Opintojaksot

Tältä sivulta löydät lukion oppiaineiden opintojaksojen kuvaukset sekä yo-kirjoitusten suositusajankohdat.

Kansainvälinen liiketoiminta

KVL-linjalaisen suorittaessa vähintään 24 opintopisteen verran KVL-opintojaksoja, voi hän lukion aikana jättää pois enintään 16 opintopisteen verran pakollista opintojaksoja. Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa lukion aikana jokaisen aineen pakollisten opintojaksojen kokonaislaajuudesta vähintään puolet, ja kaikki pakolliset opintojaksot aineista, jotka hän kirjoittaa osana ylioppilastutkintoa. 1. opiskeluvuonna ei suositella jätettäväksi pois pakollisia opintojaksoja.

Suorittaessa 24 opintopisteen verran KVL-opintojaksoja KVL-linjalainen saa myös erillisen KVL-diplomin.

 

1. vuoden opintojaksot 2. vuoden opintojaksot 3. vuoden opintojaksot
Pakolliset: 01, 02, 03 Pakolliset: 04, 05, 06 Pakolliset: –
Valinnaiset: 07, 08, 13, 14, 15, 16, 17 Valinnaiset: 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 17 Valinnaiset: 14

KVL01 Yrittäjyyden perusteet, 2 op

Opintojaksolla käydään läpi yrityksen perustamisen ensiaskeleet sekä tutustutaan yrittäjyyden käsitteeseen ja yrityksen pyörityksessä vaadittaviin toimiin laajemmin. Opiskelijat perehtyvät mm. yrityksen talouden hallintaan, yrittäjyyden eri muotoihin, vakuutuksiin sekä yrittäjältä vaadittaviin muihin resursseihin.

KVL02 Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet, 2 op

Opintojaksolla tutustutaan liiketoiminnan perusteisiin eri näkökulmista ja opitaan peruskäsitteitä, kuten kansainvälistyminen, strategia, liiketoimintakulttuuri ja liiketoiminnan etiikka. Opintojaksolla laajennetaan ymmärrystä liiketoiminnasta: liiketoiminta on muutakin kuin rahaa! Se on hyvinvoinnin tekijä yhteiskunnassa ja jokaisella on mahdollisuus liiketoiminnan kautta vaikuttaa yhteiskuntaan.

KVL03 Selkeä viestintä, 2 op

Opintojaksolla opiskelija syventää ja monipuolistaa viestintätaitojaan. Opintojakson aikana kehitetään sekä kirjallisen että suullisen viestinnän taitoja ja keskitytään erityisesti työelämäviestintään. Opintojaksolla voidaan painottaa esimerkiksi myynti- ja neuvottelutaitoja sekä asiakaspalvelutaitoja.

KVL04 Vastuullinen yrittäjyys, 2 op

Opintojaksolla opiskelija tutustuu vastuulliseen liiketoimintaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Opiskelija saa perustiedot mm. kiertotalouden sekä kestävän kehityksen periaatteista ja tutustuu harmaan talouden vaikutuksiin.

KVL05 Markkinointi, myynti ja mainonta, 2 op

Opintojaksolla opiskellaan markkinoinnin keskeisiä käsitteitä, kuten brändi ja brändääminen, markkinointistrategia sekä ostopäätösprosessi. Opintojaksolla sovelletaan aiemmin opittuja liiketoiminnan ja yrittäjyyden oppeja markkinointiprojektissa. Käytännön markkinointiprojektin kautta tutuksi tulevat asiakassegmentointi, datan hallinta markkinoinnissa ja tuotteistaminen.

KVL06 Kansainvälisen liiketoiminnan syventävät opinnot, 2 op

Opintojaksolla syvennetään ymmärrystä liiketoiminnan ja yrittäjyyden moninaisuudesta. Opintojaksolla sovelletaan opittuja asioita oikeiden yritysten avulla mm. vierailemalla yrityksissä. Tällä opintojaksolla katse on vahvasti myös tulevaisuuden innovaatioissa ja liiketoiminnan mahdollisuuksissa!

KVL07 Asiakaskokemus, 2 op

Opintojakso koostuu asiakaspalveluharjoittelusta eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Opiskelija opettelee, millaisista tekijöistä asiakaskokemus muodostuu ja ymmärtää sen hyödyt. Opintojaksolla käydään läpi palvelun tuottamisen tilanteita sekä kohdataan asiakkaita erilaisissa palvelutilanteissa kansainvälisessä toimintaympäristössä.

KVL08 Elämäntaidot, 2 op

Miten selviytyä yllättävistä arkisista haasteista niin töissä, koulussa kuin ihmissuhteissakin? Tule Elämäntaidot -opintojaksolle! Tällä opintojaksolla keskitytään omaan kasvuun ja hyvinvointiin.

KVL09 Talouden lukutaito, 2 op

Opintojaksolla opiskellaan talouden käsitteitä, tilastoja ja kuvaajia. Opintojaksolla tarkastelun kohteena on esimerkiksi media ja oman talouden suunnittelu. Tällä opintojaksolla matemaattiset valmiudet ymmärtää taloutta ja liiketoimintaa kehittyvät huimasti!

KVL10 Business English, 2 op

Opintojaksolla tutustutaan liike-elämän ja kaupankäynnin kieleen, tarkastellaan business-kulttuurien eroja, harjoitellaan puhetilanteita, neuvotteluja, kommunikatiivisia taitoja sekä virallista kirjoitettua tyyliä. Kurssilla painotetaan suullisia taitoja. Opintojaksolla käytetään mahdollisuuksien mukaan autenttista materiaalia.

KVL11 Tehdään tulevaisuus, 2 op

Opintojaksolla opiskelija oppii näkemään vaihtoehtoisten tulevaisuuksien merkityksiä ja tiedostamaan omia vaikutusmahdollisuuksiaan sekä käyttämään erilaisia menetelmiä tulevaisuuksien hahmottamisessa. Nämä lisäävät opiskelijan kykyä esittää ja perustella omia näkökantojaan ja arvovalintojaan tulevaisuuden vaihtoehtoja koskevissa asioissa ja valintatilanteissa. Opintojakso toteutetaan yhdessä Science-polun kanssa, ja se antaa hyviä eväitä myös reaaliaineiden ylioppilaskirjoituksiin.

KVL12 Johtajuus, 2 op

Opiskelija oppii erilaisia johtamisen näkökulmia ja peruskäsitteitä. Opiskelija opettelee oman toiminnan ja ryhmän johtamisessa tarvittavia taitoja. Opintojaksolla käydään läpi tiimin johtamisen tilanteita kansainvälisessä toimintaympäristössä.

KVL13 Opintomatka, 2 op

Opintojaksolla opiskelija tutustuu kokonaisvaltaisemmin yhden maan (esim. Kiina) kulttuuriin toimimalla isäntänä vaihto-opiskelijalle sekä lähtemällä itse vastavuoroisesti opintomatkalle. Sekä Suomessa että vastaanottavassa maassa tehdään kulttuuriopintoja ja käydään vierailulla yrityksissä ja paikallisissa oppilaitoksissa.

KVL14 Projekti, 2 op

Opintojakso voi koostua opiskelijan mielenkiinnon mukaan tutkielmasta, kirjatentistä, verkkokurssista tai vaikkapa kesätyönä toteutettavasta yritysprojektista. Opintojakson suorittamisesta sovitaan lukuvuoden alussa kvl-opettajan kanssa.

KVL15 Innovointileiri, 2 op

Opiskelija omaksuu yrittäjyysasennetta, taloudenhallintaa ja työelämätaitoja tekemällä oppien.

KVL16 Kansainvälinen kurkistus kieliin, 2 op

Opintojaksolla tutustutaan kahteen uuteen vieraaseen kieleen ja kielialueiden kulttuureihin. Opiskelija oppii tervehdyksiä ja ilmauksia, joita tarvitaan arkisessa kanssakäymisessä. Opintojakson jälkeen opiskelija voi jatkaa valitsemansa kielen opiskelua osana muuta lukio-opiskelua. “Ostaa voit millä tahansa kielellä, mutta myydä voi menestyksekkäimmin asiakkaan kielellä!”

KVL17 Yrittäjyysvuosi, 2 op

Opiskelija omaksuu yrittäjyysasennetta, taloudenhallintaa ja työelämätaitoja tekemällä oppien. Opintojakso toteutetaan yhteistyössä muiden yrittäjyyskasvatustoimijoiden kanssa, esim. 4H ja NY.

KVL18 Innovaatiosta tuotteeksi

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Science-polun kanssa. Opintojaksolla toteutetaan käytännön projekti tuotteistamisen, kaupallistamisen, markkinoinnin ja myynnin oppeja hyödyntäen. Opintojakson lähtöpisteenä on innovaatio ja lopputuloksena valmis tuote.

Science

Science-polku on monialaisista opinnoista koostuva opintopolku, josta opiskelija voi valita omaa osaamistaan parhaiten täydentävät opintojaksot. Kun Science-polun opintoja on kertynyt opiskelijalle vähintään 8 opintopistettä, hän saa lukion päättötodistuksen liitteenä Science-diplomin.

Tästä klikkaamalla löydät listan eri oppiaineiden opiskelua tukevista Science-opintojaksoista.

 

PAIKALLISET OPINTOJAKSOT

SC01 Tutustuminen tieteen maailmaan, 2 op

Opintojakso on suunnattu kaikille opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita luonnontieteellisten aineiden opiskelusta. Opinnoissa sovelletaan ja syvennetään jo opittua tietoa konkreettisin töin ja vierailemalla esimerkiksi yliopistoilla. Opintojaksolla harjoitellaan oman tutkimuksen laatimiseen tarvittavia tietoja.

SC02 Oma tutkimus, 2 op

Oman tutkimuksen opintojakso on suunnattu 2. vuoden opiskelijoille. Tällä opintojaksolla opiskelija syventää ja vahvistaa omaa osaamistaan jollain luonnontieteen osa-alueella laatimalla itse tutkimuksen tai projektin. Työn toteutuksessa auttaa projektiin nimetty opettaja. Projektia tuetaan mahdollisuuksien mukaan yliopisto- tai yritys-kontaktien avulla ja mahdollisesti yhteistyössä KVL-linjan kanssa, jolloin projektia on mahdollista jatkaa Innovaatiosta tuotteeksi – opintojaksona. Tehtyjen projektien osallistumista kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin tuetaan vahvasti.

SC03 CSI Rikostutkimuksen menetelmiä, 2 op

Opintojaksolla syvennytään kuvitteellisten rikosten ratkaisuun monitieteellisillä menetelmillä. Opintojakso integroi psykologiaa, yhteiskuntatieteitä, matematiikkaa ja luonnontieteitä. Oppiminen on ongelmalähtöistä ja tutkivaa.

SC04 Biokemia, 2 op

Opintojaksolla pääset tutustumaan laborointien ja tutkimusprojektien kautta biologian ja kemian yhteisiin aihepiireihin. Tämä opintojakso auttaa ymmärtämään biologian ja kemian opinnoissa eteen tulleita ilmiöitä syvällisemmin ja helpottaa ylioppilaskokeisiin valmistautumista. Opinnot koostuvat laboroinneista, teoriasta, vierailuista ja itsenäisestä työskentelystä.

SC05/KU06 Digital design, 2 op

Opintojaksolla pääset tutustumaan digitaaliseen muotoiluun sekä tiedon visualisointiin. Kyseessä voi olla vaikka oman tutkimuksesi aineisto tai vaikkapa oman yrityksesi mainos, johon haluat suunnitella visuaalista ilmettä. Pääset hyödyntämään digitaalisia ympäristöjä suunnittelun ja tiedon esittämisen välineinä. Opinnoissa harjoitellaan kriittistä suhtautumista esitettyyn tietoon ja sen vaikuttavuuteen. Käyttäjälähtöinen suunnittelu tulee tutuksi sekä opiskelija voi hyödyntää muiden oppiaineiden materiaaleja tiedon visualisoinnissa.

SC06 Luova ongelmanratkaisu, 2 op

Opintojaksolla pääset tutustumaan erilaisiin ohjelmoitaviin alustoihin ja niiden ohjelmointiin. Aiempaa ohjelmointikokemusta ei tarvita, vaan liikkeelle lähdetään perusteista. Jaksolla kehitetään ongelmanratkaisutaitoja yksilö- ja ryhmätöiden avulla. Ratkottavia haasteita voidaan lähestyä yhteiskunnallisesta, eettisestä ja ympäristövaikutusten näkökulmista. Lisäksi saat käsityksen miten eri laitteet toimivat ja millaista ohjelmointia niissä on hyödynnetty. Jaksolla toteutetaan yksilö- tai ryhmätyönä tuotos, jossa on hyödynnetty tieto- ja viestintäteknologian tuomia mahdollisuuksia.

SC07/KVL11 Tehdään tulevaisuus, 2 op

Tällä opintojaksolla tutustumme tulevaisuustutkimuksen perusteisiin ja kestävän kehityksen periaatteisiin. Opinnot on rakennettu yhteistyössä Turun yliopiston kauppakorkeakoulun tulevaisuustutkimuskeskuksen kanssa ja ne on suunniteltu kehittämään opiskelijan tulevaisuuden lukutaitoa. Työskentely tapahtuu tiimeissä, vaihtelevissa oppimisympäristöissä ja osittain itsenäisesti. opintojaksolla tapaamme mahdollisuuksien mukaan  vierailijoita eri teemoihin liittyen. Tämä opintojakso kehittää ajatteluntaitoja ja siten auttaa valmistautumaan ylioppilaskokeeseen.

SC08 Luonnontieteitä käytännössä, 2 op

Opintojaksolla harjoitellaan ja syvennetään kemian ja/tai fysiikan keskeisimpiä kokeellisen työskentelyn taitoja. Sisällöt määrittyvät opiskelijan osaamisen ja lähtötason mukaan. Opintojaksolla harjoitellaan luonnontieteellisen tutkimuksen eri vaiheita eli suunnittelua, toteutusta ja raportointia. Tavoitteena on, että opiskelija saa käsityksen luonnontieteellisen teorian yhdistämisestä käytännön kokeelliseen tutkimukseen. Lisäksi kerrataan opiskelijan aiempaa osaamista yksilöllisesti. Opintojaksolla voidaan toteuttaa opintokäynti alan yritykseen tai korkeakouluun. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi toisena opiskeluvuonna.

SC09  Globaalit terveyskysymykset, 2 op

Tällä opintojaksolla tutustutaan kansainvälisiin ajankohtaisiin terveysongelmiin. Oppimisessa hyödynnetään ongelmakeskeistä työskentelyä tiimeissä ja oppiminen tapahtuu vaihtelevissa oppimisympäristöissä ja osittain myös itsenäisesti.  opintojaksolla tapaamme mahdollisuuksien mukaan  vierailijoita eri teemoihin liittyen. Tämä opintojakso auttaa valmistautumaan, sekä biologian että terveystiedon ylioppilaskokeeseen, koska ajankohtaiset aiheet soveltavat biologiaa ja terveystietoa monipuolisista näkökulmista.

SC10 Kentällä, 2 op
Kentälle- opintojaksolla kerrataan biologiaa luonnonhelmassa kirjoituksiin tähdäten. Tällä opintojaksolla opitaan soveltamaan biologian oppeja ja tekemään tutkimusta kenttäolosuhteissa. Opintoihin kuuluu oma tutkimus, jonka aiheen voi valita niin, että kertaaminen onnistuu mahdollisimman hyvin. Tämä opintojakso tarjoaa kokemuksia, joita ei muilla kursseilla ole mahdollista kokea. Osa opinnoista suoritetaan lukujärjestyksen ulkopuolella.

SC11/MAA16 Matematiikkaa jatko-opinnoissa, 2 op

Opintojaksossa tutustutaan jatko-opinnoissa mahdollisesti tarvittaviin matemaattisiin tietoihin ja taitoihin. Opintojakson tarkoituksena on antaa opiskelijalle pohjatietoja korkeamman asteen opintoihin sekä vahvistaa opiskelijan osaamista ylioppilaskirjoituksia varten. Opintojaksossa voidaan käsitellä osallistujien toiveiden mukaan esimerkiksi differentiaaliyhtälöitä, vektorianalyysia, kahden muuttujan derivaattaa, todennäköisyyslaskentaa, tilastollisia menetelmiä ja peliteoriaa.

SC12 Valmennus luonnontieteellisiin jatko-opintoihin, 2 op

Valmennus luonnontieteelliisiin opintoihin on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat valmentautua luonnontieteiden ylioppilaskirjoituksiin ja pääsykokeisiin. Opinnoissa kerrataan ja harjoitellaan vastaustekniikkaa sekä tärkeisiin kokeisiin valmistautumista.

SC13 Katse maailmankaikkeuteen, 2 op

Maailmankaikkeus haltuun, ymmärrä avaruus! Yleissivistävä katsaus tähtitieteeseen: tietoa maailmankaikkeudesta ennen ja nyt, teoriassa ja havainnoiden, koulussa ja koulun ulkopuolella. Tällä opintojaksolla ei harrasteta vaikeaa matematiikkaa, mutta opintojakson jälkeen tunnistat ehkä muutamankin tähtitaivaan kohteen ja voit hurmata tiedoillasi.

