaja omien kykyjensä avulla. Lykin yhteishenki kasvattaa nuoria tekijöiksi, jotka eivät pelkää tarttua toimeen!

Linda Nyholm, Valtiotieteiden maisteri – tutkinnon opiskelija, University of Dundee, Skotlanti

Lykissä opettajat ja henkilökunta todella tuntevat oppilaansa ja ottavat opetuksessaan huomioon nuoren yksilölliset taidot ja mielenkiinnon kohteet. Jokaista kannustetaan olemaan yhteiskunnallinen vaikuttaja omien kykyjensä avulla. Lykin yhteishenki kasvattaa nuoria tekijöiksi, jotka eivät pelkää tarttua toimeen!

Linda Nyholm, Valtiotieteiden maisteri – tutkinnon opiskelija, University of Dundee, Skotlanti