Lauttasaaren
yhteiskoulu

Ruotsin kielikylpyluokka

Lauttasaaressa kielikylpypolku on lapsille ja nuorille upea mahdollisuus: sitä kuljetaan päiväkodeista alkaen ja edetään alakoulusta yläkouluun, Lauttasaaren yhteiskouluun. Kielikylpyopetus on oppiaineita integroivaa teemaopetusta. Lykissä kielikylpyoppiaineita ovat biologia, maantiede, kotitalous, kuvataide, terveystieto, A-ruotsi, matematiikka ja historia. Kielikylvyssä painotetaan toiminnallista kielitaitoa, hyvää sanavarastoa ja kielenkäyttöä aineopinnoissa. Oppiaineiden sisältötavoitteet ja kielen omaksuminen ovat yhtä tärkeitä asioita. Kielikylvyn tavoitteena on tukea nuoren kasvua, oppimista ja rohkeutta toimia ruotsin kielellä. Näkemällä vaivaa ja lukemalla ruotsinkielistä kirjallisuutta myös vapaa-ajalla kielikylpijä kehittyy – det lönar sig!

Vastaamme mielellämme kielikylpyopetusta koskeviin kysymyksiin ja esittelemme pyynnöstä teemaopetustamme eri tapahtumissa.

Biologian ja maantieteen opettaja, ämneslärare i språkbad Anna Aaltonen (anna.aaltonen@lauttasaarenyhteiskoulu.fi) Kotitalouden ja terveystiedon opettaja, ämneslärare i språkbad Hanna Keskinen (hanna.keskinen@lauttasaarenyhteiskoulu.fi)

Lisätietoa

Jag talar gärna också svenska

Ruotsin kielen osaajista on pula työmarkkinoilla. Ruotsi on toinen virallinen kielemme, mikä heijastuu kielen osaamisen vaatimuksiin laaja-alaisesti yhteiskunnan eri tasoilla. Valtion ja kuntien virkamiehiltä ja useiden yritysten työntekijöiltä edellytetään sujuvaa ruotsin kielen taitoa. Käytännön ruotsinkielentaito on meriitti ja parantaa nuoren mahdollisuuksia saada opiskelu- ja työpaikka. Kielikylpy on nuorille upea mahdollisuus.

Kielikylpy Lauttasaaren yhteiskoulussa

Lauttasaaressa kielikylpypolku alkaa kielikylpypäiväkodeista (Bamse, Lokki, Sälen) ja etenee Lauttasaaren ala-asteen kautta yläkouluumme luokille 7-9, jossa kielikylpyopetusta on tarjottu vuodesta 2000 alkaen. Oppilaat tulevat meille pääosin Lauttasaaren ala-asteen kielikylvystä. Kielikylpyopetus on tarkoitettu suomenkielisten perheiden lapsille, jotka ovat opiskelleet kielikylvyssä vähintään koko alakoulun ajan (varhainen täydellinen kielikylpy). Jos ruotsinkielentaito on saavutettu muulla tavalla, oppilaan kielitaito testataan ennen kielikylpyluokalle ottoa.

Tavoitteena toiminnallinen kaksikielisyys

Kielikylvyn tavoitteena on tukea nuoren kasvua, oppimista ja rohkeutta toimia ruotsin kielellä. Peruskoulun kielikylpyopetuksen läpikäynyt oppilas kommunikoi ruotsin kielellä sujuvasti ja uskaltaa käyttää kieltä. Kielikylvyssä ei kuitenkaan tavoitella täydellistä, äidinkielenomaista kielenhallintaa. Tärkeintä kielikylvyssä on positiivinen asenne ruotsiksi opiskeluun, rohkeus yrittää ja halu tehdä töitä opintojen eteen.

Kielikylvyn tavoitteena on tukea nuoren kasvua, oppimista ja rohkeutta toimia ruotsin kielellä.

Hyvä kommunikatiivinen kielitaito, karttuva sanavarasto ja kielenkäyttö aineopinnoissa

Kielikylpyopetuksessa kielikylpykieli on oppilaalle sekä oppimisen kohde että väline. Kun alakoulun aikana keskitytään saavuttamaan toiminnallinen kielitaito, on yläkoulussa keskeistä hyvän kommunikatiivisen kielitaidon saavuttaminen, sanavaraston lisääminen ja käytännön kielenkäyttö aineopinnoissa. Yläkoulussa aineopinnot vaativat sekä kielitaitoa että opiskelutekniikkaa. Kielikylpypedagogiikan kautta yhdessä oppimisen taito korostuu, mutta myös itsenäisen opiskelun taitoa painotetaan, jotta oppilas hallitsee eri opiskelutekniikat seuraavalle asteelle siirryttäessä. Kielikylpyopettajamme puhuvat kielikylpyoppilaille vain ruotsia kaikissa koulupäivään liittyvissä tilanteissa. Kielikylpykielellä opiskelun määrä vähenee yläkoulussa alakouluun verrattuna, jotta oppilaat voivat jatkaa jatko-opintoihin omalla äidinkielellään. Kielitaito antaa kuitenkin monelle myös mahdollisuuden jatkaa opintoja ruotsin kielellä. Kielikylpyoppilas opiskelee ruotsiksi 45 % peruskoulun pakollisista kursseista. A-ruotsia opiskellaan oman, laajennetun opetussuunnitelman mukaan, ja muut kurssit opetetaan valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti. Käytössä on suomenkielisiä oppikirjoja vastaavat kirjat, joita käytetään ruotsinkielisissä kouluissa.