SC14 Yhteistyöprojekti, 2 op

Opiskelija tutustuu jonkin yhteistyöprojektin kautta luonnontieteelliseen tapaan tutkia asioita, tietää niistä sekä toimia maailmassa. Yhteistyöprojektia ohjaavan opettajan kanssa sovitaan kustakin projektista ja sen toteutuksesta erikseen. Tyypillistä projektiin osallistumiselle on, että siihen liittyy omalla ajalla tehtävää (esim. opiskelua, kokeilua tms.) tai opintomatkaan liittyvää järjestelyä ja tehtäviä. Esimerkki projektista: opintomatka, lukiolaisluennot, yliopiston järjestämä kurssi.

SC/KVL Innovaatiosta tuotteeksi

Tämän opintojakson aikana opiskelijalla on mahdollisuus yhdistää luonnontieteellinen tai yhteiskunnallinen tutkimuksensa tuotesuunnitteluun. Opiskelijoita kannustetaan poikkitieteelliseen yhteistyöhön ja pitkäjänteiseen työskentelyyn. Opintojakso mahdollistaa tarkemman syventymisen opiskelijaa kiinnostavaan aiheeseen mahdollisuuksien mukaan yhdessä asiantuntijoiden kanssa.

Äidinkieli ja kirjallisuus

Yleiset suositukset:

 • Pakolliset opintojaksot suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä.
 • Kahta pakollista äidinkielen opintojaksoa ei suositella suoritettavaksi samaan jaksoon.
 • ÄI10 ja ÄI11 valmistavat ylioppilaskirjoituksiin, ja ne suositellaan suoritettavaksi juuri ennen kirjoituksia.
 • Äidinkieli suositellaan kirjoitettavaksi 3.vuoden kevään ylioppilaskirjoituksissa.

 

PAKOLLISET OPINTOJAKSOT

ÄI01 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen, 2 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa tuottaa, tulkita ja arvioida erilaisia, monimuotoisia tekstejä ja niiden rakenteita ja ilmaisutapoja, rohkaistuu kirjoittajana ja hallitsee kirjoittamisprosessin eri vaiheet, osaa käyttää muita tekstejä oman kirjoittamisen pohjana, syventää käsitystä itsestään tekstien tulkitsijana ja tuottajana sekä palautteen antajana ja vastaanottajana.

ÄI02+ÄI03 Kieli- ja tekstitietoisuus, 2 op

Opintojakson moduulit: ÄI02 Kieli- ja tekstitietoisuus, 1 op + ÄI03 Vuorovaikutus 1, 1 op

Kieli- ja tekstitietoisuus:

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija kehittää kieli- ja tekstitietoisuuttaan, syventää ymmärrystään kielestä ja teksteistä merkityksiä rakentavina kokonaisuuksina, ymmärtää kielen sosiaalisen luonteen ja merkityksen niin yksilön kuin yhteisöjen kannalta.

Vuorovaikutus 1:

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija lisää viestintärohkeuttaan, syventää viestijäkuvaansa sekä käsitystään kielestä ja identiteetistä, syventää ryhmäviestintätaitojaan sekä oppii analysoimaan ja arvioimaan ryhmäviestinnän ilmiöitä, oppii tarkastelemaan kielen ja nonverbaalisten keinojen merkitystä ja tilanteista vaihtelua eri vuorovaikutustilanteissa.

ÄI04 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa, 2 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää ja monipuolistaa lukemisen tapojaan, tuntee kauno- ja tietokirjallisuuden lajeja ja ilmaisukeinoja, monipuolistaa taitoaan lukea, analysoida ja tulkita monimuotoista kirjallisuutta tarkoituksenmukaista lähestymistapaa ja käsitteistöä hyödyntäen, ymmärtää kirjallisuuden monitulkintaisuutta.

ÄI05 Tekstit ja vaikuttaminen, 2 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää kriittistä lukutaitoaan, erityisesti  medialukutaitoaan, ymmärtää median toimintatapoja, median merkityksen identiteettien rakentumisessa ja median roolin yhteiskunnallisena vaikuttajana, oppii tulkitsemaan monimuotoisia tekstejä, erityisesti mediatekstejä, sekä analysoimaan niiden ilmaisutapoja ja vuorovaikutusta, perehtyy vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin sekä syventää niihin liittyviä tietoja ja taitoja.

ÄI06+ÄI07 Kirjoittaminen ja vuorovaikutus, 2 op

Opintojakson moduulit: ÄI06 Kirjoittaminen 1, 1 op + ÄI07 Vuorovaikutus 2, 1 op

Kirjoittaminen 1:

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija rohkaistuu kirjoittajana ja syventää kirjoitusprosessin hallinnan taitojaan, syventää käsitystään tekstin rakenteen, kielen ja ilmaisutapojen vaikutuksesta tekstin merkityksiin, syventää taitoaan käyttää muita tekstejä oman kirjoittamisen pohjana ja arvioida tekstien luotettavuutta.

Vuorovaikutus 2:

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija lisää esiintymisrohkeuttaan ja ymmärrystään esiintymisjännityksestä, kehittää esiintymistaitojaan sekä kykyään tuottaa erilaisia puhuttuja tekstejä myös digitaalisissa ympäristöissä, syventää kykyään analysoida ja arvioida puhuttuja tekstejä ja audiovisuaalista viestintää.

ÄI08 Kirjallisuus, 2 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija lisää kirjallisuuden tuntemustaan ja oppii tarkastelemaan kaunokirjallisuutta myös osana muuttuvaa yhteiskuntaa, ymmärtää eri kontekstien merkityksen kirjallisuuden tulkinnassa, tuntee Suomen kirjallisuuden ja maailmankirjallisuuden keskeisiä teoksia ja teemoja sekä osaa analysoida niitä osana kulttuurikontekstia.

 

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINTOJAKSOT

ÄI09 Puheviestintä, 2 op

Opintojakson moduulit: ÄI09 Vuorovaikutus 3, 2 op

Opintojaksossa syvennetään opiskelussa ja työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja, esimerkiksi kokouksiin, neuvotteluihin ja työhaastatteluihin liittyviä vuorovaikutustaitoja.  Tavoitteena on oman idean tai näkemyksen vakuuttava esittäminen ja dialoginen, rakentava vuorovaikutus. Harjoitellaan myös erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja -suhteiden sekä niihin vaikuttavien tekijöiden analysointia sekä ongelmanratkaisua ryhmässä.

ÄI10 Kirjoittamistaitojen syventäminen, 2 op

Opintojakson moduulit: ÄI10 Kirjoittaminen 2, 2 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija kehittää kirjallista ilmaisukykyään ja taitoaan tuottaa asiatyylinen, laajahko teksti aineistoja hyödyntäen, kehittää kirjoittamisen prosessin hallintaansa ja taitoaan muokata tekstiään.

Opintojaksolla valmistaudutaan ylioppilastutkinnon kirjoitustaidon kokeeseen. Keskeiset sisällöt: kantaa ottavien ja pohtivien tekstien suunnittelu ja tuottaminen, kirjoittamisen eri vaiheiden ja ajankäytön hallinnan harjoittelu, aiheen rajaaminen, näkökulman ja aineistojen valinta, aineistojen käyttötavat tekstissä, tekstin muokkaaminen ja viimeistely, tekstin omaäänisyys, kielen- ja tekstinhuoltoa.

ÄI11 Lukutaitojen syventäminen, 2 op

Opintojakson moduulit: ÄI11 Tekstien tulkinta 2, 2 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää kriittistä ja kulttuurista lukutaitoaan, osaa analysoida, tulkita ja arvioida erilaisia, monimuotoisia tekstejä, ymmärtää tekstin tavoitteiden ja kontekstin merkityksen tekstien tulkinnassa, osaa esittää ja perustella tulkintansa teksteistä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen.

Opintojaksolla valmistaudutaan ylioppilastutkinnon lukutaidon kokeeseen. Keskeiset sisällöt: monimuotoisten asia- ja mediatekstien ja fiktiivisten tekstien analyysi ja tulkinnan rakentaminen sekä käsitteiden käyttö, erilaisia tapoja tulkita tekstejä, tekstin sijoittaminen tilanne- ja kulttuurikontekstiinsa, monimuotoisten tekstien tavat rakentaa merkityksiä, esimerkiksi ilmaisutavat ja -muodot sekä rakenteet.

 

PAIKALLISET OPINTOJAKSOT

ÄI12+S212 Kielenhuolto, 2 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija kertaa ja syventää kielenhuoltoon liittyviä tietojaan ja taitojaan. Opiskelijan kielitietoisuus kehittyy. Opiskelija syventää tietoaan suomen kielestä ja sen rakenteista, oppii suomen kielen kielioppia ja harjaantuu tuottamaan selkeää ja oikeakielistä tekstiä entistä vaivattomammin.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Yleiset suositukset:

 • Pakolliset opintojaksot suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä.
 • Kahta pakollista suomi toisena kielenä -opintojaksoa ei suositella suoritettavaksi samaan jaksoon.
 • Opintojaksot S210 ja S211 valmistavat yo-kirjoituksiin ja ne suositellaan suoritettavaksi juuri ennen kirjoituksia.
 • Suomi toisena kielenä suositellaan kirjoitettavaksi 3. vuoden kevään yo-kirjoituksissa.

 

PAKOLLISET OPINTOJAKSOT

S21 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen, 2 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa tuottaa, tulkita ja arvioida monimuotoisia tekstejä ja niiden rakenteita ja ilmaisutapoja. Opiskelija oppii havainnoimaan kielen rakenteiden ja ilmausten käyttöä erilaisissa teksteissä ja hyödyntämään sitä omassa kirjoittamisessaan. Lisäksi opiskelija oppii käyttämään erilaisia tekstejä oman kirjoittamisen pohjana, syventää kirjoitusprosessin eri vaiheisiin liittyviä taitojaan ja harjoittelee kielen- ja tekstinhuoltoa.

S22 Kieli- ja tekstitietoisuus, 1 op + S23 Vuorovaikutus 1, 1 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija kehittää kielitietoisuuttaan, monilukutaitoaan sekä lukiokoulutuksen edellyttämiä viestintätaitojaan kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana. Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat muun muassa suomen kielen ominaispiirteet, monikielisyys, kielellinen repertuaari, puhekielen ja yleiskielen sekä epävirallisen ja virallisen viestinnän erot, abstraktin ja konkreettisen kielenkäytön erot, verbaalinen ja nonverbaalinen viestintä sekä erilaiset ryhmäviestinnän ilmiöt.

S24 Kirjallisuus 1, 2 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu lukemaan, ymmärtämään ja tulkitsemaan erilaisia kaunokirjallisia tekstejä. Opintojaksolla luetaan kokonainen kaunokirjallinen teos, tutustutaan kirjallisuuden keskeisiin lajeihin ja harjoitellaan eläytyvää ja analyyttista kirjoittamista ja keskustelua kirjallisuuden pohjalta. Keskeisiä aiheita ovat muun muassa kielen kuvallisuus ja kulttuurisidonnaisuus, kertomuksellisuus ja kirjallisuuden analyysikäsitteet.

S25 Tekstit ja vaikuttaminen 1, 2 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää kriittistä lukutaitoaan ja medialukutaitoaan. Tavoitteena on ymmärtää median toimintaa ja  yhteiskunnallista merkitystä. Opiskelija oppii tarkastelemaan argumentointia ja vaikuttamisen keinoja erilaisissa teksteissä, kuten mediateksteissä ja kaunokirjallisuudessa. Opiskelija oppii perustelemaan mielipiteitään monipuolisesti suullisesti ja kirjallisesti sekä valitsemaan tekstilajiin sopivia kielellisiä keinoja ja tyylin.

S26+S27 Kirjoittaminen ja vuorovaikutus, 2 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija rohkaistuu kirjoittajana ja syventää kirjoitusprosessin hallinnan taitojaan. Opiskelija syventää tietojaan tekstin rakenteesta ja kielen ja ilmaisutapojen vaikutuksesta tekstiin. Opiskelija oppii laatimaan ja muokkaamaan laajahkoja asiatekstejä. Tavoitteena on myös, että opiskelija kehittää kuullun ymmärtämisen, kuuntelemisen, vuorovaikutuksen sekä suullisen viestinnän strategioita ja taitoja sekä lisää viestintärohkeuttaan.

S28 Kirjallisuus 2, 2 op  

Opintojakson tavoittena on, että opiskjelija lisää kaunokirjallisuuden tuntemustaan, kun hän perehtyy maailmankirjallisuuden ja erityisesti Suomen kirjallisuuden historiaan. Opiskelija tutustuu suomalaisen kirjallisuuden keskeisiin teoksiin ja teemoihin. Teoksia tarkastellaan eri näkökulmista, kuten identiteetin tai arvomaailman näkökulmista.

 

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINTOJAKSOT

S210 Kirjoittaminen 2, 2 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija kehittää taitojaan tuottaa tekstejä, etenkin aineistopohjaisia tekstejä. Jakson aikana opiskelija kertaa kirjoitusprosessin eri vaiheet. Opiskelija monipuolistaa kielen rakenteiden tuntemustaan ja sanastoaan ja kehittää kirjallista ilmaisukykyään. Opintojakson aikana perehdytään perusteellisesti ylioppilaskokeen suomi toisena kielenä -kokeeseen ja saadaan valmiuksia kokeen suorittamiseen.

S211 Tekstien tulkinta 2, 2 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija valmistautuu ylioppilaskirjoituksiin syventämällä kriittistä ja kulttuurista lukutaitoaan. Opintojaksossa tulkitaan monimuotoisia tekstejä ja harjoitellaan erilaisten analyysikäsitteiden käyttöä.

 

PAIKALLISET OPINTOJAKSOT

S212+ÄI12 Kielenhuolto, 2 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija kertaa ja syventää kielenhuoltoon liittyviä tietojaan ja taitojaan. Opiskelijan kielitietoisuus kehittyy. Opiskelija syventää tietoaan suomen kielestä ja sen rakenteista, oppii suomen kielen kielioppia ja harjaantuu tuottamaan selkeää ja oikeakielistä tekstiä entistä vaivattomammin.

Ruotsi A-oppimäärä

Yleiset suositukset:

 • Pakolliset opintojaksot suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä
 • Ruotsin A-oppimäärä suositellaan kirjoitettavan 3. vuoden kevään yo-kirjoituksissa

PAKOLLISET OPINTOJAKSOT

RUA01 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen, 1 op + RUA02 Ruotsin kieli ja vuorovaikutusosaaminen, 3 op

Opintojakson ensimmäisessä osassa avataan lukion ruotsin kielen opiskelun tavoitteita suhteessa jatkuvaan oppimiseen ja tulevaisuuden tarpeisiin monikielisessä maailmassa. Opiskelijaa totutetaan lukion kieltenopiskeluun, jossa ruotsin kieltä käytetään mahdollisimman paljon ja opiskelijaa rohkaistaan käyttämään ja kehittämään ruotsin kielen taitoaan arkisissa vuorovaikutustilanteissa. Opintojaksolla laadittava kieliprofiili auttaa syventämään opiskelijan käsitystä omasta taitotasostaan, kielitietoisuudesta ja monikielisyydestä sekä soveltamaan ja kehittämään kieltenopiskelustrategioitaan.

Opintojakson toisessa osassa tarkastellaan ruotsin kieltä lähiympäristöstä käsin Suomessa laajentaen näkökulmaa Ruotsiin ja muihin Pohjoismaihin sekä globaalille tasolle. Opintojaksolla harjaannutetaan rakentavaa vuorovaikutusta kieli- ja kulttuurirajoja ylittävissä arkisissa tilanteissa, totutellaan erilaisiin tapoihin puhua ruotsia sekä tutustutaan erilaisiin viestintätyyleihin eri medioissa.

RUA03 Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä, 2 op

Opintojaksolla syvennetään kulttuurista ymmärrystä tarkastelemalla suomenruotsalaisia, ruotsalaisia sekä muita pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä ja medioita. Opiskelijaa kannustetaan pohtimaan kulttuurin ja taiteen merkitystä yksilölle ja yhteisölle. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy tuottamaan tekstejä itselle tärkeistä kulttuuriaiheista tai -ilmiöistä. Opintojaksolla vahvistetaan myös opiskelijan taitoa käyttää reflektointia kielenoppimisen välineenä.

RUA04 Ruotsin kieli vaikuttamisen välineenä, 2 op

Opintojaksossa tarkastellaan osallisuuden, aktiivisen toimijuuden ja demokratian rakentumista ruotsin kielellä pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan näkökulmasta kielellisesti, kulttuurisesti ja katsomuksellisesti monimuotoisessa maailmassa. Opintojaksossa tutustutaan medioissa esillä oleviin ajankohtaisiin mm. pohjoismaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan, kansalaisvaikuttamiseen ja ihmisoikeuskysymyksiin liittyviin aiheisiin ruotsiksi ja harjoitetaan mielipiteen ilmaisua ja argumentointia.  Opintojakson tavoitteena on harjaannuttaa opiskelijan ajattelu- ja opiskelutaitoja harjoittelemalla kriittisiä luku- ja tiedonhankintataitoja sekä niihin pohjautuvia soveltamisen ja tuottamisen taitoja.

RUA05 Kestävä tulevaisuus ja tiede, 2 op

Opintojaksossa tutustutaan eri tiedon- ja tieteenaloihin, tulevaisuudenvisioihin sekä kestävää tulevaisuutta rakentaviin innovaatioihin. Opintojakson tehtävänä on syventää opiskelijan tiedonhankinnan taitoja, erityisesti lähteen luotettavuuden tarkastelun näkökulmasta, sekä vahvistaa hänen tekstin tulkitsemisen ja tuottamisen taitojaan. Tehtävänä on myös vahvistaa opiskelijan taitoja esittää kysymyksiä ja etsiä vastauksia tai hahmotella ratkaisuja itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä.

