Kurssit

Kurssit 2019-

KVL01 yrittäjyyskurssi

Kurssi antaa opiskelijalle tietopaketin yrittäjyydestä sekä siitä, miten yritys perustetaan. Opiskelija tutustuu mm. yritysidean toimivuuden kriteeristöihin, yrityksen rahoitusmalleihin ja yleiseen taloudenhallintaan, vakuutuksiin ja sukupolvenvaihdokseen.  

KVL02 monimuotoiset liiketoimintaympäristöt

Kurssilla opiskelija tutustuu mm. erilaisiin työ- ja liiketoimintaympäristöihin sekä kulttuuritaustan vaikutukseen työelämässä. Kurssin aikana on tarkoitus suorittaa päivän mittainen TET-jakso.  

KVL03 Selkeä viestintä

Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijasta taitavaa työelämäviestijää päivittäisissä palavereissa, kokouksissa, asiakasneuvotteluissa ja erilaisissa tiimeissä ja rohkaista esitystilanteisiin. Kurssin aikana harjoitellaan tiivistä ja selkeää ilmaisua ja kirjoitettua yleiskieltä. Myös työelämän viestintätaitoja harjoitellaan kuten kokoustekniikkaa ja väittely- ja neuvottelutaitoa. 

KVL04 Vastuullinen yrittäjyys

Kurssilla opiskelija tutustuu vastuulliseen toimintaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Opiskelija saa perustiedot mm. kiertotalouden sekä kestävän kehityksen periaatteista ja tutustuu harmaan talouden vaikutuksiin.   

KVL05 myynnin ja markkinoinnin perusteet

Kurssilla opiskelija tutustuu myyntiin ja markkinointiin sekä kotimarkkinoilla että kansainvälisessä kontekstissa. Opiskelija saa peruskäsityksen tuotteistamisen ja kaupallistamisen periaatteista. 

KVL06 Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet

Kurssilla tutustutaan kansainvälisen liiketoiminnan toimintaympäristöjen peruslainalaisuuksiin muuttuvassa ja monimuotoisessa maailmassa. Opiskelija oppii kansainvälisen liiketoiminnan keskeiset käsitteet ja syventää omaa kokonaiskuvaansa yritysten toiminnasta. 

KVL07 Asiakaskokemus (SLUSH)

Opiskelija opettelee palveluntuottamisen tapoja ja niiden vaikutusta ulkoisiin sekä sisäisiin asiakkaisiin. Opiskelija opettelee, millaisista tekijöistä asiakaskokemus muodostuu ja sen hyödyt. Kurssilla käydään läpi palvelun tuottamisen tilanteita sekä kohdataan asiakkaita erilaisissa palvelutilanteissa kansainvälisessä toimintaympäristössä. 

KVL08 Elämäntaidot

Kurssin tavoitteena, että jokainen kurssin käynyt nuori tietää, mitkä ovat ne taidot, joiden avulla hänellä itsellään on mahdollisuus tehdä omasta elämästään mahdollisimman hyvä ja onnellinen sekä menestyä toivomallaan tavalla työelämässä. Tavoitteena on tuoda hyvinvointitaitojen, kuten vahvuuksien, onnellisuuden ja sosiaalisten taitojen opetus nuorelle näkyväksi. Elämäntaidot oppitunneilla oppilaat pääsevät oppimaan taitoja, joiden avulla heillä itsellään on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa ja onnellisuuteensa sekä nyt että tulevaisuudessa. Tuntien sisällöt ovat valmennuksellisia ja perustuvat positiivisen psykologian tutkittuihin hyvän elämän taitoihin, joita voi oppia ja harjoitella harjoitusten avulla. 

KVL09 Talouden lukutaito

Kurssilla syvennytään niihin taitoihin, joita tarvitaan talouden yleiseen ymmärtämiseen. Opiskelija pohtii mm. oman talouden hallintaa, säästämistä ja sijoittamista sekä sijoittamisen etiikkaa. Kurssilla luodaan virtuaalinen osakesalkku ja tutustutaan virtuaalivaluuttoihin.  

KVL10 Business English

Tutustutaan liike-elämän ja kaupankäynnin kieleen, tarkastellaan business-kulttuurien eroja, harjoitellaan puhetilanteita, neuvotteluja, kommunikatiivisia taitoja sekä virallista kirjoitettua tyyliä. Kurssilla painotetaan suullisia taitoja. Kurssilla käytetään mahdollisuuksien mukaan autenttista materiaalia. 

KVL11 Tulevaisuuskurssi

Kurssilla opiskelija oppii näkemään vaihtoehtoisten tulevaisuuksien merkityksiä ja tiedostamaan omia vaikutusmahdollisuuksia sekä käyttämään erilaisia menetelmiä tulevaisuuksien hahmottamiseksi ja ymmärryksensä lisäämiseksi. Nämä lisäävät opiskelijan kykyä esittää ja perustella omia näkökantojaan ja arvovalintojaan tulevaisuuden vaihtoehtoja koskevissa asioissa ja valintatilanteissa. 

