Kurssit

Lukion kurssilista (ennen syksyä 2021 aloittaneille)

Tältä sivulta löydät lukiokurssien kuvaukset. Kurssien suositusvuodet on merkitty kurssivalintakorttiin.

Kansainvälinen liiketoiminta

KVL-linjalaisen (A-luokka) suorittaessa vähintään 12 painotuskurssia eli KVL-kurssia, hän voi jättää pois 8 pakollista kurssia siten, että opiskelee kuitenkin jokaisesta oppiaineesta vähintään puolet pakollisista kursseista. Aineista, joiden kokeita opiskelija suorittaa osana ylioppilastutkintoa, tulee opiskelijan suorittaa kaikki aineen pakolliset kurssit, jotta hänellä on ylioppilaskokeeseen osallistumisoikeus. Yhdenkään pakollisen kurssin pois jättämistä ei suositella vielä 1. lukuvuonna.

Suorittaessa 12 painotuskurssia KVL-linjalainen saa myös erillisen KVL-diplomin. Lukion vähimmäisoppimäärä on 75 kurssia, joihin linjan 12 valinnaista kurssia sisältyvät.

1.vuoden kurssit 2.vuoden kurssit 3. vuoden kurssit
Pakolliset: KVL01,02,03 Pakolliset: KVL04, 05 Pakolliset: KVL06
Valinnaiset: KVL07, 08, 15 Valinnaiset: KVL09, 10, 11, 12, 16
KVL13, 14, 17 KVL13, 14, 17

 

KVL01 Yrittäjyyskurssi

Pakollinen linjalaisille

Kurssilla käydään läpi yrityksen perustamisen ensiaskeleet sekä tutustutaan yrittäjyyden käsitteeseen ja yrityksen pyörityksessä vaadittaviin toimiin laajemmin. Opiskelijat perehtyvät mm. yrityksen talouden hallintaan, yrittäjyyden eri muotoihin, vakuutuksiin sekä yrittäjältä vaadittaviin muihin resursseihin.

KVL02 Monimuotoiset liiketoimintaympäristöt

Pakollinen linjalaisille

Kurssin tarkoitus on tutustuttaa opiskelijat erilaisiin työ- ja liiketoimintaympäristöihin, kolmannen sektorin toimintaan sekä työelämässä yleisesti vaadittaviin taitoihin.

KVL03 Selkeä viestintä

Pakollinen linjalaisille

Kurssilla opiskelija syventää ja monipuolistaa viestintätaitojaan. Kurssilla kehitetään sekä kirjallisen että suullisen viestinnän taitoja ja keskitytään erityisesti työelämäviestintään.

KVL04 Vastuullinen yrittäjyys

Pakollinen linjalaisille

Kurssilla opiskelija tutustuu vastuulliseen toimintaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Opiskelija saa perustiedot mm kiertotalouden sekä kestävän kehityksen periaatteista ja tutustuu harmaan talouden vaikutuksiin.

KVL05 Myynnin ja markkinoinnin perusteet

Pakollinen linjalaisille

Kurssilla opiskelija tutustuu myyntiin ja markkinointiin sekä kotimarkkinoilla että kansainvälisessä kontekstissa, syventää KVL2-kurssilla oppimiansa monikulttuurisen työelämän taitoja sekä pohtii mitä tarkoittaa olla mukautuva työntekijä.

KVL06 Kansainvälisen liiketoiminnan syventävä kurssi

Pakollinen linjalaisille

Kurssilla tutustutaan kansainvälisen liiketoiminnan toimintaympäristöjen peruslainalaisuuksiin muuttuvassa ja monimuotoisessa maailmassa. Opiskelija oppii kansainvälisen liiketoiminnan keskeiset käsitteet ja syventää omaa kokonaiskuvaansa yritysten toiminnasta.

KVL07 Asiakaskokemus

Kurssi koostuu asiakaspalveluharjoittelusta eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Opiskelija opettelee, millaisista tekijöistä asiakaskokemus muodostuu ja ymmärtää sen hyödyt. Kurssilla käydään läpi palvelun tuottamisen tilanteita sekä kohdataan asiakkaita erilaisissa palvelutilanteissa kansainvälisessä toimintaympäristössä.