RUA06 Ruotsin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä, 2 op

Opintojaksossa tarkastellaan ruotsin kielen roolia opiskelijan elämässä tulevaisuutta ajatellen ja pyritään syventämään opiskelijan käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Opintojaksossa pohditaan jatko-opinto- ja urasuunnitelmia sekä työntekoa ruotsin kielellä erityisesti pohjoismaisissa yhteisöissä ja yrityksissä. Opintojaksossa harjoitellaan erilaisia opiskeluun ja työntekoon liittyviä vuorovaikutustilanteita ja vahvistetaan myös opiskelijan tietämystä mahdollisten jatko-opintojen edellyttämistä tekstilajeista.

 

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINTOJAKSOT

RUA07 Ympäristö ja kestävä elämäntapa, 2 op

Opintojaksossa tarkastellaan globaaleja ympäristökysymyksiä ja kestävää elämäntapaa opiskelijan omasta elinpiiristä käsin sekä vahvistetaan opiskelijan taitoa hakea tietoa, laajentaa ilmaisuvarastoaan ja osallistua myös laajempiin suullisiin ja kirjallisiin vuorovaikutustilanteisiin. Opintojakson tarkoitus on valmistaa opiskelijaa maailmankansalaiseksi, jolla on tietoa, taitoa ja tahtoa osallistua globaaleista ympäristökysymyksistä käytäviin keskusteluihin ruotsin kielellä.

RUA08 Viesti ja vaikuta puhuen, 2 op

Opintojaksossa harjaannutetaan monipuolisesti opiskelijan suullista kielitaitoa, jota tarvitaan pohjoismaiseen ja kansainväliseen toimijuuteen, ja vahvistetaan neuvottelemisen taitoja sekä toisen arvostamista ja huomioon ottamista. Opintojaksoon sisältyy Opetushallituksen tuottama suullisen kielitaidon koe.

 

PAIKALLISET OPINTOJAKSOT

RUA09 Abikurssi, 2 op

Arviointi S-merkintä

Opintojaksossa harjoitellaan systemaattisesti ylioppilaskirjoituksia varten: kerrataan kielioppia, harjoitellaan kuullun- ja tekstinymmärtämistä sekä kirjoittamista.

Ruotsi B-oppimäärä

Yleiset suositukset:

 • Pakolliset opintojaksot suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä
 • Ruotsin B-oppimäärä suositellaan kirjoitettavan 3. vuoden kevään yo-kirjoituksissa

PAKOLLISET OPINTOJAKSOT

RUB11 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen, 1op + RUB12 Ruotsin kieli arjessani, 3op

Opintojakson ensimmäisessä osan tavoitteena on johdattaa ja motivoida opiskelijaa lukion toisen kotimaisen kielen opintoihin ja kasvattaa opiskelijan tietoisuutta omasta kieli- ja kulttuuritaustastaan vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa. Tavoitteena on myös vahvistaa opiskelijan tietoisuutta ruotsin kielen taustasta, historiasta ja asemasta Suomessa sekä ohjata opiskelijaa löytämään ruotsin kielen vaikutuksesta kertovia kielellisiä ja kulttuurisia piirteitä omasta arjesta ja yhteiskunnasta.

Opintojakson toisessa osassa kannustetaan opiskelijaa käyttämään ruotsia rohkeasti ja kehittämään omia vuorovaikutustaitojaan eri tilanteissa. Tavoitteena on, että opiskelija osaa kertoa ruotsiksi omasta elämästään, ihmissuhteistaan ja lähiympäristöstään eri tilanteissa erilaisia viestintäkanavia käyttäen.

Opintojaksolla laadittava kieliprofiili auttaa syventämään opiskelijan käsitystä omasta taitotasostaan, kielitietoisuudesta ja monikielisyydestä sekä soveltamaan ja kehittämään kieltenopiskelustrategioitaan.

RUB13 Kulttuuri ja mediat, 2op

Opintojakson tehtävänä on vahvistaa opiskelijan monilukutaitoa ja erilaisten tekstien tulkitsemis- ja tuottamistaitoja ruotsinkielisiä medioita hyödyntäen. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tuntee suomenruotsalaisia, ruotsalaisia ja muita pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä. Tavoitteena on myös osata hyödyntää ruotsinkielisiä lähteitä tiedonhaussa ja pystyä seuraamaan ruotsinkielisiä uutistekstejä ja ymmärtää pääasiat niistä.

RUB14 Ympäristömme, 2op

Opintojakson tehtävänä on vahvistaa opiskelijan monilukutaitoa ja erilaisten tekstien tulkitsemis- ja tuottamistaitoja hyödyntäen erilaisia oppimisympäristöjä. Opiskelija tutustuu opintojaksossa erilaisiin tekstityyppeihin. Opintojakson aikana harjoitellaan opiskelijan kirjallisia tekstintuottamistaitoja aiheena mielipiteen ilmaisu, ja tavoitteena on pystyä tuottamaan lyhyt ohjatun teksti opintojakson aihepiiristä.

RUB15 Opiskelu- ja työelämä, 2op

Opintojakson tehtävänä on, että opiskelija tutustuu mahdollisuuksiin opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä ja tutustuu pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija  rohkaistuu ruotsin kielen käyttäjänä erilaisissa opiskeluun ja työntekoon liittyvissä vuorovaikutustilanteissa ja kehittää tietämystään tekstilajeista, jotka liittyvät keskeisesti nuoren opiskeluun, työelämään ja itsenäistymiseen. Tavoitteena on myös, että opiskelija pohtii jatko-opintojaan, urasuunnitelmiaan sekä valmiuksiaan elinikäiseen oppimiseen. Opintojakson aikana täydennetään kieliprofiilia tulevaisuuden tarpeita varten.

 

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINTOJAKSOT

RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen, 2op

Opintojakson tehtävänä on syventää opiskelijan taitoa tuottaa ruotsin kieltä suullisesti, ymmärtää puhuttua ruotsin kieltä ja rakentaa dialogia. Opetusjaksoon sisältyy Opetushallituksen tuottaman suullisen kielitaidon koe.

RUB17 Kestävä elämäntapa, 2op

Opintojakson tehtävänä on syventää oppimäärän pakollisten opintojaksojen teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää taitoaan tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille.

 

PAIKALLISET OPINTOJAKSOT

RUB18 Abikurssi, 2op

Arviointi S-merkintä

Opintojakson tehtävänä on harjoitella systemaattisesti ylioppilaskirjoituksia varten: kerrataan kielioppia, harjoitellaan kuullun- ja tekstinymmärtämistä sekä kirjoittamista.

Englanti A-oppimäärä

Yleiset suositukset:

 • Pakolliset opintojaksot suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä
 • Englannin A-oppimäärä suositellaan kirjoitettavan 3. vuoden kevään yo-kirjoituksissa

 

PAKOLLISET OPINTOJAKSOT

ENA01+ENA02 Opiskelutaidot, kieli-identiteetti ja englanti globaalina kielenä, 4 op

Opintojaksolla perehdytään lukion kieltenopiskelun tapoihin (ENA01, 1 op) ja käsitellään englannin kieltä globaalina matkustamisen ja kanssakäymisen kielenä. Opintojaksossa aloitetaan kieliprofiilin tekeminen. ENA02-osuudessa (3 op) pidetään suullinen esitelmä.

ENA03 Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä, 2 op

Opintojaksossa tutustutaan eri tekstilajeihin ja niille tyypilliseen kielelliseen tarkkuuteen. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuurilliset ilmiöt, englanninkieliset mediat sekä luova toiminta. Opintojakson aikana luetaan ja analysoidaan englanninkielinen romaani.

ENA04 Englannin kieli vaikuttamisen välineenä, 2 op

Opintojaksolla opiskellaan vaativahkon tekstin ymmärtämistä, sanojen päättelyä ja ymmärtävää lukemista. Sanasto keskittyy yhteiskuntaan, politiikkaan, oikeudenkäyttöön ja kuluttajavalintoihin. Kirjallista ilmaisua harjoitetaan erityisesti vakuuttavaa argumentointia.

ENA05 Kestävä tulevaisuus ja tiede, 2 op

Opintojaksolla käsitellään erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja talouden näkökulmista sekä englannin kielen asemaa kansainvälisenä tieteen, teknologian ja talouden kielenä.

ENA06 Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä, 2 op

Opintojaksolla käsitellään jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

 

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINTOJAKSOT

ENA07 Ympäristö ja kestävä elämäntapa, 2 op

Opintojaksolla jatketaan pakollisten opintojaksojen teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta. Lisäksi analysoidaan tai tuotetaan eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei- fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä ja kerrataan lukion kielioppia.

ENA08 Viesti ja vaikuta puhuen, 2 op

Opintojaksolla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Opintojaksolla kerrataan oppimäärän aiemmilla opintojaksoilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Opintojaksoon kuuluu valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe.

 

PAIKALLISET OPINTOJAKSOT

ENA09 Current Issues, 2 op

Tutkitaan eri viestintävälineiden kieltä ja pyritään lisäämään mediakriittisyyttä. Työmuotoina korostetaan pari- ja ryhmätyöskentelyä. Opintojaksolla tuotetaan kirjallinen sisältöanalyysi ja suullinen esitys.

ENA10 Spoken English, 2 op

Opintojaksolla pääset jutustelemaan ja ääntelemään leppoisissa tunnelmissa ja ennen kuin huomaatkaan, englanti sujuu automaattisesti. Ei kirjaa eikä sanakokeita. Tässä on opintojakso, josta pääset läpi puhumalla. Aihepiirit ovat arkielämästä ja mediasta. Soveltuu kaikille vuositasoille. Arviointi: S-merkintä.

ENA11 Abikurssi, 2 op

Arviointi S-merkintä

Opintojaksolla harjoitellaan ylioppilaskokeen osa-alueita sekä kerrataan rakenteita ja keskeistä sanastoa.

Ranska A-oppimäärä

Yleiset suositukset:

 • Opintojaksot suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä
 • Ranskan A-oppimäärä suositellaan kirjoitettavaksi 3. vuoden kevään yo-kirjoituksissa

PAKOLLISET OPINTOJAKSOT

RAA01+RAA02 Kieli-identiteetti, opiskelutaidot ja ranskan kieli globaalissa maailmassa, 4 op

Opiskelija rohkaistuu kehittämään kielitaitoaan, syventää käsitystään kielitietoisuudesta ja monikielisyydestä, kehittää rakentavan vuorovaikutuksen strategioitaan ja ongelmanratkaisutaitojaan ja vahvistaa vuorovaikutuksessa toimimisen taitojaan sekä kielellistä itsetuntoaan.

RAA03 Ranskan kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä, 2 op

Opiskelija tekee omia tulkintoja erilaisista aihepiiriin liittyvistä teksteistä ja pystyy tuottamaan tekstejä kuvaillen itselleen tärkeitä kulttuuriaiheita tai -ilmiöitä.

RAA04 Ranskan kieli vaikuttamisen välineenä, 2 op

Opiskelija tutustuu medioissa esillä oleviin ajankohtaisiin aiheisiin, kehittää taitojaan ilmaista ja arvioida mielipiteitä sekä argumentoida tiedon perusteella ja hyödyntää erilaisia tietolähteitä, oppimisympäristöjä tai tapoja tuottaa tekstejä.

RAA05 Kestävä tulevaisuus ja tiede, 2 op

Opiskelija oppii käyttämään asiayhteyteen sopivia lukustrategioita ja harjoittelee tiivistämisen taitoja sekä kehittää taitojaan kertoa havainnoista itseään kiinnostavista aiheista yksin ja ryhmässä.

RAA06 Ranskan kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä, 2 op

Opiskelija vahvistaa tietämystään tekstilajeista, jotka ovat tyypillisiä mahdollisille jatko-opinto- tai urasuunnitelmille sekä rohkaistuu kohdekielen käyttäjänä erilaisissa opiskeluun ja työntekoon liittyvissä vuorovaikutustilanteissa.

 

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINTOJAKSOT

RAA07 Ympäristö ja kestävä elämäntapa, 2 op

Opiskelija vahvistaa tiedonhakutaitojaan erityisesti lähdekritiikin näkökulmasta ja kehittää ajattelun taitojaan hyödyntämällä kielitaitoaan erilaisten syy-seuraussuhteiden analysoimiseksi.

RAA08 Viesti ja vaikuta puhuen, 2 op

Opiskelija syventää ymmärrystään suullisiin vuorovaikutustilanteisiin vaikuttavista tekijöistä, vahvistaa suullisen vuorovaikutuksen taitojaan ja harjoittelee valmistelua edellyttävää suullista tuottamista.

Ranska B-oppimäärä

Yleiset suositukset:

 • Peruskoulun 8. luokalla aloittaneet valitsevat opintojaksot B32-B38
 • Lukiossa aloittavat valitsevat opintojaksot B31-B38
 • Opintojaksot suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä
 • Ranskan B-oppimäärä suositellaan kirjoitettavan 3. vuoden kevään yo-kirjoituksissa

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINTOJAKSOT

RAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen, 2 op

Opiskelija hahmottaa uuden kielen suhteen aiemmin opiskelemiinsa tai osaamiinsa kieliin sekä hyödyntää omaa kielellistä repertuaariaan, löytää itselleen sopivia keinoja oppia ja opiskella kieltä ja hahmottaa kohdekielen aseman maailmassa.

RAB32 Matkalla maailmassa, 2 op

Keskeisiä sisältöjä ovat oman lähipiirin ja arjen kuvailu, sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa ja tavanomaiset asiointitilanteet.

RAB21/RAB33 Elämän tärkeitä asioita, 2 op

Keskeisiä sisältöjä ovat sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa, tavanomaiset asiointitilanteet, vapaa-ajan vietto, harrastukset ja koulu.

RAB34/RAB22 Monenlaista elämää, 2 op

Keskeisiä sisältöjä ovat kohdekielen maantieteellinen levinneisyys, variantit, Suomi kohdekielellä opiskelun näkökulmasta ja arjen tavat ja traditiot sekä kulttuurierojen vertailua.

RAB35/RAB23 Hyvinvointi ja huolenpito, 2 op

Keskeisiä sisältöjä ovat hyvinvointi, terveys ja eri elämänvaiheet.

RAB36/RAB24 Kulttuuri ja mediat, 2 op

Keskeisiä sisältöjä ovat eri kulttuuriaiheet kieli- ja kulttuurialueelta, ajankohtaiset kulttuuriaiheet ja luova toiminta opiskelijoiden oman mielenkiinnon perusteella.

RAB37/RAB25 Opiskelu, työ ja tulevaisuus, 2 op

Keskeisiä sisältöjä ovat opiskelu koulussa sekä mahdolliset jatko-opinnot ja työelämä sekä tulevaisuudensuunnitelmat.

RAB38/RAB26 Yhteinen maapallomme, 2 op

Keskeisiä sisältöjä ovat ajankohtaiset aiheet, kohdekieliset mediat ja lähdekritiikki.

RAB27 Kansainvälinen toiminta, 2 op

Keskeisiä sisältöjä ovat erilaiset asuinympäristöt ja kestävä elämäntapa.

RAB28 Viesti puhuen ja kirjoittaen, 2 op

Keskeisiä sisältöjä ovat kansainvälinen osaaminen ja yhteistyö, tutustuminen erilaisiin kansainvälisiin kielitaidon arviointijärjestelmiin ja kielitaitovaatimukset muun muassa jatko-opinnoissa.

Saksa A-oppimäärä

Yleiset suositukset:

 • Opintojaksot suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä
 • Saksan A-oppimäärä suositellaan kirjoitettavaksi 3. vuoden kevään yo-kirjoituksissa

 

PAKOLLISET OPINTOJAKSOT

SAA01+SAA02 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetti ja saksan kieli globaalissa maailmassa, 4 op

Kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita ja etsitään keinoja oman osaamisen kehittämiseksi. Opintojaksolla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta ja kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuorten elämään ja arkipäivään.

SAA03 Saksan kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä, 2 op

Laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa harjoittelemalla tulkitsemaan erilaisia kulttuuriin liittyviä tekstejä. Aihepiireinä ovat eri saksankielisten maiden kulttuuriset ilmiöt, media sekä luova toiminta.

SAA04 Saksan kieli vaikuttamisen välineenä, 2 op

Opintojaksolla tutustutaan medioissa esillä oleviin ajankohtaisiin aiheisiin. Kehitetään taitoja ilmaista ja arvioida mielipiteitä sekä argumentoida tiedon perusteella. Hyödynnetään erilaisia tietolähteitä, oppimisympäristöjä tai tapoja tuottaa tekstejä.

Kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta kohdekielellä.

SAA05 Kestävä tulevaisuus ja tiede, 2 op

Opintojaksolla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja ja harjoitellaan tiivistämisen taitoja. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian, talouden ja digitalisaation näkökulmasta. Aihepiirit nousevat eri tieteenaloista.

SAA06 Saksan kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä, 2 op

Opintojaksolla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia, työntekoa ja yrittäjyyttä toimintatapana myös kansainvälisessä kontekstissa. Opiskelijaa rohkaistaan kohdekielen käyttäjänä erilaisissa opiskeluun ja työntekoon liittyvissä vuorovaikutustilanteissa.