KVL12 Johtajuus (SLUSH)

Opiskelija oppii erilaisia näkökulmia johtamiseen. Opiskelija opettelee oman toiminnan ja ryhmän johtamisessa tarvittavia taitoja. Opiskelija hahmottaa johtamisen peruskäsitteitä. Kurssilla käydään läpi tiimin johtamisen tilanteita kansainvälisessä toimintaympäristössä. 

KVL13 Opintomatkakurssi

Kurssilla opiskelija tutustuu kokonaisvaltaisemmin yhden maan (esim. Kiina) kulttuuriin toimimalla isäntänä vaihto-opiskelijalle sekä lähtemällä itse vastavuoroisesti opintomatkalle. Sekä Suomessa että vastaanottavassa maassa tehdään kulttuuriopintoja ja käydään vierailulla esim. yrityksissä ja paikallisessa korkeakoulussa.  

KVL14 projektikurssi

Opiskelija voi suorittaa kurssin vaihtoehtoisesti tenttimällä talouden alaan liittyvän kirjan, tekemällä tutkielman, osallistumalla verkkokurssille tai tekemällä esim. kesätyöhönsä liittyvän projektin.  Kurssin suoritusmuoto neuvotellaan ennen kurssin alkamista KVL-linjan koordinaattoreiden kanssa.  

KVL15 ny24h

Nuori Yrittäjyys 24h -ohjelman mukainen leiri, jolla tutustutaan yrittäjyysasenteeseen käyttämällä luovaa ja kriittistä ajattelua sekä ongelmanratkaisutaitoja. Kurssilla kehitetään yritysideoita.

KVL16 Talousmatematiikka

Opiskelija oppii ymmärtämään talouselämässä käytettyjä käsitteitä, saa matemaattisia valmiuksia oman taloutensa suunnitteluun, saa laskennallisen pohjan yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun soveltaa tilastollisia menetelmiä aineistojen käsittelyyn. 

KVL17 vuosi yrittäjänä

Kurssilla tavoitteena ovat yrittäjyysasenteen, talouden hallinnan ja työelämätaitojen omaksuminen tekemällä oppien. Kurssi toteutetaan NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman kautta.

Kurssit 2018-2019

OP3 Pysy pinnalla

Kurssilla opiskelija tutustuu opintojensa aikana tarvitsemiinsa ohjelmistoihin, kuten Wilma, O365 sekä Abitti koejärjestelmään, projekti- ja tiimityötaitoihin sekä talouden lukutaidon peruskäsitteisiin.

 

KVL01 Minä yrittäjänä

Kurssi antaa opiskelijalle tietopaketin yrittäjyydestä sekä siitä, miten yritys perustetaan. Opiskelija tutustuu mm. yritysidean toimivuuden kriteeristöihin, yrityksen rahoitusmalleihin ja yleiseen taloudenhallintaan, vakuutuksiin ja sukupolvenvaihdokseen.  

KVL02 Yrityskulttuuri, työelämä ja monikulttuurisuus

Kurssilla opiskelija tutustuu mm. työelämän yleisiin pelisääntöihin, organisaatiorakenteisiin ja johtamiseen sekä kulttuuritaustan vaikutukseen työelämässä. Kurssin aikana on tarkoitus suorittaa päivän mittainen TET-jakso.  

KVL03 Selkeä viestintä

Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijasta taitavaa työelämäviestijää päivittäisissä palavereissa, kokouksissa, asiakasneuvotteluissa ja erilaisissa tiimeissä ja rohkaista esitystilanteisiin. Kurssin aikana harjoitellaan tiivistä ja selkeää ilmaisua ja kirjoitettua yleiskieltä. Myös työelämän viestintätaitoja harjoitellaan kuten kokoustekniikkaa ja väittely- ja neuvottelutaitoa. 

KVL04 Vastuullinen yrittäjyys

Kurssilla opiskelija tutustuu vastuulliseen toimintaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Opiskelija saa perustiedot mm. kiertotalouden sekä kestävän kehityksen periaatteista ja tutustuu harmaan talouden vaikutuksiin.   

KVL05 Liiketoimintaosaaminen

Kurssilla opiskelija tutustuu myyntiin ja markkinointiin sekä kotimarkkinoilla että kansainvälisessä kontekstissa, syventää KVL2-kurssilla oppimiansa monikulttuurisen työelämän taitoja sekä pohtii, mitä tarkoittaa olla mukautuva työntekijä.  

KVL06 Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet

Kurssilla tutustutaan kansainvälisen liiketoiminnan toimintaympäristöjen peruslainalaisuuksiin muuttuvassa ja monimuotoisessa maailmassa. Opiskelija oppii kansainvälisen liiketoiminnan keskeiset käsitteet ja syventää omaa kokonaiskuvaansa yritysten toiminnasta. 