KVL08 Elämäntaidot

Kurssin tavoitteena, että jokainen kurssin käynyt nuori tietää, mitkä ovat ne taidot, joiden avulla hänellä itsellään on mahdollisuus tehdä omasta elämästään mahdollisimman hyvä ja onnellinen sekä menestyä toivomallaan tavalla työelämässä. Tavoitteena on tuoda hyvinvointitaitojen, kuten vahvuuksien, onnellisuuden ja sosiaalisten taitojen opetus nuorelle näkyväksi.

KVL09 Talouden lukutaito

Kurssilla opitaan talouselämän peruskäsitteet, saadaan työkaluja oman talouden suunnitte-luun ja luetaan analyyttisesti ja kriittisesti talouteen liittyviä kuvaajia, tilastoja ja me-diaa. Opiskelijat perehtyvät säästämisen ja sijoittamisen eri mahdollisuuksiin laskutehtävien ja käytännön harjoitusten avulla. Perinteisten menetelmien lisäksi kurssilla tutustutaan talouselämän uusiin ilmiöihin, esimerkiksi kulutusluottoihin, virtuaalivaluuttoihin ja tekoälypohjaisiin sijoitusmekanismeihin.

KVL10 Business English

Kurssilla tutustutaan liike-elämän ja kaupankäynnin kieleen, tarkastellaan business-kulttuurien eroja, harjoitellaan puhetilanteita, neuvotteluja, kommunikatiivisia taitoja sekä virallista kirjoitettua tyyliä. Kurssilla painotetaan suullisia taitoja. Kurssilla käytetään mahdollisuuksien mukaan autenttista materiaalia.

KVL11 Tulevaisuuskurssi

Kurssilla opiskelija oppii näkemään vaihtoehtoisten tulevaisuuksien merkityksiä ja tiedostamaan omia vaikutusmahdollisuuksia, sekä käyttämään erilaisia menetelmiä tulevaisuuksien hahmottamiseksi ja ymmärryksensä lisäämiseksi. Nämä lisäävät opiskelijan kykyä esittää ja perustella omia näkökantojaan ja arvovalintojaan tulevaisuuden vaihtoehtoja koskevissa asioissa ja valintatilanteissa.

KVL12 Johtajuuskurssi

Opiskelija oppii erilaisia johtamisen näkökulmia ja peruskäsitteitä. Opiskelija opettelee oman toiminnan ja ryhmän johtamisessa tarvittavia taitoja. Kurssilla käydään läpi tiimin johtamisen tilanteita kansainvälisessä toimintaympäristössä.

KVL13 Opintomatkakurssi

Kurssilla opiskelija tutustuu kokonaisvaltaisemmin yhden maan (esim. Kiina) kulttuuriin toimimalla isäntänä vaihto- opiskelijalle sekä lähtemällä itse vastavuoroisesti opintomatkalle. Sekä Suomessa että vastaanottavassa maassa tehdään kulttuuriopintoja ja käydään vierailulla esim yrityksissä ja paikallisessa korkeakoulussa.

KVL14 Projektikurssi

Opiskelija voi suorittaa kurssin vaihtoehtoisesti tenttimällä talouden alaan liittyvän kirjan, tekemällä tutkielman, osallistumalla verkkokurssille tai tekemällä esim kesätyöhönsä liittyvän projektin. Kurssin suoritusmuoto neuvotellaan ennen kurssin alkamista KVL-linjan koordinaattoreiden kanssa.

KVL15 NY24H

Opiskelija omaksuu yrittäjyysasennetta, taloudenhallintaa ja työelämätaitoja tekemällä oppien. Kurssi toteutetaan Nuori Yrittäjyys 24h ohjelman kautta.

KVL16 KVL-talousmatematiikka

Opiskelija oppii ymmärtämään talouselämässä käytettyjä käsitteitä, saa matemaattisia valmiuksia oman taloutensa suunnitteluun, saa laskennallisen pohjan yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun soveltaa tilastollisia menetelmiä aineistojen käsittelyyn. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan pääsykokeissa on talousmatematiikan osuus, joka perustuu lukion talousmatematiikan oppimäärään.