 

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINTOJAKSOT

SAA07 Ympäristö ja kestävä elämäntapa, 2 op

Aihepiireinä kestävä elämäntapa sekä globaalit ympäristökysymykset. Pyritään seuraamaan ajankohtaisia aiheita mm. sanomalehdistä ja uutislähetyksistä. Harjoitellaan oleellisen sisällön löytämistä vaativammista asiateksteistä. Kerrataan kielioppia oppilaiden toiveiden mukaan.

SAA08 Viesti ja vaikuta saksaa puhuen, 2 op

Opintojaksolla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Opintojaksoa hyödynnetään oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjen aihepiirien suulliseen kertaamiseen.

Saksa B-oppimäärä

Yleiset suositukset:

 • Peruskoulun 8. luokalla aloittaneet valitsevat opintojaksot B32-B38
 • Lukiossa aloittavat valitsevat opintojaksot B31-B38
 • Opintojaksot suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä
 • Saksan B-oppimäärä suositellaan kirjoitettavan 3. vuoden kevään yo-kirjoituksissa

 

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINTOJAKSOT

SAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen, 2 op

Opintojaksolla tutustutaan saksan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan sen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan ääntämistä, vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.

SAB32 Matkalla maailmassa, 2 op

Opintojaksolla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä tilanteissa ja tavanomaisissa asiointi- ja asiakaspalvelutilanteissa. Opetellaan lisää viestintästrategioiden käyttöä.

SAB33 Elämän tärkeitä asioita, 2 op

Opintojaksolla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kouluun, ihmissuhteisiin ja kansainvälisiin verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

SAB34 Monenlaista elämää, 2 op

Aihepiireinä arjen tavat ja traditiot sekä kulttuurierojen vertailu. Opintojaksolla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Tutustutaan kohdekielen maantieteelliseen levinneisyyteen ja kielellisiin variantteihin.

SAB35 Hyvinvointi ja huolenpito, 2 op

Opintojaksolla harjoitellaan toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja keskustella arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista.

SAB36 Kulttuuri ja mediat, 2 op

Tutustutaan saksankielisten alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. Tehdään mahdollisuuksien mukaan Saksan kulttuuriin liittyvä vierailu.

SAB37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus, 2 op

Opintojakson aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun, työelämään, yrittäjyyteen sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Tutustutaan saksankielisten maiden erityisiin toimialoihin sekä saksankielisiin yrityksiin.

SAB38 Yhteinen maapallomme, 2 op

Opintojaksolla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä ja eettisestä elämäntavasta.

Espanja B-oppimäärä

Yleiset suositukset:

 • Peruskoulun 8. luokalla aloittaneet valitsevat opintojaksot B32-B38
 • Lukiossa aloittavat valitsevat opintojaksot B31-B38
 • Opintojaksot suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä
 • Espanjan B-oppimäärä suositellaan kirjoitettavan 3. vuoden kevään yo-kirjoituksissa

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINTOJAKSOT

EAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen, 2 op

Perustason alkeet 1

Opintojakson aikana opetellaan espanjan ääntämistä ja hahmotetaan espanjan kielen asemaa maailmassa. Harjoitellaan mm. esittäytymään, kertomaan perheestä ja omasta arjesta. Opetellaan kahvilassa asiointia ja kohteliaista kanssakäymistä espanjaksi. Käytössämme on laadukas ja monipuolinen käytännön tilanteita painottava oppimateriaalisarja.

EAB32 Matkalla maailmassa, 2 op

Perustason alkeet 2

Jatkamme espanjan opiskelua harjoittelemalla tavanomaisia asiointitilanteita kuten ravintolassa tai vaatekaupassa käyntiä. Opetellaan oman lähipiirin ja -ympäristön kuvailua, tien neuvomista ja kysymistä sekä sosiaalisen kohtaamisen tilanteita arjessa. Käytössämme on laadukas ja monipuolinen käytännön tilanteita painottava oppimateriaalisarja.

EAB33 Elämän tärkeitä asioita, 2 op

Perustason alkeet 3

Tässä opintojaksossa käsitellään mm. vapaa-ajan viettoon, harrastuksiin, kouluun ja matkustamiseen liittyviä teemoja. Tutustutaan viestintään sosiaalisessa mediassa ja harjoitellaan puhelimessa asiointia ja sähköpostin kirjoittamista. Lisäksi laajennetaan espanjankielisten maiden tuntemusta ja vertaillaan espanjan eri variantteja. Opintojakson asiointitilanteet ovat arjessa hyödyllisiä ja käytännönläheisiä. Käytössämme on laadukas ja monipuolinen käytännön tilanteita painottava oppimateriaalisarja.

EAB34 Monenlaista elämää, 2 op

Perustaso 1

Opintojakson aikana opetellaan mm. majapaikan varaamista, omasta voinnista kertomista, mielipiteen ilmaisua ja reagointia toisten kuulumisiin esimerkiksi onnittelemalla. Opinnoissa jatketaan espanjan maantieteelliseen levinneisyyteen tutustumista ja sisällöissä liikutaan Latinalaisessa Amerikassa. Arjen tavat ja traditiot sekä kulttuurierojen vertailu kuuluvat opintojakson sisältöihin. Lisäksi pääset harjoittelemaan menneistä tapahtumista kertomista. Käytössämme on laadukas ja monipuolinen käytännön tilanteita painottava oppimateriaalisarja.

EAB35 Hyvinvointi ja huolenpito, 2 op

Perustaso 2

Keskitymme moduulissa monipuolisesti hyvinvointi- ja terveysteemaan. Opinnoissa syvennytään kertomaan myös eri elämänvaiheista ja menneet aikamuodot tulevat tutuiksi. Opetellaan keskustelemaan ympäristöstä ja elämäntavoista mm. ravitsemuksesta ja liikunnasta. Käytössämme on laadukas ja monipuolinen käytännön tilanteita painottava oppimateriaalisarja.

EAB36 Kulttuuri ja mediat, 2 op

Perustaso 3

Moduulissa harjoitellaan keskustelua kulttuurista. Opetellaan elokuvista, musiikista, kuvataiteesta, teatterista ja kirjallisuudesta kertomista oppilaiden toiveita huomioiden. Lisäksi harjoitellaan keskustelemaan yhteiskunnallisista asioista ja opetellaan kertomaan tulevaisuuden suunnitelmistasi. Käytössämme on laadukas ja monipuolinen käytännön tilanteita painottava oppimateriaalisarja.

EAB37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus, 2 op

Perustaso 4

 • Opiskelu koulussa sekä mahdolliset jatko-opinnot ja työelämä
 • Tulevaisuudensuunnitelmat

EAB38 Yhteinen maapallomme, 2 op

Perustaso

 • Ajankohtaiset aiheet
 • Kohdekieliset mediat
 • Lähdekritiikki
Italia B-oppimäärä

Yleiset suositukset:

 • Peruskoulun 8. luokalla aloittaneet valitsevat opintojaksot B32-B38
 • Lukiossa aloittavat valitsevat opintojaksot B31-B38
 • Opintojaksot suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä
 • Italian B-oppimäärä suositellaan kirjoitettavan 3. vuoden kevään yo-kirjoituksissa

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINTOJAKSOT

IAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen, 2 op

Opiskelija hahmottaa uuden kielen suhteen aiemmin opiskelemiinsa tai osaamiinsa kieliin sekä hyödyntää omaa kielellistä repertuaariaan, löytää itselleen sopivia keinoja oppia ja opiskella kieltä ja hahmottaa kohdekielen aseman maailmassa.

IAB32 Matkalla maailmassa, 2 op

Keskeisiä sisältöjä ovat oman lähipiirin ja arjen kuvailu, sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa ja tavanomaiset asiointitilanteet.

IAB33/IAB21 Elämän tärkeitä asioita, 2 op

Keskeisiä sisältöjä ovat sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa, tavanomaiset asiointitilanteet,  vapaa-ajan vietto, harrastukset ja koulu.

IAB34/IAB22 Monenlaista elämää, 2 op

Keskeisiä sisältöjä ovat kohdekielen maantieteellinen levinneisyys, variantit, Suomi kohdekielellä opiskelun näkökulmasta ja arjen tavat ja traditiot sekä kulttuurierojen vertailua.

IAB35/IAB23 Hyvinvointi ja huolenpito, 2 op

Keskeisiä sisältöjä ovat hyvinvointi, terveys ja eri elämänvaiheet.

IAB36/IAB24 Kulttuuri ja mediat, 2 op

Keskeisiä sisältöjä ovat eri kulttuuriaiheet kieli- ja kulttuurialueelta, ajankohtaiset kulttuuriaiheet ja luova toiminta opiskelijoiden oman mielenkiinnon perusteella.

IAB37/IAB25 Opiskelu, työ ja tulevaisuus, 2 op

Keskeisiä sisältöjä ovat opiskelu koulussa sekä mahdolliset jatko-opinnot ja työelämä sekä tulevaisuudensuunnitelmat.

IAB38/IAB26 Yhteinen maapallomme, 2 op

Keskeisiä sisältöjä ovat ajankohtaiset aiheet, kohdekieliset mediat ja lähdekritiikki.

IAB27 Kansainvälinen toiminta, 2 op

Keskeisiä sisältöjä ovat erilaiset asuinympäristöt ja kestävä elämäntapa.

IAB28 Viesti puhuen ja kirjoittaen, 2 op

Keskeisiä sisältöjä ovat kansainvälinen osaaminen ja yhteistyö, tutustuminen erilaisiin kansainvälisiin kielitaidon arviointijärjestelmiin ja kielitaitovaatimukset muun muassa jatko-opinnoissa.

Venäjä B-oppimäärä

Yleiset suositukset:

 • Peruskoulun 8. luokalla aloittaneet valitsevat opintojaksot B32-B38
 • Lukiossa aloittavat valitsevat opintojaksot B31-B38
 • Opintojaksot suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä
 • Venäjän B-oppimäärä suositellaan kirjoitettavan 3. vuoden kevään yo-kirjoituksissa

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINTOJAKSOT

VEB31 Tutustutaan toisiimme, uuteen kieleen ja maahan, 2 op

Perustason alkeet 1

Opitaan lukemaan ja kirjoittamaan kyrillisiä kirjaimia käsin ja koneella. Harjoitellaan oikeaa ääntämistä ja intonaatiota. Aihepiireinä ovat perhe, lähimmät ihmissuhteet, harrastukset ja ostokset. Vahvistetaan opiskelijan mielenkiintoa uutta kieltä ja maata kohtaan. Tutustutaan Venäjään maantuntemuksellisestikin.

VEB32 Matkalla maailmassa, 2 op

Perustason alkeet 2

Puheen ja kuullun ymmärtämisen harjoittelua. Opetellaan ja rohkaistaan toimimaan erilaisissa jokapäiväisissä tilanteissa  matkoilla ja ravintoloissa sekä sosiaalisissa tilanteissa. Tutustutaan perusrakenteisiin. Venäjänkieli väylänä omien mielenkiinnon kohteiden pariin. Tehdään retki venäläiseen Helsinkiin.

VEB33 Elämän tärkeitä asioita, 2 op

Perustason alkeet 3

Kannustetaan opiskelijaa muodostamaan kokonaisnäkemys perustason alkeisvaiheesta. Motivoidaan pitkäjänteiseen kielenopiskeluun vuorovaikutuksen ja tavanomaisten asiontitilanteidenkin kautta. Syvennetään Venäjän maantuntemusta netin ja elokuvien avulla.

VEB34, 2 op

Ohjataan opiskelijaa hyödyntämään venäjää tiedonhankinnan välineenä ja vahvistetaan kansainvälisyysvalmiuksia mm. siten, että oppilas osaa kertoa oman maansa tavoista ja perinteistä. Venäjän kielen maantieteellinen levinnäisyys.

VEB35, 2 op

Tarjotaan opiskelijalle välineitä ilmaista venäjäksi tuntemuksia ja mielipiteitä vuorovaikuttaen ja aktiivisesti kuunnellen. Keskeisiä sisältöjä hyvinvointi, terveys ja eri elämänvaiheet.

VEB36, 2 op

Opiskelija tutustuu venäjän kielialueen kulttuurisesti ja historiallisesti keskeisten aiheiden pariin. Moduulin aikana opiskelija tekee oman kohdekielisen tuotoksen luovasta aiheesta oman mielenkiinnon perusteella.

Matematiikka A-oppimäärä

Yleiset suositukset:

 • Pitkä matematiikka suositellaan kirjoitettavan 3. vuoden kevään yo-kirjoituksissa

PAKOLLISET OPINTOJAKSOT

MAY1 Luvut ja yhtälöt, 2 op

Opintojaksossa kerrataan ja syvennetään perusopetuksessa opiskeltuja sisältöjä.

MAA2 Funktiot ja yhtälöt 1, 3 op

Opintojaksossa tutustutaan polynomi- ja rationaalifunktioiden sekä juurifunktioiden ominaisuuksiin ja niiden käyttöön ilmiöiden kuvaamisessa ja ongelmanratkaisussa.

MAA3 Geometria, 2 op

Opintojaksossa syvennetään taso- ja avaruusgeometrian tuntemusta sekä harjaannutaan havaitsemaan säännönmukaisuuksia ja perustelemaan tehtyjä havaintoja geometrian tilanteissa.

MAA4 Analyyttinen geometria ja vektorit, 3 op

Opintojaksossa perehdytään geometriaan tasokoordinaatistossa sekä tutustutaan vektorilaskentaan tasossa.

MAA5 Funktiot ja yhtälöt 2, 2 op

Opintojaksossa tutustutaan sini- ja kosinifunktioiden sekä eksponentti- ja logaritmifunktioiden ominaisuuksiin ja niiden käyttöön ilmiöiden kuvaamisessa ja ongelmanratkaisussa.

MAA6 Derivaatta, 3 op

Opintojaksossa tutustutaan derivaatan käsitteeseen funktion muutosnopeuden mittana sekä harjaannutaan käyttämään derivaattaa monipuolisesti funktioiden tutkimisessa ja ääriarvo-ongelmien ratkaisemisessa.

MAA7 Integraalilaskenta, 2 op

Opintojaksossa tutustutaan integraalifunktion ja määrätyn integraalin käsitteisiin sekä perehdytään integraalilaskennan sovelluksiin.

MAA8 Tilastot ja todennäköisyys, 2 op

Opintojaksossa tutustutaan tilastollisiin jakaumiin, muuttujien välisen yhteyden selvittämiseen korrelaation ja lineaarisen regression avulla, sekä todennäköisyyslaskennan perusteisiin ja diskreetteihin todennäköisyysjakaumiin.

MAA9 Talousmatematiikka, 1 op

Opintojaksossa tutustutaan korkolaskentaan, lainoihin ja talletuksiin, sekä lukujonoihin talouden näkökulmasta.

 

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINTOJAKSOT

MAA10 3D-geometria, 2 op

Opintojaksossa täydennetään avaruusgeometrian sekä vektorilaskennan osaamista, ja tutustutaan avaruuden suoriin, tasoihin ja pintoihin.

MAA11 Algoritmit, 2 op

Opintojaksossa tutustutaan loogiseen ja algoritmilliseen ajatteluun, ja tutkitaan lukujen ominaisuuksia sekä algoritmeja ohjelmoinnin avulla.

MAA12 Analyysi ja jatkuva jakauma, 2 op

Opintojaksossa syvennetään ja laajennetaan differentiaali- ja integraalilaskennan taitoja sekä tutustutaan jatkuviin jakaumiin.

 

PAIKALLISET OPINTOJAKSOT

MAA13 Pitkän matematiikan kertaus, 2 op

Opintojaksossa kerrataan pakolliset opintojaksot MAY1-MAA9. Opintojaksossa syvennetään ja yhdistellään aiemmissa opintojaksoissa opittuja taitoja ja harjoitellaan niitä monipuolisesti. Opintojakso tarjoaa yhdessä opintojakson MAA14 kanssa mahdollisimman hyvät valmiudet pitkän matematiikan ylioppilaskokeeseen.

MAA14 Yo-tehtävien harjoittelua, 2 op

Opintojaksossa harjoitellaan vanhoja ylioppilastehtäviä ja valmistaudutaan pitkän matematiikan ylioppilaskokeeseen. Opintojakso tarjoaa yhdessä opintojakson MAA13 kanssa mahdollisimman hyvät valmiudet pitkän matematiikan ylioppilaskokeeseen.

MAA15 Matematiikan perustaidot, 1 op

Opintojakson tarkoituksena on tukea opiskelijaa pitkän matematiikan opintojen alussa harjaannuttamalla opiskelijan peruslaskutaitoja, päättelykykyä sekä yhtälönratkaisutaitoa.

MAA16/SC11 Matematiikka jatko-opinnoissa, 2 op

Opintojaksossa tutustutaan jatko-opinnoissa mahdollisesti tarvittaviin matemaattisiin tietoihin ja taitoihin. Opintojakson tarkoituksena on antaa opiskelijalle pohjatietoja korkeamman asteen opintoihin sekä vahvistaa opiskelijan osaamista ylioppilaskirjoituksia varten. Opintojaksossa voidaan käsitellä osallistujien toiveiden mukaan esimerkiksi differentiaaliyhtälöitä, vektorianalyysia, kahden muuttujan derivaattaa, todennäköisyyslaskentaa, tilastollisia menetelmiä ja peliteoriaa.

Matematiikka B-oppimäärä

Yleiset suositukset:

 • Pitkä matematiikka suositellaan kirjoitettavan 3. vuoden kevään yo-kirjoituksissa

PAKOLLISET OPINTOJAKSOT

MAY1 Luvut ja yhtälöt, 2 op

Opintojaksossa kerrataan ja syvennetään perusopetuksessa opiskeltuja sisältöjä.