KVL07 SLUSH Asiakaskokemus

Opiskelija opettelee palveluntuottamisen tapoja ja niiden vaikutusta ulkoisiin sekä sisäisiin asiakkaisiin. Opiskelija opettelee, millaisista tekijöistä asiakaskokemus muodostuu ja sen hyödyt. Kurssilla käydään läpi palvelun tuottamisen tilanteita sekä kohdataan asiakkaita erilaisissa palvelutilanteissa kansainvälisessä toimintaympäristössä. 

KVL08 Elämäntaidot

Kurssin tavoitteena, että jokainen kurssin käynyt nuori tietää, mitkä ovat ne taidot, joiden avulla hänellä itsellään on mahdollisuus tehdä omasta elämästään mahdollisimman hyvä ja onnellinen sekä menestyä toivomallaan tavalla työelämässä. Tavoitteena on tuoda hyvinvointitaitojen, kuten vahvuuksien, onnellisuuden ja sosiaalisten taitojen opetus nuorelle näkyväksi. Elämäntaidot oppitunneilla oppilaat pääsevät oppimaan taitoja, joiden avulla heillä itsellään on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa ja onnellisuuteensa sekä nyt että tulevaisuudessa. Tuntien sisällöt ovat valmennuksellisia ja perustuvat positiivisen psykologian tutkittuihin hyvän elämän taitoihin, joita voi oppia ja harjoitella harjoitusten avulla. 

KVL09 Talouden lukutaito

Kurssilla syvennytään niihin taitoihin, joita tarvitaan talouden yleiseen ymmärtämiseen. Opiskelija pohtii mm. oman talouden hallintaa, säästämistä ja sijoittamista sekä sijoittamisen etiikkaa. Kurssilla luodaan virtuaalinen osakesalkku ja tutustutaan virtuaalivaluuttoihin.  

KVL10 Business English

Tutustutaan liike-elämän ja kaupankäynnin kieleen, tarkastellaan business-kulttuurien eroja, harjoitellaan puhetilanteita, neuvotteluja, kommunikatiivisia taitoja sekä virallista kirjoitettua tyyliä. Kurssilla painotetaan suullisia taitoja. Kurssilla käytetään mahdollisuuksien mukaan autenttista materiaalia. 

KVL11 Tulevaisuuskurssi

Kurssilla opiskelija oppii näkemään vaihtoehtoisten tulevaisuuksien merkityksiä ja tiedostamaan omia vaikutusmahdollisuuksia sekä käyttämään erilaisia menetelmiä tulevaisuuksien hahmottamiseksi ja ymmärryksensä lisäämiseksi. Nämä lisäävät opiskelijan kykyä esittää ja perustella omia näkökantojaan ja arvovalintojaan tulevaisuuden vaihtoehtoja koskevissa asioissa ja valintatilanteissa. 

KVL12 Johtajuus (SLUSH)

Opiskelija oppii erilaisia näkökulmia johtamiseen. Opiskelija opettelee oman toiminnan ja ryhmän johtamisessa tarvittavia taitoja. Opiskelija hahmottaa johtamisen peruskäsitteitä. Kurssilla käydään läpi tiimin johtamisen tilanteita kansainvälisessä toimintaympäristössä. 

KVL13 Opintomatka

Kurssilla opiskelija tutustuu kokonaisvaltaisemmin yhden maan (esim. Kiina) kulttuuriin toimimalla isäntänä vaihto-opiskelijalle sekä lähtemällä itse vastavuoroisesti opintomatkalle. Sekä Suomessa että vastaanottavassa maassa tehdään kulttuuriopintoja ja käydään vierailulla esim. yrityksissä ja paikallisessa korkeakoulussa.  

KVL14 Kirjatentti

Opiskelija voi suorittaa kurssin vaihtoehtoisesti tenttimällä talouden alaan liittyvän kirjan, tekemällä tutkielman, osallistumalla verkkokurssille tai tekemällä esim. kesätyöhönsä liittyvän projektin.  Kurssin suoritusmuoto neuvotellaan ennen kurssin alkamista KVL-linjan koordinaattoreiden kanssa.  

KVL15 Projektikurssi

Kurssi aloitetaan 1. opintovuonna toteuttamalla käytännössä KVL01-kurssilla opittuja yrittäjyyteen liittyviä periaatteita. Loput kurssista suoritetaan pisteitä keräämällä 2. ja 3. opintovuoden aikana osallistumalla esim. taloustietokilpailuihin, koulun tapahtumatuotantoon tai muihin kuin kursseihin liittyviin opintokäynteihin/yritysvierailuihin.  

KVL16 Talousmatematiikka

Opiskelija oppii ymmärtämään talouselämässä käytettyjä käsitteitä, saa matemaattisia valmiuksia oman taloutensa suunnitteluun, saa laskennallisen pohjan yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun soveltaa tilastollisia menetelmiä aineistojen käsittelyyn. 

KVL Opintopolku

Luokka 1 Luokka 2 Luokka 3 koko opintojen aikana
KVL 01 KVL 04 KVL 06 KVL 13
KVL 02 KVL 05 KVL 14
KVL 03 KVL 11
KVL 07 KVL 09
KVL 08 KVL 10
KVL 15 KVL 12
kvl 17 KVL 16