KVL17 NY Vuosi yrittäjänä

Opiskelija omaksuu yrittäjyysasennetta, taloudenhallintaa ja työelämätaitoja tekemällä oppien. Kurssi toteutetaan Vuosi yrittäjänä ohjelman kautta.

Science

Science-polun opiskelijat saavat diplomin kun suorittavat SC02 ja SC03 kurssit, sekä 4 vaihtoehtoista koulun soveltavaa kurssia Science-polulta.

SC01 Science 01 
SC01 = BI01+KE01+FY01

Science01 on kaikille opiskelijoille pakollinen kokonaisuus, joka sisältää biologian, kemia ja fysiikan valtakunnalliset ensimmäiset kurssit(BI01, KE01, Fy01). Kokonaisuus toteutetaan yhdistäen eri tieteenalojen näkökulmia. Science 01:llä opiskelijat toteuttavat tutkimusprojektin.

SC02 Science 02 

Science02 on suunnattu kaikille opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita luonnontieteellisten aineiden opiskelusta syventävillä kursseilla. Kurssilla harjoitellaan luonnontieteiden opiskelussa tarvittavia taitoja, mm. syventävillä kursseilla vaadittavia ICT-taitoja, laborointitaitoja ja teknistä osaamista. Kurssilla sovelletaan ja syvennetään peruskursseilla opittua tietoa konkreettisin töin. Kurssilaisilla on mahdollisuus myös verkostoitua, sillä opiskeluun sisältyy vierailuja yliopistoon, Science-yhteistyölukioihin sekä yrityksiin. Kurssi alkaa heti lukuvuoden alussa ja jatkuu koko syksyn ja talven tukien samanaikaisesti opiskeltavia luonnontieteiden peruskursseja. Kurssilla opiskelijat saavat vankan pohjan luonnontieteisiin myöhemmille syventäville opinnoille.

SC03 Science 03 

Science03 on suunnattu 2. vuoden opiskelijoille. Tällä kurssilla opiskelija syventää ja vahvistaa omaa osaamistaan jollain luonnontieteen osa-alueella laatimalla itse tutkimuksen tai projektin. Työn toteutuksessa auttaa projektiin nimetty opettaja ja projektia tuetaan mahdollisuuksien mukaan yliopisto- tai yrityskontaktien avulla. Kurssi järjestetään yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa. Kurssilla tehtyjen projektien osallistumista kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin tuetaan vahvasti.

KVL16   Talousmatematiikka 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään talouselämässä käytettyjä käsitteitä, saa matemaattisia valmiuksia oman taloutensa suunnitteluun, saa laskennallisen pohjan yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun ja osaa soveltaa tilastollisia menetelmiä aineistojen käsittelyyn. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan pääsykokeissa on talousmatematiikan osuus, joka perustuu lukion talousmatematiikan oppimäärään. Tämä kurssi on siis erittäin suositeltava kauppatieteelliseen pyrkiville.

MAA15   Tilastot ja todennäköisyys 2 

Kurssi suoritetaan aikaisintaan MAA6 -kurssin jälkeen. Opiskelija syventää todennäköisyyslaskennan, talousmatematiikan ja tilastollisen päättelyn taitojaan muun muassa työelämän näkökulmasta. Kurssi on perustiedoiltaan monilla aloilla pakollinen, kuten valtiotieteellisessä, psykologiassa, lääketieteellisessä ja tilastotieteissä. Kurssi antaa pohjaa myös valintakokeisiin.

KE09/BI07   Biokemiaa 

Kurssilla pääset tutustumaan laborointien ja tutkimusprojektien kautta biologian ja kemian yhteisiin aihepiireihin. Alan toimijoihin ja /tai yrityksiin tutustut vierailun muodossa tai oman tutkimusprojektin kautta.