MAB02 Lausekkeet ja yhtälöt, 2 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu käyttämään matematiikkaa ongelmien ratkaisussa ja oppii luottamaan omiin matemaattisiin kykyihin. Keskeiset sisällöt ovat ongelmien muotoileminen yhtälöiksi, yhtälöiden ratkaiseminen, ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen, toisen asteen polynomifunktio ja yhtälön ratkaiseminen, sekä aritmeettinen että geometrinen lukujono ja summa.

MAB03 Geometria, 2 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu tekemään havaintoja ja päätelmiä kuvioiden ja kappaleiden geometrisista ominaisuuksista. Keskeiset sisällöt ovat kuvioiden yhdenmuotoisuus, suorakulmaisen kolmion trigonometria, Pythagoraan lause ja Pythagoraan lauseen käänteislause, kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen sekä geometrian menetelmien käyttö tasokoordinaatistossa.

MAB04 Matemaattisia malleja, 2 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija näkee reaalimaailman ilmiöissä säännönmukaisuuksia ja riippuvuuksia ja kuvaa niitä matemaattisilla malleilla. Keskeiset sisällöt ovat lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen, eksponenttiyhtälön ratkaiseminen sekä ennusteet ja mallin hyvyys.

MAB05 Tilastot ja todennäköisyys, 2 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu käsittelemään, havainnollistamaan ja tulkitsemaan tilastollisia aineistoja ja perehtyy todennäköisyyslaskennan perusteisiin. Keskeiset sisällöt ovat tilastoaineiston havainnollistaminen, tunnuslukujen määrittäminen, regression ja korrelaation käsitteet, havainto ja poikkeava havainto, ennusteiden tekeminen, todennäköisyyden käsite, yhteen- ja kertolaskusääntö, kombinaatiot ja tuloperiaate, todennäköisyyslaskennan mallit.

MAB06+MAB07 Talousmatematiikka, 2 op

Opintojaksontavoitteena on, että opiskelija hallitsee talousmatematiikan peruskäsitteet ja -taidot ja oppii hyödyntämään matemaattisia valmiuksiaan resurssien riittävyyteen, talouden suunnitteluun, yrittäjyyteen ja kannattavuuden laskentaan. Keskeisiä sisältöjä ovat suhteellinen osuus, vertailu, muutoksen laskeminen, indeksi, korkokäsite, verotus, valuutat, aritmeettinen ja geometrinen lukujono ja niiden summat, korkolaskut, talletukset ja lainat.

 

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINTOJAKSOT

MAB08 Matemaattinen analyysi, 2 op

Opintojakson tavoitteena on muun muassa, että opiskelija ymmärtää derivaatan tulkinnan funktion muutosnopeutena ja osaa tutkia polynomifunktion kulkua derivaatan avulla. Keskeiset sisällöt ovat graafisia ja numeerisia menetelmiä, polynomifunktion derivaatta, polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen, polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen suljetulla välillä, funktion muutosnopeuden määrittäminen ohjelmistojen avulla.

MAB09 Tilastot ja todennäköisyys II, 2 op

Opintojakson tavoitteena on muun muassa, että opiskelija tutustuu normaalijakaumaan matemaattisena mallina ja tutustuu binomijakaumaan matemaattisena mallina. Keskeiset sisällöt ovat normaalijakauma ja jakauman normittamisen käsitteet, toistokoe, binomijakauma sekä luottamusvälin ja virhemarginaalin käsite.

 

PAIKALLISET OPINTOJAKSOT

MAB10 Lyhyen matematiikan kertaus, 2 op

Opintojakson tavoitteena on kerrata lyhyen matematiikan pakollisten opintojaksojen MAY1- MAB7 keskeinen sisältö. Opintojakson tavoitteena on valmistautua lyhyen matematiikan ylioppilaskirjoituksiin.

Biologia

Yleiset suositukset:

 • Pakolliset opintojaksot suositellaan suoritettaviksi numerojärjestyksessä
 • Valinnainen BI04 voidaan suorittaa pakollisen BI01:n  jälkeen
 • BI05 voidaan suorittaa BI01 ja BI04 jälkeen
 • BI06 suositellaan suoritettavaksi aiempien opintojaksojen jälkeen
 • Biologia suositellaan kirjoitettavan 3. vuoden syksyn tai kevään yo-kirjoituksissa

 

PAKOLLISET OPINTOJAKSOT

BI01 Elämä ja evoluutio, 2 op

Tämä opintojakso toimii johdatuksena biologiaan tieteenä ja avaa solu- ja evoluutiobiologian perusteita. Opinnot koostuvat kertaavista teoriaopinnoista, joiden yhteydessä suunnitellaan ja toteutetaan pienimuotoisia tutkimuksia joita esitellään koululla mahdollisuuksien mukaan.

BI02+BI03 Ekologia ja ympäristö, 2 op

Tällä opintojaksolla perehdytään luonnon nykytilaan ja ihmisen osallisuuteen ympäristön muutoksissa sekä opitaan ekologian perusasioita ja -käsitteitä. Opintojakso koostuu kahdesta osasta: BI02 Ekologian perusteet (1 op) ja BI03 Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin (1 op). Opinnoissa tutustutaan maapallon tulevaisuuden näkymiin kestävän kehityksen näkökulmasta ja häiriöihin yksittäisten ekosysteemien ja koko biosfäärin toiminnassa. Opinnoissa pohditaan ratkaisuja ympäristöongelmiin sekä suunnitellaan ja toteutetaan pienimuotoisia tutkimuksia tai ympäristöhankkeita.

 

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINTOJAKSOT

BI04 Solu ja perinnöllisyys, 2 op

Opintojakso syventää ymmärrystä solun rakenteesta ja toiminnasta. Opintojaksolla tarkastellaan solun toiminnan ohjaamista, solujen lisääntymistä ja periytymisen perusteita. Työtavoille on tyypillistä kokeellisuus, opiskelijoiden omat tutkimukset sekä harjoitukset.

BI05 Ihmisen biologia, 2 op

Tällä opintojaksolla tutkitaan ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat ihmisen elintoiminnot, lisääntyminen sekä perimän ja ympäristön merkitys ihmisen terveyteen. Opintojaksolla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan. Tämän opintojakson opeista on hyötyä psykologian ja terveystiedon kirjoittajille ja sitä helpottaa, jos solubiologian opintojakso on käytynä.

BI06 Biologian sovellukset, 2 op

Opintojaksolla perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Opimme ymmärtämään biologisen tutkimuksen merkityksen tulevaisuuden ongelmien ratkaisemisessa. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geeniteknologian ja mikrobiologian sovellukset. Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat biologian soveltamiseen liittyvän kokeen tai tutkimuksen.

Fysiikka

Yleiset suositukset:

 • Fysiikan pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot suositellaan suoritettaviksi numerojärjestyksessä
 • Science-opintojaksot sekä Maailmankaikkeus-opintojakso järjestetään noin joka toinen vuosi vuorovuosittain ja ne voi suorittaa minä opintovuonna tahansa
 • Fysiikka suositellaan kirjoitettavan 3. vuoden kevään yo-kirjoituksissa

 

PAKOLLISET OPINTOJAKSOT

FY01 Fysiikka luonnontieteenä, 1 op + FY02 Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta, 1 op

FY01:

Opintojaksolla tutustutaan ja jäsennetään käsityksiä aineen ja maailmankaikkeuden perusrakenteista ja ilmiöistä fysiikan käsitteiden ja periaatteiden avulla. Tavoitteena on ymmärtää, kuinka luonnontieteellinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän matemaattisen mallintamisen kautta.

FY02:

Opintojaksolla käsitellään energian käsitettä fysiikassa ja tutustutaan eri energialajeihin sekä energiantuotantotapoihin ympäristö ja yhteiskunnallisistakin näkökohdista. Harjoitellaan tutkimuskysymysten muodostusta, kaavioiden ja kuvaajien laatimista ja tulkintaa sekä lähdemateriaalin käyttöä.

 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT OPINTOJAKSOT

FY03 Energia ja lämpö, 2 op

Syvennetään lämpöön ja energiaan liittyvien käsitteiden, ilmiöiden ja periaatteiden hallintaa sekä tutustutaan aineen termodynaamiseen tilaan liittyviin lainalaisuuksiin. Mekaaninen työ, teho sekä hyötysuhde ja energian säilyminen lämpöopissa.

FY04 Voima ja liike, 2 op

Opiskellaan lisää liikkeeseen liittyviä ilmiöitä mm. mekaanisia vuorovaikutuksia liikkeen syynä, liikemäärän ja energian säilymistä. Newtonin lait. Harjoitellaan hieman kokeellista tutkimusta liike-ilmiöihin liittyen.

FY05 Jaksollinen liike ja aallot, 2 op

Syvennetään mekaniikan osa-alueiden hallintaa. Perehdytään statiikan ja dynamiikan perusteisiin, esimerkkeinä harmoninen voima ja värähdysliike, aaltoliike sekä ääni aaltoliikeilmiönä, tasainen ympyräliike ja gravitaatio.

FY06 Sähkö, 2 op

Tutustutaan sähköisiin perusilmiöihin, tasavirtapiireissä käytettäviin komponentteihin sekä sähköturvallisuuteen. Lisäksi opintojaksolla käsitellään sähköisiä voimia, sähkökenttiä, puolijohteita ja näiden sovelluksia. (LED yms.)

FY07 Sähkömagnetismi ja valo, 2 op

Tutustutaan magnetismiin, yksinkertaisiin vaihtovirtapiireihin sekä sähkömagneettisiin ilmiöihin kuten sähkömagneettinen induktio ja sen sovellukset kuten muuntajat ja generaattori. Sähkömagneettinen säteily sekä valo sähkömagneettisena aaltoliikkeenä.

FY08 Aine, säteily ja kvantittuminen, 2 op

Tutustutaan kvantittumiseen, dualismiin, aineen rakenteeseen sekä aineen ja energian ekvivalenssiin. Käsitellään perusteita radioaktiivisuudesta ja ydinfysiikasta. Näkökulmia säteilyturvallisuudesta, fysiikan ja kosmologian kehityksestä, sekä mm. standardimallista ja hiukkaskiihdyttimistä.

 

PAIKALLISET OPINTOJAKSOT

FY09 Fysiikan abikurssi, 2 op

Kerrataan fysiikan opintojaksoen FY01-FY07 keskeisiä osa-alueita ja valmentaudutaan ylioppilaskirjoituksiin sekä jatko-opintoihin tehtäväharjoittelulla. Osallistuminen opintojaksoon edellyttää noin viiden fysiikan opintojakson aiempia opintoja. Harjoitellaan ja kerrataan yo-kokeessa tarvittavien ohjelmien käyttöä ja tehtävien vastaustekniikkaa.

Kemia

Yleiset suositukset:

 • Pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot suositellaan suoritettaviksi numerojärjestyksessä
 • Kemia suositellaan kirjoitettavan 3. vuoden kevään yo-kirjoituksissa

PAKOLLISET OPINTOJAKSOT

KE01 Kemia ja minä, 1 op + KE02 Kemia ja kestävä tulevaisuus, 1 op

KE01:

Tutustutaan kemian merkitykseen työelämässä, jatko-opinnoissa ja yhteiskunnassa. Keskeisiä sisältöjä ovat atomin rakenne, jaksollinen järjestelmä, erotusmenetelmät, puhtaat aineet ja seokset sekä ainemäärä ja pitoisuus. Opiskellaan luonnontieteellisen tutkimuksen työtapoja ja opetellaan arvioimaan aineiden turvallista käyttöä, myös arjen valinnoissa.

KE02:

Tutustutaan luonnontieteellisen tiedon luonteeseen ja tieteellisiin tapoihin tuottaa tietoa. Keskeisiä sisältöjä ovat mm. aineen rakenne, yhdisteen kaava, poolisuus ja kemialliset sidokset. Tutustutaan kemian merkitykseen kestävän elämäntavan kehittämisessä ja kemian mahdollisuuksiin tarjota ratkaisuja yhteiskunnalle. Kokeellisuudessa tutkitaan aineiden ominaisuuksia ja harjoitellaan johtopäätösten tekemistä.

 

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINTOJAKSOT

KE03 Molekyylit ja mallit, 2 op

Tutustutaan mm. liuoksen valmistamiseen, rakenteiden mallintamiseen, nimeämiseen, isomeriaan ja tutkitaan aineen rakennetta spektrien avulla. Keskeisiä sisältöjä ovat hiilivetyjen sekä happi- ja typpiyhdisteiden rakenne, nimeäminen, ominaisuudet ja reaktiot. opintojaksolla määritetään suhde- ja molekyylikaavoja ja opitaan kvanttimekaaninen atomimalli.

KE04 Kemiallinen reaktio, 2 op

Opiskelija saa kokonaiskuvan kemiallisten reaktioiden moninaisuudesta ja merkityksestä elinympäristössämme ja osaa käyttää ja soveltaa reaktioihin liittyviä käsitteitä. Keskeisiä sisältöjä ovat mm. reaktioyhtälön kirjoittaminen, tasapainottaminen, rajoittava tekijä, ideaalikaasujen tilanyhtälö. Tutustutaan erilaisiin orgaanisiin ja epäorgaanisiin reaktiotyyppeihin sekä polymeereihin.

KE05 Kemiallinen energia ja kiertotalous, 2 op

Opiskelija ymmärtää kemiallisen energian varastoinnin ja hyödyntämisen periaatteita sekä ymmärtää energian häviämättömyyden ja energianmuutokset kemiallisissa reaktioissa. Keskeisiä sisältöjä ovat mm. kemiallisen reaktion energianmuutokset, reaktiosarja- ja seoslaskut, metallien ominaisuudet ja käyttökohteet sekä riittävyys ja kierrätettävyys sekä sähkökemian peruskäsitteet. Perehdytään myös luonnontieteellisen tutkimuksen suunnitteluun.

KE06 Kemiallinen tasapaino, 2 op

Keskeisenä käsitteenä on kemiallisen reaktion nopeus ja siihen vaikuttavat tekijät sekä tasapainoreaktiot. Opetellaan käyttämään laskennallisia ja graafisia malleja reaktionopeuden ja tasapainon yhteydessä. Analysoidaan mittausdataa tekemällä graafisia kuvaajia ja selitetään reaktioita kuvaajien, taulukoiden ja laskujen avulla. Happo-emäs reaktiot ja puskuriliuokset tulevat tutuiksi. Ilmiöitä tutkitaan myös kokeellisen työskentelyn avulla. Tutustutaan kemian merkityksen terveyteen ja ympäristöön liittyvien ongelmien ratkaisemisessa.

KE07 Kemian kertausta, 2 op

Muodostetaan ja syvennetään kokonaiskuvaa kemian eri aihealueista. Harjoitellaan erilaisten mallien, kuvien, simulaatioiden, kuvaajien, taulukoiden ja ohjelmistojen käyttöä. Harjoitellaan monipuolisesti erilaisiin tehtävätyyppeihin vastaamista, vastaustekniikkaa ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Kokeellisen työskentelyn taidot karttuvat myös. Opintojakso arvostellaan suoritusmerkinnällä.

Maantiede

Yleiset suositukset:

 • Pakollinen opintojakso GE01 suositellaan suoritettavaksi 1. opiskeluvuotena
 • Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot GE02-GE03 suoritetaan 1.-2. opintovuoden aikana vapaassa järjestyksessä
 • Opintojaksojen GE01-GE03 järjestyksellä ei ole väliä
 • Valtakunnallinen valinnainen opintojakso GE04 suoritetaan opintojaksojen GE01-GE03 jälkeen
 • Maantiede suositellaan kirjoitettavan 3. vuoden syksyn tai kevään yo-kirjoituksissa

 

PAKOLLISET OPINTOJAKSOT

GE01 Maailma muutoksessa, 2 op

Opintojakso seuraa ajankohtaisia luonnon, ihmiskunnan ja ympäristön riskeihin liittyviä uutisia ja hahmottelee maailmanlaajuisia riskialueita erilaisten uhkien ja mahdollisuuksien kautta. Opintojakso käsittelee myönteistä kehitystä sekä keinoja, joilla riskeihin voidaan varautua ja sopeutua. Tätä tietoa tarvitset, jotta voisit ymmärtää ja tulkita kriittisesti uutisia globaalista maailmasta ja ympäröivästä yhteiskunnasta.

Opintojaksoa ei voi tenttiä, mutta sen voi opiskella verkko-opintoina (sovittava erikseen opettajan kanssa).

 

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINTOJAKSOT

GE02 Sininen planeetta, 2 op

Opintojakso vie sinut luonnonmaantieteen maailmaan. Luonnonmaantiede tarkastelee luonnonjärjestelmiä sekä ihmisen ja luonnon välistä alueellista vuorovaikutusta. Tarvitset tätä opintojaksoa, jotta ymmärrät luonnossa tapahtuvien prosessien syy- seuraussuhteita ja ympäristönmuutokseen liittyviä kysymyksiä.

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena kerran lukuvuodessa, mutta sen voi myös suorittaa verkko-opintoina (sovittava erikseen opettajan kanssa).