Jag-tema 7. lk – Vi i Finland 8. lk – Vi i Norden 9. lk

Kielikylpyopetus etenee yläkoulussa teemaopetuksena, jossa teeman näkökulmia käsitellään eri kielikylpyoppiaineissa. Seitsemännellä luokalla teeman keskiössä on Minä, kahdeksannella laajennetaan näkökulmaa suomenruotsalaiseen ympäristöön ja yhdeksännellä luokalla avarretaan katseita muihin Pohjoismaihin. Opetuksessa tuodaan esiin kielen kirjallinen, suullinen, kuultu sekä kommunikatiivinen puoli osana aineenopetuksen harjoituksia ja tehtäviä. Näin yhdistetään kielelliset ja ainesisällölliset tavoitteet, tehdään ne näkyviksi oppilaille ja ohjataan nuoria sekä itsearvioinnin että vertaisarvioinnin hyödyntämisessä. Kaikki kirjallinen ja visuaalinen materiaali kerätään teemapaketiksi, joka kulkee mukana eri kielikylpyaineiden opetuksessa.

Lauttasaaren yhteiskoulussa opiskeluryhmät ovat pieniä ja tämä mahdollistaa yksilöllisen ohjauksen ja työrauhan ylläpitämisen. Oppiaineiden sisältötavoitteet ja kielen omaksuminen ovat yhtä tärkeitä asioita.

Lauttasaaren yhteiskoulussa kielikylpyopetusta tarjotaan seuraavissa aineissa:

BI Biologia (4 kurssia) GE Maantieto (3 kurssia) HI Historia (5 kurssia) KO Kotitalous (3 kurssia 7. luokalla) KU Kuvataide (2 kurssia 7. luokalla) MA Matematiikka (10 kurssia) RUA A-ruotsi (8 kurssia; oma kielikylpyryhmä, jolla laajennettu opetussuunnitelma) TE Terveystieto (3 kurssia) YH Yhteiskuntaoppi (2 kurssia) Kulttuurikurssi (1 kurssi 8. luokalla)

Kielikylpijöitä kannustetaan valitsemaan valinnaisaineena 8. ja 9. luokalle kotitaloutta tai kuvataidetta, jotta myös näille kursseille voitaisiin perustaa kielikylpyryhmä.

Työelämään tutustumisjaksojen (TET) yhteydessä kielikylpijöille tarjotaan ruotsinkielisiä TET-paikkoja.

Kielikylvyssä murrosikäisenä

Yläkoulussa haasteena on motivoida nuoria opiskelemaan lisää kieltä ja näkemään vaivaa vaikeutuvan sanaston kanssa, vaikka arkipäiväinen kielenkäyttö jo sujuu. Haluamme tukea nuoren itsetuntoa ja kielellistä itseluottamusta herkässä kasvun vaiheessa. Lauttasaaren yhteiskoulussa opiskeluryhmät ovat pieniä ja tämä mahdollistaa yksilöllisen ohjauksen ja työrauhan ylläpitämisen. Oppiaineiden sisältötavoitteet ja kielen omaksuminen ovat yhtä tärkeitä asioita. Vanhempienkin tukea tarvitaan, jotta kielen eteen maltetaan nähdä vaivaa. Siksi kannustammekin nuoria lukemaan ruotsinkielisiä kirjoja kesäaikoina. Kielikylpyopetuksemme tehtävänä on auttaa nuoria näkemään vahvuutensa ja osaamisensa sekä kannustaa rohkeaan kielenkäyttöön.

Vastaamme mielellämme kielikylpyopetusta koskeviin kysymyksiin ja esittelemme pyynnöstä teemaopetustamme eri tapahtumissa.

Biologian ja maantieteen opettaja, ämneslärare i språkbad Anna Aaltonen (anna.aaltonen@lauttasaarenyhteiskoulu.fi)
Kotitalouden ja terveystiedon opettaja, ämneslärare i språkbad Hanna Keskinen (hanna.keskinen@lauttasaarenyhteiskoulu.fi)