GE03 Yhteinen maailma, 2 op

Opintojaksolla perehdytään ihmisen toimintaan maapallolla; väestöön, asutukseen, luonnonvaroihin, kaupunkeihin ja elinkeinorakenteisiin. Tämän opintojakson sisältöä tarvitset, jos haluat vastukset seuraaviin kysymyksiin. Miten maapallon energiavaroja tulisi käyttää ympäristöä säästäen? Voidaanko kehittyvien maiden ja hyvinvointivaltioiden eroja kuroa? Missä ja miten ihmiset asuvat? Mitä on kestävä kehitys? Miten köyhyys voidaan lopettaa? Miten tieto, tavarat ja ihmiset kulkevat globaalisti? opintojakso syväluotaa ihmisen toimintaa rajallisella maapallolla.

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena kerran lukuvuodessa, mutta sen voi myös suorittaa verkko-opintoina (sovittava erikseen opettajan kanssa).

GE04 Geomedia, 2 op

Opintojaksossa tehdään laaja tutkielma jostakin valitsemastasi Suomen kunnasta. Paikkatietojärjestelmän, karttojen ja muun aineiston käyttöä harjoitellaan ja perehdytään sähköisessä YO-kokeessa käytettäviin ohjelmistoihin ja aineistoihin. Opintojakson arviointi perustuu työprosessiin ja itse tutkielmaan. Jaksolla tehtävä tutkielma korvaa kokeen. Tämä jakso kannattaa suorittaa, jos haluat itse viedä lävitse tutkielman suunnittelusta toteutuksen kautta loppuraporttiin. Tällä opintojaksolla saat olla itsenäinen ja luova.

Se suoritetaan monimuoto-opiskeluna siten, että jokaiselle opiskelijalle kertyy lähiopetusta sekä itsenäistä työskentelyä joko etänä tai koulussa. Toteutuksesta sovitaan erikseen opiskelijakohtaisesti.

Esitiedot: Ennen opintojakson alkamista sinulla tulee olla suoritettuna opintojaksot GE01-03

 

PAIKALLISET OPINTOJAKSOT

GE05 Talousmaantiede, 2 op

Tutustutaan globalisaatioon sen laajassa merkityksessä. Tällä opintojaksolla pohditaan, miten talouden globalisaatio ja talouden maantieteelliset lainalaisuudet toimivat muiden globalisaation tasojen kanssa rinnakkain. Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat talousmaantieteen kytkennät teknologiseen kehitykseen ja hyvinvoinnin indikaattoreiden kytkeytymiseen valtioiden kehittymiseen.  Jaksolla pohditaan infrastruktuurin rakentumista palveluverkostoiksi sekä innovaatioiden alueellista levittäytymistä. Mikäli haluat itse pohtia, keskustella, argumentoida ja luoda syyseuraus –suhteita, tämä opintojakso sopii sinulle.

Esitiedot: Jotta pystyisit aktiivisesti osallistumaan keskusteluun, sinulla tulee olla ainakin opintojaksot GE01 ja GE03 suoritettuina.

GE06 Kohti maantieteen YO-kirjoituksia, 2 op

Arviointi S-merkintä

Kerrataan ylioppilastutkinnon perusteena olevien opintojaksojen keskeisiä kohtia. Perehdytään maantieteen ylioppilaskokeeseen ja harjoitellaan hyvän maantieteen vastauksen laadintaa. opintojakso räätälöidään opiskelijan yksilöllisen tarpeen mukaisesti.

Opintojaksomerkinnän saa, kun vaaditut työt on suoritettu.

Esitiedot: Ennen opintojakson alkamista sinulla pitää olla suoritettuna ainakin opintojakso GE01. Opintojakson sisällöt on laadittu siten, että sen esitiedoiksi on kuitenkin suositeltavaa suorittaa opintojaksot GE01-GE04. Maantieteen YO-kokeissa ei pärjää pelkästään GE01-opintojakson tiedoilla.

Terveystieto

Yleiset suositukset:

 • Pakollinen TE1-opintojakso suositellaan suoritettavaksi ennen valinnaisia opintojaksoja.
 • Terveystieto suositellaan kirjoitettavan 3. vuoden syksyn yo-kirjoituksissa.

 

PAKOLLISET OPINTOJAKSOT

TE01 Terveys voimavarana, 2 op

Terveystieto on monitieteinen oppiaine, ja opiskelun tarkoituksena on kehittää opiskelijan terveysosaamista. Tällä opintojaksolla muodostamme kokonaiskuvaa terveyden edellytyksistä. Lisäksi syvennämme perusopetuksessa opittua ymmärrystä elintapojen omaksumisesta, ja näissä tarkasteluissa hyödynnämme erilaisia teorioita, malleja sekä terveyskulttuureihin liittyviä tekijöitä. Lisäksi keskitymme kehon ja mielenhyvinvoinnin perusteisiin, ja tarkastelun lähtökohtana on voimavaralähtöinen tarkastelu. Yksi kantava teema opintojaksolla on opiskeluhyvinvointi.

 

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINTOJAKSOT

TE02 Terveys ja ympäristö, 2 op

Tällä opintojaksolla terveyttä tarkastellaan erilaisten ympäristöjen kautta. Lisäksi keskitymme terveyteen liittyvän tiedon hankintaan, arviointiin ja tulkintaan laaja-alaisesti tiedon haun, arkitiedon, tutkimustiedon sekä terveysviestinnän erityispiirteiden tarkastelun kautta. Toinen kantava teema opintojaksolla on terveys ja turvallisuus fyysisessä ja psykososiaalisessa ympäristössä, ja lisäksi pyritään huomioimaan kestävän kehityksen merkitystä terveyskonteksteissa. Tällä opintojaksolla perehdymme myös monipuolisesti riippuvuuksien taustalla vaikuttaviin mekanismeihin, ja tarkastelemme sekä aine- että toiminnallisia riippuvuuksia.

TE03 Terveys ja yhteiskunta, 2 op

Tässä opistojaksossa tarkastelemme laaja-alaisesti terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn muutosta ja kehitystä historia-, nykyisyys- ja tulevaisuusakselilla, ja näin pyrimme hahmottamaan epidemiologista siirtymää ja siihen liittyviä syy-seuraussuhteita. Lisäksi jäsennämme tauteja tarttuviin ja tarttumattomiin, ja tutustumme sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen, tuottamiseen ja käyttämiseen. Tällä opintojaksolla tarkastelemme myös eettisiä ja oikeudellisia esimerkkejä terveydenhuoltoon, terveyteen ja sairauteen liittyen.

 

PAIKALLISET OPINTOJAKSOT

TE04 Kohti ylioppilaskirjoituksia, 2 op

Tällä opintojaksolla valmistaudumme ylioppilaskirjoituksiin. Sisältöjä kerrataan opiskelijoiden toiveiden mukaan, lisäksi keskitymme vastaustekniikan harjoitteluun ja terveystiedolle tyypillisten tehtävätyyppien kertaamiseen. Noin puolet opintojaksosta suoritetaan itsenäisesti, ja itsenäinen osuus päättyy preliminäärikokeeseen, joka opiskelijan on läpäistävä, jotta voi saada suoritusmerkinnän. Tätä opintojaksoa voi myös tiedustella opettajalta pienryhmäopetuksen muodossa.

SC09 Globaalit terveyskysymykset, 2 op

Tällä opintojaksolla tutustutaan kansainvälisiin ajankohtaisiin terveysongelmiin. Oppimisessa hyödynnetään ongelmakeskeistä työskentelyä tiimeissä ja oppiminen tapahtuu vaihtelevissa oppimisympäristöissä ja osittain myös itsenäisesti.  opintojaksolla tapaamme mahdollisuuksien mukaan vierailijoita eri teemoihin liittyen. Tämä opintojakso auttaa valmistautumaan, sekä biologian että terveystiedon ylioppilaskokeeseen, koska ajankohtaiset aiheet soveltavat biologiaa ja terveystietoa monipuolisista näkökulmista.

Evankelis-luterilainen uskonto

Yleiset suositukset:

 • Pakollisista 1. opintojaksoa suositellaan suoritettavaksi ennen muita uskonnon opintojaksoja.
 • Muut opintojaksot voi suorittaa vapaasti valittavassa järjestyksessä.
 • Uskonto suositellaan kirjoitettavan 3. opiskeluvuoden syksyn tai kevään yo-kirjoituksissa. Kertauskurssi syksyllä ja keväällä.

 

PAKOLLISET OPINTOJAKSOT

UE01 Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä, 2 op

Opintojaksossa tarkastellaan maailman uskontotilannetta sekä uskontoa ilmiönä: Mitä uskonto on? Miten uskontoja voi luokitella ja millaisia osatekijöitä uskontoihin sisältyy? Lisäksi perehdytään Lähi-idässä syntyneisiin uskontoihin: juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin. Opintojaksossa tutustutaan näiden uskontojen kulttuuritaustaan, pyhiin kirjoihin sekä keskeisiin ja yhteisiin piirteisiin. Esiin nousee eletty uskonto sekä uskontojen sisäinen moninaisuus.

UE02 Maailmanlaajuinen kristinusko, 2 op

Opintojakso käsittelee kristinuskoa maailmanlaajuisena ja monimuotoisena uskontona. Opintojaksossa tarkastellaan kristinuskon asemaa, ilmenemismuotoja, ja tulkintatapoja eri puolilla maailmaa. Samalla tutustutaan kristinuskon suuntauksiin, niiden syntytaustaan ja keskeisiin piirteisiin. Tutuiksi tulevat katolinen, ortodoksinen, protestanttinen ja karismaattinen kristillisyys sekä kristillisperäiset uskonnot.

 

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINTOJAKSOT

UE03 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä, 2 op

Opintojakso esittelee luonnonuskontoja eri puolilla maailmaa sekä Intian, Kiinan ja Japanin uskonnollisia perinteitä ja niiden länsimaisia muotoja. Tutuksi tulevat myös uudet uskonnolliset liikkeet. Lisäksi tarkastellaan uskontojen nykytilannetta, siihen johtaneita kehityskulkuja sekä arjen uskonnollisuutta. Opintojakso opettaa kulttuurien ja yhteiskuntien lukemisen taitoa.

UE04 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa, 2 op

Opintojaksossa keskitytään uskontoihin ja uskonnollisiin yhteisöihin Suomessa sekä niiden merkitykseen kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Teemoina myös katsomusten välinen dialogi, uskontokritiikki ja uskonnoton tapakulttuuri Suomessa. Opintojakso lisää ymmärrystä uskontoon liittyvän tiedon merkityksestä yhteiskunnan eri osa-alueilla sekä kehittää valmiuksia osallistua keskusteluun eri maailmankatsomusten välillä.

UE05 Uskonto taiteessa ja populaarikulttuurissa, 2 op

Opintojaksossa tarkastellaan uskonnon, taiteen ja populaarikulttuurin eri muotojen vuorovaikutusta, sekä uskonnollisten tilojen arkkitehtuuria uskonnon ja sen erityispiirteiden kuvaajana. Opintojaksossa käydään läpi uskonnollisia teemoja, symboliikkaa ja myyttejä eri taidemuodoissa ja populaarikulttuurissa, sekä Raamatun kertomusten ja kristillisen opin erilaisten tulkintojen tarkastelua taiteen eri muotojen avulla.

 

UE06 Uskonto, tiede ja media, 2 op

Opintojakson tavoitteena on tunnistaa, analysoida ja arvioida kriittisesti uskontoon mediassa liittyviä ajankohtaisia teemoja. Opintojakson aikana käsitellään uskonnon ja medioiden välisiä suhteita, uskonnollista mediaa sekä median vaikutusta uskontoihin. Opintojaksossa perehdytään myös ajankohtaiseen uskonnon tutkimukseen, sekä uskonnon tutkimuksen menetelmiin eri tieteenaloilla. Opit arvioimaan kriittisesti uskonnoista tehtyä tutkimusta, uskontoon liittyvää informaatiota ja sen lähteitä.

 

PAIKALLISET OPINTOJAKSOT

UE07/HI07 Kuningasten ja pyhimysten jalanjäljillä, 2 op

Arviointi S-merkintä

Opintojaksossa tutustutaan Itämerenalueen historiaan keskiajalla. Opintojakson yhteydessä tehdään päiväretki keskiaikaisiin kohteisiin. Opintojakso järjestetään yhdessä uskonnon HI7-opintojakson kanssa. Kokeen sijaan kirjallisia töitä.

Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti  uskonnon ja historian ylioppilaskokeeseen osallistuville.

UE08 Valmistautuminen uskonnon ylioppilaskirjoituksiin, 2 op

Arviointi S-merkintä

Opintojaksossa kerrataan uskonnon opintojaksojen 1-6 keskeisimpiä sisältöjä, käydään läpi ylioppilaskirjoitusten rakennetta, vastaustekniikkaa, sekä hyvän vastauksen piirteitä.

Ortodoksinen uskonto

Yleiset suositukset:

 • Ortodoksisen uskonnon pakollisia opintojaksoja UO01 ja UO02 tarjotaan vuorovuosittain

PAKOLLISET OPINTOJAKSOT

UO01 Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä, 2 op

Tavoitteena on, että opiskelija

 • hahmottaa ja osaa analysoida maailman uskontotilannetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä uskontojen monimuotoisuutta
 • osaa jäsentää uskontoa ja uskonnottomuutta ilmiönä
 • tuntee ortodoksisen kirkon opin synnyn sekä Raamatun ja tradition merkityksen ortodoksisessa kirkossa ja sen ihmiskuvassa
 • hahmottaa ja osaa analysoida kristikunnan moninaisuuteen johtaneita syitä
 • hahmottaa ja osaa analysoida juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiä juuria, keskeisiä piirteitä, kohtaamisia historiassa sekä vaikutuksia kulttuuriperintöön ja yhteiskuntiin sekä kehittää näihin pohjautuvaa kulttuurista lukutaitoa
 • kehittää valmiuksia toimia moniuskontoisessa ja kulttuurisesti moninaisessa ympäristössä ja työelämässä sekä valmiuksia keskustella uskontoihin liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä

Keskeiset sisällöt:

 • uskonnollisuus ja uskonnot yleisinhimillisenä ilmiönä
 • maailman uskontotilanne, uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden piirteitä nykyajassa sekä uskonnonvapaus ihmisoikeutena
 • uskontojen merkitys kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä muita ajankohtaisia uskontoihin ja katsomuksiin liittyviä kysymyksiä
 • kristinuskon synty ja leviäminen, kirkolliskokoukset ortodoksisen kirkon opin, etiikan ja ihmiskuvan muotoutumisen perustana
 • kristikunnan jakaantuminen ja sen vaikutukset
 • juutalaisuuden ja islamin oppi, etiikka ja elämäntapa
 • juutalaisuuden ja islamin sisäinen monimuotoisuus, suhde yhteiskuntaan sekä merkitys länsimaiselle kulttuurille
 • pyhien kirjojen synty, asema, käyttö ja tulkintatavat juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa
 • ortodoksisen kirkon, juutalaisuuden ja islamin kohtaamiset

UO02 Ortodoksisuus maailmassa, 2 op

Tavoitteena on, että opiskelija

 • hahmottaa ortodoksisuuden apostolisen kirkon ja kirkkoisien perinteen jatkumona sekä luostarilaitoksen merkityksen ortodoksisen kirkon hengelliselle elämälle
 • hahmottaa ja osaa analysoida kristinuskon historiallista kehitystä ortodoksisen kirkon, kulttuurin, yhteiskunnan ja yksilön näkökulmasta sekä kehittää ortodoksisuuteen ja muuhun kristinuskoon liittyvää kulttuurista lukutaitoa
 • tutustuu ortodoksisiin paikalliskirkkoihin maailmassa ja tuntee niiden historiallista kehitystä ja sisäistä moninaisuutta
 • tuntee kristinuskon keskeiset suuntaukset, niiden syntytaustan ja keskeiset piirteet sekä pystyy vertailemaan niitä
 • tutustuu kirkkojen väliseen maailmanlaajuiseen yhteistyöhön
 • kehittää valmiuksia toimia moniarvoisissa toimintaympäristöissä

Keskeiset sisällöt:

 • ortodoksisen kirkon opillisten perusteiden sekä hengellisen elämän vaikutus kulttuuriin ja ihmisten arkeen
 • ortodoksisen paikalliskirkkokäsitteen muodostuminen
 • Bysantin kirkko ja luostarilaitos itäisen kristillisyyden lähteenä ja sen yhteiskunnalliset vaikutukset
 • ortodoksiset kirkot Euroopassa ja muilla mantereilla sekä niiden paikalliset erityispiirteet
 • orientaaliset ortodoksiset kirkot
 • läntinen kristillisyys, katolinen kirkko, protestanttiset kirkot ja karismaattinen kristillisyys sekä niiden erityispiirteet, eettinen ajattelu ja yhteiskunnallinen vaikutus
 • ajankohtaisia ortodoksisuuteen ja muuhun kristinuskoon liittyviä kysymyksiä ja niiden taustoja
 • ortodoksiset kirkot ja ekumeeninen liike sekä uskontodialogi
Elämänkatsomustieto

Yleiset suositukset:

 • ET01 suositellaan suoritettavaksi ennen muita opintojaksoja
 • Muut opintojaksot voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä
 • Elämänkatsomustieto suositellaan kirjoitettavaksi 3. opiskeluvuoden syksyn tai kevään yo-kirjoituksissa

PAKOLLISET OPINTOJAKSOT

ET01 Minä ja hyvä elämä, 2 op

Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin käsityksiin hyvästä elämästä, erilaisiin ihmiskäsityksiin ja erilaisiin identiteetin osa-alueisiin. Lähtökohtana on jokaisen oma elämänkatsomus ja oman elämän tavoitteet. Opintojaksoilla harjoitellaan luovaa, johdonmukaista ja vastuullista keskustelua katsomuksellisista kysymyksistä.

ET02 Minä ja yhteiskunta, 2 op

Opintojaksolla tarkastellaan kriittisesti yhteiskuntaa ja sen osa-alueita sekä erilaisia yhteiskunnallisia arvoja ja katsomuksia. Tutustutaan sosiaalisten ja yhteiskunnallisten ilmiöiden tutkimukseen ja tulkitaan eri medioiden ja instituutioiden antamaa informaatiota. Pohditaan yhteisöllisyyden merkitystä ja omia vaikutusmahdollisuuksia kansalaisena ja yhteisöjen jäsenenä. Lähtökohtana keskusteluille ovat ihmisoikeuksien, demokratian ja kestävän tulevaisuuden rakentamisen periaatteet.

 

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINTOJAKSOT

ET03 Kulttuurit, 2 op

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin kulttuureihin, niiden keskeisiin piirteisiin sekä sisäiseen moninaisuuteen, kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja vaikutteisiin sekä kulttuurien tutkimukseen. Erityisesti tutkitaan suomalaisuutta sekä Suomessa vaikuttavia vähemmistökulttuureja. Opintojaksolla harjoitellaan ottamaan kantaa kulttuurin liittyviin kysymyksiin kaikkien yhdenvertaisuutta ja ihmisarvoa kunnioittavalla tavalla.

ET04 Katsomukset, 2 op

Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin katsomuksiin, niiden keskeisiin piirteisiin, historiallisiin muutoksiin ja niiden taustalla vaikuttaviin historiallisiin ja kulttuurisiin tekijöihin. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti poliittiset katsomukset sekä Euroopan katsomushistoria. Opintojaksolla keskustellaan katsomuksellisista kysymyksistä ja erotellaan ne mielipiteistä sekä harjoitellaan näkemään, miten oma elämänkatsomus on muotoutunut ja mitä lähtökohtia omien uskomusten taustalla on.

ET05 Uskonnot ja uskonnottomuus, 2 op

Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin uskonnollisiin ja uskonnottomiin maailmankatsomuksiin, niiden lähtökohtiin ja elämäntapaan sekä niiden sisäiseen monimuotoisuuteen. Perehdytään ensisijaisesti suuriin maailmanuskontoihin sekä ateismiin, agnostismiin ja humanismiin.

ET06 Tulevaisuus, 2 op

Opintojaksolla tutustutaan tulevaisuuden tutkimukseen ja erilaisiin kestävän tulevaisuuden rakentamisen keinoihin. Opintojaksolla tutustutaan tieteellis-teknillisen vallankumouksen vaikutuksiin yhteiskunnissa, kulttuureissa, ympäristössä ja katsomuksissa sekä otetaan huomioon erilaisia mahdollisia suhtautumistapoja teknologian kehitykseen.

Filosofia

Yleiset suositukset:

 • FI01 suositellaan suoritettavan ennen muita opintojaksoja
 • Opintojaksot voi muuten suorittaa haluamassaan järjestyksessä
 • Filosofia suositellaan kirjoitettavan 3. vuoden syksyn yo-kirjoituksissa

PAKOLLISET OPINTOJAKSOT

FI01 Johdatus filosofiaan, 2 op

Opintojaksolla pyritään luomaan yleiskuva filosofiasta ja sen merkityksestä ja mahdollisuuksista inhimillisen kulttuurin kokonaisuudessa.

FI02 Etiikka ja moraalifilosofia, 2 op

Opintojaksolla perehdytään erityisesti yksilöiden välisten suhteiden monimutkaisiin ongelmiin. Opintojakson olennaisin kysymys on, miten minun tulisi elää.

 

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINTOJAKSOT

FI03 Yhteiskuntafilosofian perusteet, 2 op

Opintojaksolla perehdytään yhteiskunnan perusrakenteisiin. Opintojakson keskeisimmät käsitteet ovat vapaus ja oikeudenmukaisuus.

FI04 Tieto ja totuus, 2 op

Opintojaksolla perehdytään tietämisemme perusteisiin. Oleellista on myös tieteellisen tiedon erityispiirteiden hahmottaminen.

Psykologia

Yleiset suositukset:

 • Opintojaksot suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä.
 • Psykologia suositellaan kirjoitettavan 3. vuoden syksyn tai kevään yo-kirjoituksissa.

 

PAKOLLISET OPINTOJAKSOT

PS01 Toimiva ja oppiva ihminen, 2 op

Opintojaksolla tutustutaan psykologiaan tieteenalana sekä psykologisen tutkimuksen toteuttamiseen. Ihmisen toimintaa tarkastellaan psyykkisestä, biologisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta. Opiskelijaa ohjataan soveltamaan psykologiaa oman hyvinvointinsa edistämiseen sekä oppimisen taitojen kehittämisessä.

 

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINTOJAKSOT

PS02 Kehittyvä ihminen, 2 op

Opintojaksolla käsitellään ihmisen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä sekä niiden keskinäistä vuorovaikutusta. Elämänkaaren ikävaiheista käsitellään erityisesti lapsuuden ja nuoruuden kehitystä biologisesta, kognitiivisesta, sosioemotionaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta käsin.

PS03 Tietoa käsittelevä ihminen, 2 op

Opintojaksolla tutustutaan ihmisen tiedonkäsittelyyn sekä aivojen toimintaan. Opiskellaan perustiedot ihmisen tarkkaavaisuuden, havaitsemisen ja muistin toiminnasta sekä niiden hermostollisesta perustasta. Lisäksi tutustutaan kokeellisen tutkimuksen toteuttamiseen sekä arviointiin.

PS04 Tunteet ja mielenterveys, 2 op

Opiskellaan tunteiden muodostumista sekä niiden merkityksestä ihmisen elämässä. Arvioidaan hyvinvointiin ja mielenterveyteen vaikuttavia tekijöitä. Tutustutaan yleisempiin mielenterveyden ongelmiin sekä mielenterveyshäiriöihin. Syvennytään yhden mielenterveyshäiriön syihin, oireisiin ja hoitoon tarkemmin. Tutustutaan korrelatiiviseen ja kuivailevaan tutkimukseen.

PS05 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen, 2 op

Tutustutaan yksilöllisiin eroihin ja niiden geneettiseen perustaan. Opintojaksolla tarkastellaan persoonallisuutta kokonaisuutena sekä eri näkökulmista. Lisäksi tarkastellaan sosiaalisen ympäristön ja kulttuurin merkitystä ja vaikutusta yksilön toiminnassa.

 

PAIKALLISET OPINTOJAKSOT

PS6 Valmistautuminen psykologian ylioppilaskirjoituksiin, 2 op

Arviointi S-merkintä

Opintojaksolla kerrataan psykologian opintojaksojen 1–5 keskeisimpiä sisältöjä, käydään läpi ylioppilaskirjoitusten rakennetta, vastaustekniikkaa, sekä hyvän vastauksen piirteitä.

Historia

Yleiset suositukset:

 • Historian opintojaksot voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä
 • opintojaksot HI08, HI09 ja HI10 järjestetään vuorovuosittain ja ne voi suorittaa minä vuonna tahansa
 • Historia suositellaan kirjoitettavan 3. vuoden syksyn tai kevään yo-kirjoituksissa

 

PAKOLLISET OPINTOJAKSOT

HI01 Ihminen, ympäristö ja historia, 2 op

opintojakson aikana tutustutaan maailmanhistorian pitkiin linjoihin esihistoriasta 1900-luvulle kiinnittäen huomiota erityisesti talouden, ihmisen ja ympäristön suhteen sekä yhteiskuntamuotojen muutoksiin esihistoriasta 1800-luvun teollistumiseen asti.

HI02 Kansainväliset suhteet, 2 op

opintojaksolla käsitellään 1800-luvun lopun ja 1900-luvun poliittisen historian päälinjat eurooppalaisesta näkökulmasta. Ajanjakso pitää sisällään mm. imperialismin ja molemmat maailmansodat, kylmän sodan kriisit ja itäblokin murtumisen. opintojaksolla kurkistellaan myös kylmänsodan jälkeiseen maailmaan ja sen haasteisiin.

HI03 Itsenäisen Suomen historia, 2 op

opintojaksolla käsitellään Suomen historian merkittävimpiä tapahtumia Venäjän vallan alusta 1800-luvulta 1900-luvun lopulle. Autonomian ajasta 1900-luvun alkupuoliskon sotiin, sieltä  suomettuneeseen Suomeen ja kylmän sodan jälkeiseen ajan tapahtumiin: liittymisestä selkeästi läntiseen leiriin ja osaksi Euroopan unionia. Katsaus siis siihen, kuinka Suomesta tuli nykyisen kaltainen vauras hyvinvointivaltio.

 

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINTOJAKSOT

HI04 Eurooppalainen ihminen, 2 op

opintojaksolla tutustutaan Euroopan yhteiseen kulttuuriperintöön antiikista alkaen. Mistä löytyvät teatterin juuret, kuinka elivät antiikin jumalat? Mitä tarkoitetaan renessanssi-ihmisellä ja kuinka tieteen asema vahvistui vuosisatojen kuluessa ja miten aatteet muuttivat maailmaa. Kattaus kulttuuria monesta vinkkelistä katsottuna.

HI05 Ruotsin itämaasta Suomeksi, 2 op

opintojaksolla tutustutaan Suomen varhaisimpaan historiaan: kivikauden metsästäjiin, keskiajan linnojen rakentajiin, oliko suurvallan osana oleminen 1600-luvulla suomalaisten kannalta hyvä asia, miksi Anckarström ampui Kustaa III:n ja miksi Venäjän onnistui valloittaa Suomi vuonna 1808 varsin helposti. Kuinka tavalliset ihmiset eri säädyissä elivät eri vuosisatoina. Suomi osana Skandinaviaa ja Itämeren kulttuuripiiriä.

HI06 Maailman kulttuurit kohtaavat, 2 op

Arviointi numero tai S-merkintä

opintojaksolla tutustutaan Euroopan ulkopuolisiin kulttuureihin ja laaditaan valitusta aiheesta laajahko tutkielma: perehdytään Amerikan, Afrikan, Aasian ja Australian historiaan, opetellaan arvioimaan toisten tekemää työtä ja antamaan rakentavaa vertaispalautetta; näin tutustutaan oman tutkielman aiheen lisäksi toiseen kulttuuripiiriin. Tutkielman voi suorittaa pari- tai yksilötyönä.

 

PAIKALLISET OPINTOJAKSOT

HI07/UE07 Kuninkaiden ja pyhimysten jalanjäljillä, 2 op

Arviointi S-merkintä

Opintojaksolla tutustutaan Itämerenalueen historiaan keskiajalla. opintojakson yhteydessä tehdään päiväretki keskiaikaisiin kohteisiin. opintojakso järjestetään yhdessä uskonnon HI7-opintojakson kanssa. Keskiajan historiassa kirkko näytteli merkittävää roolia ja sen myötä Suomi liitettiin osaksi läntistä kristikuntaa ja kulttuuri oli vahvasti sidoksissa kirkon toimintaan. Kokeen sijaan tehdään kirjallisia töitä: dokumenttitehtäviä, valokuvausta ja keskiaikaisten kohteiden esittelyä.

Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti historian ja uskonnon ylioppilaskokeeseen osallistuville.

HI08 Antiikkia! Antiikkia! – Antiikin historian ja kulttuuriperinnön opintojakso, 2 op

Opintojaksolla perehdytään antiikin kreikkalaiseen ja roomalaiseen kulttuuriin ja niiden jälkivaikutukseen eurooppalaisessa yleissivistyksessä. Opintojaksolla tutustutaan tärkeimpiin antiikin mytologisiin ja historiallisiin kertomuksiin. Antiikin kulttuuri ymmärretään sen laajassa merkityksessä: tärkeimpien kirjailijoiden tuotanto, arkielämä ja vapaa-ajan viettotavat.

HI09 2000-luvun historia, 2 op

Tutustutaan kylmän sodan jälkeisen suurvaltapolitiikan tärkeimpiin tapahtumiin ja kehityslinjoihin. Opiskelija johdatetaan tärkeimpien kansainvälisen politiikan tutkimuksen teorioihin sekä kansainvälisen politiikan käytäntöihin. opintojaksolla käsitellään kylmän sodan jälkeisen suurvaltapolitiikan tärkeimmät tapahtumat sekä uudet toimijat kansainvälisessä politiikassa. Kokeen sijaan tehdään ryhmätyö kansainvälisen politiikan ajankohtaisista ilmiöistä.

HI10 Arjen historia, 2 op

opintojakson aikana tutustutaan suomalaisen arjen muuttumiseen 1800-luvulta 2000-luvulle. Lähestymistapa on monitieteellinen: kulttuuri-, sosiaali- ja taidehistoriallinen, sosiologinen ja kansatieteellinen. opintojaksolla tarkastellaan myös kansainvälisten kulttuurivaikutteiden (esimerkiksi elokuva ja musiikki) välittyminen Suomeen. Oppimateriaaleina käytetään vanhoja lehtiä, elokuvia ja Yleisradion elävää arkistoa. opintojaksolla tehdään myös tutustumiskäyntejä. Kokeen sijaan erilaisia tehtäviä liittyen mm oman perheen ja suvun historiaan.

HI11 Abikurssi, 2 op

Kertauskurssilla valmistaudutaan sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. opintojaksolla kerrataan historialle ominaista vastaustekniikkaa ja käydään läpi erilaisia tehtävätyyppejä, kerrataan ylioppilaskokeen pohjakursseina olevien opintojaksoen keskeiset sisällöt, laaditaan realistinen lukuaikataulu ja kartoitetaan oman osaamisen haasteita. opintojaksolla pyritään ottamaan huomioon opiskelijoiden toiveita sisällön suhteen.

Yhteiskuntaoppi

Yleiset suositukset:

 • Yhteiskuntaoppi suositellaan kirjoitettavan 3. vuoden kevään yo-kirjoituksissa

PAKOLLISET OPINTOJAKSOT

YH01 Suomalainen yhteiskunta, 2 op
Opintojaksolla perehdytään Suomen valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin mm. valtio-opin ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Kurssilla tarkastellaan yksilön vaikutusmahdollisuuksia paikallisesti ja valtiollisella tasolla oman koulun oppilaskunnasta eduskunnan käytäville. Keskeisiä näkökulmia ovat demokratia, yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys sekä valta ja vaikuttaminen aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta korostaen.

YH02 Taloustieto, 2 op
Millä perusteella ihmiset ja yritykset tekevät taloudellisia valintoja? Miksi yritykset haluavat kansainvälisille markkinoille? Miksi banaanien hinta nousee vuosi vuodelta? Markkinatalous ohjaa monia elämämme osa-alueita lähes huomaamattamme: mitä syömme, missä asumme, mitä ostamme, mitä harrastamme. Opintojaksolla opitaan taloustieteen peruskäsitteitä ja sovelletaan niitä ajankohtaisiin talouden ilmiöihin sekä tarkastellaan myös kriittisesti markkinataloutta: voiko talouskasvua pitää yllä ilman ympäristökatastrofia?

YH03 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma, 2 op
Opintojaksolla tutustutaan kansainväliseen politiikkaan, talouteen ja globalisaatioon. Opintojaksolla perehdytään kansalaisen ja Suomen kannalta tärkeisiin kansainvälisiin toimijoihin Euroopassa ja maailmalla. Euroopan unioni ja eurooppalainen integraatio muodostavat tärkeän osan opintojakson sisällöstä pohjoismaisen yhteistyön ohella. Perehdymme EU-kansalaisen oikeuksiin ja Euroopan unionin rakenteisiin. Euroopan unionin ja pohjoismaisen yhteistyön ohella tutkimme globaalia politiikkaa ja taloutta maailmanlaajuisesti, jolloin teemoina ovat myös Euroopan ulkopuoliset alueet ja toimijat sekä globalisaatio ilmiönä. Turvallisuuspolitiikka kuuluu myös opintojakson aihealueisiin.

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINTOJAKSOT

YH04 Lakitieto, 2 op
Miten avioliitto solmitaan ja mitä se merkitsee? Mitä oikeuksia kuluttajalla on? Mikä on rikos, ja miten siitä rangaistaan Suomessa?

Valtakunnallinen syventävä opintojakso, jossa perehdytään Suomen oikeusjärjestykseen. Opiskelija tutustuu oikeudelliseen kieleen monine käsitteineen ja oppii oikeudellista ajattelua. Tämän opintojakson jälkeen True Crime-sarjat ja rikosuutisointi aukeavat aivan uudella tavalla! Opintojakso sopii kaikille, ja erityisesti yhteiskuntaopin ylioppilaskirjoituksiin osallistuville.

PAIKALLISET OPINTOJAKSOT

YH05 Yhteiskuntatieteellinen syventävä kurssi, 2 op
Opintojaksolla seurataan yhteiskunnan ajankohtaisia ilmiöitä yhteiskuntatieteen näkökulmasta. Opintojaksolla keskustellaan, pohditaan yhteiskunnan ilmiöitä ja kuullaan asiantuntijoiden puheenvuoroja. Opiskelijat voivat vaikuttaa opintojakson sisältöön olemalla yhteydessä lukuvuoden alussa opettajaan. Opintojakso sopii erityisesti yhteiskuntaopin, elämänkatsomustiedon ja filosofian opiskelijoille.

YH06 Yhteiskuntaopin kertauskurssi, 2 op
Kertauskurssilla valmistaudutaan yo-kirjoituksiin kerraten opintojaksojen 1-4 sisältöjä ja hioen vastaustekniikkaa. ”Kirjoittamaan oppii kirjoittamalla” -lause tulee taatusti tutuksi!

YH07 Sijoittajakoulu, 2 op
Sijoittajakoulu alkaa ensimmäisen opiskeluvuoden syksynä ja jatkuu koko lukion ajan. Tapaamisia on 1-2 jaksossa. Opintojaksolla perehdytään sijoittamisen saloihin, harjoitellaan pitkäjänteistä säästämistä ja oman talouden hoitamista. Opintojakso sopii kaikille, ja tukee erityisesti yhteisntaopin ja matematiikan opintoja.

YH08 Matkakurssi: vaihtuvateemainen matkakurssi, 2 op
Perehdytään taloustieteen ja yhteiskuntatieteen tutkimuksiin ja teorioihin, ja sen jälkeen tehdään matka Eurooppaan tutustumaan päätöksenteon ja talouden keskeisiin instituutioihin. Teema vaihtelee, ja opiskelijat voivat lukuvuoden alussa ottaa opettajaan yhteyttä ja ehdottaa kiinnostavaa teemaa. Opintojakso sopii kaikille ja tukee erityisesti yhteiskuntaopin ja matematiikan opintoja.

Kuvataide

Yleiset suositukset:

 • KU01 suositellaan käytäväksi ennen muita opintojaksoja. Muiden opintojaksojen suorittamisvuodella tai -järjestyksellä ei ole merkitystä.
 • Kuvataiteen lukiodiplomiin vaaditaan vähintään neljä suoritettua kuvataiteen opintojaksoa.

 

PAKOLLISET OPINTOJAKSOT

KU01 Omat kuvat, jaetut kulttuurit, 2 op

Opintojaksolla tehdään kuvia eri tekniikoin. Tutkitaan visuaalisen kulttuurin merkitystä omassa elämässä ja yhteiskunnassa sekä sovelletaan havaintoja omassa kuvanteossa. Tutustutaan kuvataiteessa käytettävään käsitteistöön. Taidetta tarkastellaan sekä taiteen harrastajan kuin myös kaupallisesta näkökulmasta.

KU02 Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt, 2 op

Opintojaksolla tutustutaan muotoilun ja arkkitehtuurin perusteisiin sekä käyttötaiteen merkitykseen ihmisen elämässä. Tehtävät rohkaisevat kolmiulotteiseen ilmaisuun sekä digitaalisesti että rakenteluun sekä materiaalikokeiluihin. Käyttötaidetta tarkastellaan myös kaupallisesta näkökulmasta. Harjoitellaan taiteellisen portfolion tekemisestä.

 

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINTOJAKSOT

KU03 Kuva viestii ja vaikuttaa, 2 op

Opintojakso tarjoaa perusteet digitaaliselle kuvantekemiselle. Käytetään lähtökohtana omia mediaympäristöjä sekä syvennetään käsitystä mediataiteesta sekä tutkitaan taiteen intertekstuaalisuutta.

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti ja sen voi valita missä jaksossa tahansa.

KU04 Taiteen monet maailmat, 2 op

Opintojakso syventää käsitystä taiteesta ajallisenakin jatkumona esihistoriasta tähän päivään. Tulkitaan taidetta teoksen, tekijän, vastaanottajan, taiteen instituutioiden ja yhteiskunnan näkökulmista. Harjoitellaan taiteellisen portfolion tekemisestä.

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti ja sen voi valita missä jaksossa tahansa.

KU05 Digital image, 2 op

Digitaalinen kuvantekeminen tutuksi eri ympäristöissä. Digitaalinen markkinointi ja digitaalisen median yleisiä hallintataitoja.

KULD2 KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI, 2 op

Opintojaksolla suoritat kuvataiteen lukiodiplomin. Opetushallitus julkaisee tehtävät vuosittain. Kuvataiteen lukiodiplomi koostuu opiskelijan itsenäisestä taiteellisesta työstä ja portfoliosta.

Lukiodiplomin suorittamista ennen tulee olla käytynä 4 kuvataiteen opintojaksoa

Musiikki

Yleiset suositukset:

 • MU01 suositellaan käytäväksi ennen muita opintojaksoja. Muiden opintojaksojen suorittamisvuodella tai -järjestyksellä ei ole merkitystä.
 • Musiikin lukiodiplomiin vaaditaan vähintään neljä suoritettua musiikin opintojaksoa.

PAKOLLISET OPINTOJAKSOT

MU01 Intro – kaikki soimaan, 2 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija kehittää musisointitaitojaan, käyttää musiikkia ilmaisunsa välineinä ja tuottaa musiikillisia ideoita. Opiskelija harjaantuu hahmottamaan musiikin elementtejä kokemuksellisesti sekä syventää omaa kuuntelusuhdettaan. Opiskelija ymmärtää ja soveltaa teknologian käyttömahdollisuuksia sekä ymmärtää musiikin merkityksiä sekä merkityksellisyyttä. opintojaksosisältöinä monipuolinen musisointiohjelmisto ja -tehtävät, luovaan tuottamiseen rohkaisevat tehtävät sekä kuuntelutehtävät. Mahdollisuuksien mukaan konserttikäynti.

MU02 Syke – soiva ilmaisu, 2 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää musiikillista ilmaisuaan, kehittää musisointitaitojaan ja taiteellista ilmaisuaan. Opiskelija tutustuu musiikin kulttuurisiin piirteisiin ja merkityksiin. Keskeisiä sisältöjä musiikillisen osaamisen eri osa-alueita kehittävä ohjelmisto, suomalaiset ja opiskelijoidne omat musiikkikulttuurit.

 

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINTOJAKSOT

MU03 Genre – globaali uteliaisuus, 2 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta ja perehtyy kokemuksellisesti itselleen uusiin musiikin

lajeihin ja musiikkikulttuureihin. Opiskelija hahmottaa itsensä osana globaalia musiikillista maailmaa sekä tunnistaa omat lähtökohtansa sekä kulttuurien välisen vastavuoroisuuden. Keskeisenä sisältönä monipuolinen työskenteleminen erilaisten musiikinlajien ja -kulttuurien parissa.

MU04 Demo – luovasti yhdessä, 2 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija kehittää luovaa osaamistaan musiikillisessa tai taiteidenvälisessä prosessissa. Opiskelija ottaa vastuuta ryhmän musiikillisesta toiminnasta, syventää ymmärrystään musiikillisesta vuorovaikuttamisesta sekä hahmottaa musiikin suhdetta muihin taiteenlajeihin. Opiskelijalähtöinen suunnittelu, musiikillinen tai taiteidenvälinen projekti.

 

PAIKALLISET OPINTOJAKSOT

MU05 Bändi – musiikkia yhtyeessä, 2 op

Opintojakson tavoitteena on yhteissoittotaitojen kehittäminen ryhmälähtöisesti. Opiskelija kehittää omaa musiikillista osaamistaan ja sovittamisen taitoaan ryhmän jäsenenä. Opiskelija tutustuu myös luovaan tuottamiseen ja säveltämiseen. Sisältönä monipuolinen ohjelmisto. Mahdollisuuksien mukaan äänittämistä, ryhmän ideoimia esityksiä sekä konserttikäynti.

MU06 Voima – musiikki muutosvoimana, 2 op

Opintojakson tavoitteena on ymmärtää musiikin yhteiskunnallista ja kulttuurista vaikuttavuutta sekä muutosvoimaa. Opiskelija tutkii musiikin vaikuttavuutta, musiikin toimintakulttuurien rakenteita sekä musiikin ja hyvinvoinnin yhteyksiä. Sisältöinä musisointitehtävät, luovan tuottamisen tehtävät sekä pohdiskelevat tutkimustehtävät. opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisesti.

 

MULD6 MUSIIKIN LUKIODIPLOMI, 2 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osoittaa musiikillista erityisosaamistaan ja harrastuneisuuttaan valmistamalla projektin tai kokoamalla näytesalkun lukioaikaisesta musiikillisesta toiminnastaan. Neljä musiikin pohjaopintojaksoa vaaditaan. Opintojaksossa valtakunnalliset ohjeet ja arviointikriteerit.

Liikunta

Yleiset suositukset:

 • Liikunnan pakolliset opintojaksot on jaettava kahdelle vuodelle
 • Liikunnan lukiodiplomin suorittamiseen vaaditaan vähintään viisi lukion liikuntaopintojaksoa

 

PAKOLLISET OPINTOJAKSOT

LI01 Energiaa liikunnasta, 2 op

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn terveyden ja hyvinvoinnin perusedellytyksenä. Opiskelija harjaantuu liikuntataidoissaan ja kehollisessa ilmaisussaan sekä saa tietoja ja kokemuksia fyysisten ominaisuuksien harjoittamisesta monipuolisesti. Opiskelija saa kokemuksia yhdessä liikkumisesta reilun pelin hengessä. Opiskelijan koettu liikunnallinen pätevyys vahvistuu uuden oppimisen, liikunnan tuoman ilon ja virkistyksen myötä. opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat liikunnallisten perustaitojen soveltaminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen eri liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa opiskeluympäristön mahdollisuuksia monipuolisesti käyttäen.

LI02 Aktiivinen elämäntapa, 2 op

Tavoitteena on opettaa ja kannustaa opiskelijaa liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen sekä riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään, että liikuntaharrastusten lisäksi toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia tukeva fyysinen aktiivisuus muodostuu arjen valinnoista ja pitkäkestoisen istumisen välttämisestä. opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien arviointi, hengitys-ja verenkiertoelimistöä kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto. Opiskelijat ohjataan havainnoimaan arkisia toimintatapojaan ja valintojaan fyysisen aktiivisuuden ja terveyden näkökulmista. Opiskelijat saavat ohjausta ja palautetta liikunnallisen elämäntavan ja fyysisesti aktiivisen arjen toteuttamiseen.

 

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINTOJAKSOT

LI03 Uudet mahdollisuudet, 2 op

opintojakson sisällöt suunnitellaan ensimmäisellä tunnilla yhdessä opiskelijoiden kanssa. opintojakson tavoitteena on oppia perustaidot mahdollisimman monesta eri lajista, sekä vahvistaa positiivista suhtautumista liikkumiseen. opintojakso suuntautuu suurimmaksi osaksi erilaisiin pallopeleihin.

LI04 Vanhojen tanssit (Yhdessä liikkuen), 2 op

opintojakson sisältönä on vanhojenpäivän tanssit. opintojaksolla syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. opintojakson tavoitteena on edistää opiskelijoiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta

LI05 Hyvinvointia liikkuen, 2 op

opintojaksolla syvennetään erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. opintojakson tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Monipuoliset liikuntatehtävät mahdollistavat osallisuuden, liikunnallisen pätevyyden ja kehollisen ilmaisun kokemuksia.

 

PAIKALLISET OPINTOJAKSOT

LI06 CROSS FIT/CROSS TRAINING, 2 op

opintojakson tavoitteena on tukea ja edistää säännöllisen liikunnan harrastamista sekä yhdessä tekeminen. Tavoitteena on kehittää ja ylläpitää omaa kuntotasoaan sekä saada valmiuksia omaehtoiseen liikuntaharrastamiseen. opintojaksolla tutustutaan

kuntosalitoimintaan ja erilaisiin liikuntamahdollisuuksiin kuntosalilla. opintojaksolla laaditaan yhdessä opiskelijoiden kanssa ohjelma, jota kokeillaan ja noudatetaan opintojakson ajan. Lisäksi opintojaksoin kuuluu muutama uintikerta koulun altaalla. opintojaksosta aiheutuu mahdollisesti kustannuksia.

LI07 Talviliikuntaopintojakso, 2 op

opintojakson tavoitteena on lisätä opiskelijoiden taitoja talviliikunnassa, edistää terveellistä ja aktiivista elämäntapaa sekä vahvistaa psyykkistä vireystilaa ja jaksamista koulutyössä unohtamatta yhteishengen vahvistamista. opintojakson sisältönä on murtomaahiihto ja laskettelu eri muodoissaan. opintojaksosta aiheutuu kustannuksia.

LI08 Urheiluopistomaailmaan tutustuminen, 2 op

 • Opintojakson tavoitteena on hyvinvointia ja terveyttä edistävän liikunnan edelleen harjoittaminen yhteistyössä urheiluopiston kanssa.
 • Opiskelijan vastuu omasta ja yhteisestä toiminnasta liikunnan parissa syvenee.
 • Opiskelija saa myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, koetusta liikunnallisesta pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.
 • Opiskelijan tietämys liikunnasta ammattina sekä urheiluopistotoiminnasta lisääntyy.

Keskeiset sisällöt

 • Tutustutaan uheiluopistotoimintaan ensin koululla sitten käytännössä urheiluopistossa.
 • Tutustutaan urheiluopistojen liikuntatarjontaan sekä opiskelumahdollisuuksiin urheiluopistoissa.
 • Liikutaan urheiluopistossa itse suunniteltuja lajeja liikuntaleirin ajan.

LI09, LI10, LI11 Liikunnan itsenäiset opintojaksot, 2 op

Liikunnassa voi suorittaa yhden itsenäisen opintojakson lukuvuotta kohden. opintojaksoin kuuluu liikuntapäiväkirjan täyttäminen 17 liikuntakerralta, sekä yhden sivun kirjoitelma omasta liikkumisesta. Tarkemmat ohjeet lähetetään kaikille lukiolaisille Wilman välityksellä aina lukuvuoden alussa.

 

LILD4 LIIKUNNAN LUKIODIPLOMI, 2 op

Arviointi 1-5

Lauttasaaren yhteiskoulussa voi suorittaa liikunnan lukiodiplomin. Liikuntadiplomin suorittaminen on osoitus opiskelijan erityisosaamisesta ja liikunnallisista kyvyistä. Lukiodiplomi koostuu seuraavista osa-alueista: liikuntakykyisyys, liikuntatiedot, erityisosaaminen, portfolio, harrastuneisuus ja yhteistyötaidot. Liikuntakykyisyystestit mittaavat mm. yleiskestävyyttä, liikehallintaa ja lihaskuntoa. Liikuntatiedon osuuden opiskelija suorittaa laatimalla tutkielman, jostain liikuntakulttuuriin liittyvästä aiheesta. Erityisosaamista arvioidaan opiskelijan valitsemassa lajissa suoritusnäytteen avulla. Portfolio koostuu mm. opiskelijan oman urheiluharrastuksen kuvauksesta, tavoitteen asettelusta ja itsearvioinnista. Harrastuneisuuden ja yhteistyötaitojen arvioinnin kohteena on mm. opiskelijan aktiivinen harrastustoiminta ja tuntityöskentelyssä esiin tulleet yhteistyötaidot. Diplomin suorittamiseen vaaditaan vähintään viisi lukion liikuntaopintojaksoa.

Opinto-ohjaus

PAKOLLISET OPINTOJAKSOT

OP01 Minä opiskelijana, 2 op

Opintojakson aikana tutustutaan lukio-opiskelun ja -opintojen käytänteisiin ja tavoitteisiin. Opiskelija oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksiaan. Opintojakson aikana opiskelija tekee henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, johon sisältyvät myös ylioppilastutkintosuunnitelma sekä jatko-opintosuunnitelma.

OP02 Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus, 2 op

Opiskelija päivittää henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa ja perehtyy tarkemmin erilaisiin jatko-opintomahdollisuuksiin ja niiden valintaprosesseihin. Opiskelija vahvistaa itsetuntemustaan ja omien vahvuuksiensa dokumentointia sekä perehtyy työelämätaitoihin ja työnhakuun.

 

PAIKALLISET OPINTOJAKSOT

OP03 Tutorkurssi, 2 op

Opintojaksolla harjoitellaan ryhmän ohjaamista sekä yhteisöllisyyden edistämistä. Opiskelija saa kokemusta asioiden ja tapahtumien organisoimisesta yhdessä koulun aikuisten kanssa ja oppii vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja. Opintojaksolle on erillinen hakuprosessi, josta tiedotetaan kevätlukukaudella.

Temaattiset opinnot

PAIKALLISET OPINTOJAKSOT

TO01 Lähtölaskenta lukiolaiseksi, 2 op

Jakso on suunnattu lukion aloittaville tukemaan opintojen alkua. Pääset käymään läpi lukio-opintojen ja ylioppilaskirjoitusten kannalta oleellisimmat tieto- ja viestintätekniikan ohjelmistot sekä sovellukset. Tämän lisäksi harjoitellaan opiskelutekniikkaa ja – strategioita, sekä arjen- ja stressinhallintaa. Tavoitteena on antaa hyvä valmiudet lukio-opiskeluun, kaikki materiaali jää käyttöösi koko lukion ajaksi. Tieto- ja viestintätekniikan osuus on mahdollista suorittaa näyttökokeella.

TO02 Hygieniapassi, 2 op

Opintojaksolla opiskelija oppii hygieniaosaamista, jota hän tarvitsee elintarvikkeiden käsittelyssä niin kotona kuin elintarvikkeita myyvissä yrityksissä työskennellessään. Opintojakson lopuksi opiskelija suorittaa valtakunnallisen hygieniaosaamistestin. Työntekijä tarvitsee hygieniapassin, jos hän työskentelee elintarvikehuoneistossa ja käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Opintojakson suorittamiseen voi kuulua pieniä kustannuksia.