TE4/BI6   Globaalit terveyskysymykset

Tällä kurssilla syvennämme opiskelijoiden tietoja kansainvälisistä ajankohtaisista terveysongelmista. Kurssilla painotetaan ongelmalähtöistä ja ratkaisukeskeistä oppimista, ja tiimityötaitoja. Lisäksi työskentelyssä pyritään hyödyntämään sähköisiä alustoja. Kurssin aihepiireissä nostetaan esille käsiteltyjen ongelmien kytköksiä talouteen ja liiketoimintaan. Mahdollisuuksien mukaan kurssilla tehdään vierailuja tai kutsutaan vierailijoita alan tutkimuslaitoksista, järjestöistä ja yrityksistä.

AT04   Ohjelmoinnin perusteet

Kurssilla tutustutaan ohjelmoinnin yleisiin piirteisiin, ohjelmoinnin suunnitteluun, toteutukseen ja dokumentointiin, hyviin ohjelmointitapoihin sekä ohjelmoinnin mahdollisuuksiin ja rajoituksiin. Kurssilla käytettävä ohjelmointikieli ilmoitetaan kurssin alussa.

AT05   Elektroniikka ja robotiikka

Kurssilla autetaan opiskelijoita ymmärtämään teknologian rooli yhteiskunnassa sekä pohditaan omaa suhdetta teknologiaan. Opiskelija saa luovan teknologian kokemuksia ja tarjoaa yhteisöllisen toimintamallin avulla inspiroivaa teknologiakasvatusta. Kurssilla opitaan elektroniikkalaitteiden toimintaperiaatteita ja ohjelmoinnin alkeita. Kurssilla tehdään ryhmässä harjoituksia ja kurssin lopussa projektityö.

FY09/KE07 Tekniikan alan liiketoiminta

Kurssilla tutustutaan tieteen ja tekniikan alan kansainvälisiin yrityksiin, tutkimuslaitoksiin ja alan toimijoihin. Päästään tekemään opintokäyntejä, projektitöitä sekä saadaan valmiuksia yhdistää tiedettä, käytäntöä ja kaupallista näkökulmaa.

FY10/KE08  Teknologisesta innovaatiosta tuotteeksi

Kurssilla tutustutaan teknisen innovaation kehityskaareen keksinnöstä kaupalliseksi tuotteeksi monelta kannalta sekä pohditaan liiketoiminnan kansainvälisiä säädöksiä sekä ympäristönäkökulmaa. Päästään tekemään opintokäyntejä yrityksiin, teollisuuden pariin ja alan tutkimuslaitoksiin.

FY12    Maailmankaikkeuden fysiikka

Maailmankaikkeus haltuun, ymmärrä avaruus! Yleissivistävä katsaus tähtitieteeseen: tietoa maailmankaikkeudesta ennen ja nyt, teoriassa ja havainnoiden, koulussa ja koulun ulkopuolella. Tällä kurssilla ei harrasteta vaikeaa matematiikkaa, mutta kurssin jälkeen tunnistat ehkä muutamankin tähtitaivaan kohteen ja voit hurmata tiedoillasi.

BI08    Kentälle

Kentälle kurssilla kerrataan biologiaa luonnonhelmassa kirjoituksiin tähdäten. Kurssilla opitaan soveltamaan syventävien kurssien oppeja ja tekemään tutkimusta kenttäolosuhteissa. Kurssilla toteutetaan oma tutkimus, jonka aiheen voi valita myös maantieteeseen tai kemiaan liitteyn. Tämä kurssi tarjoaa kokemuksia, joita ei muilla kursseilla ole mahdollista kokea.

Äidinkieli ja kirjallisuus

Yleiset suositukset:

 • Pakolliset kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä
 • Kahta pakollista äidinkielen kurssia ei suositella suoritettavaksi samaan jaksoon
 • ÄI08 ja ÄI09 valmistavat yo-kirjoituksiin ja ne suositellaan suoritettavaksi juuri ennen kirjoituksia
 • Äidinkieli suositellaan kirjoitettavaksi
  3.vuoden kevään yo-kirjoituksissa

Pakolliset kurssit

ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus

Syvennetään käsitystä kielestä, teksteistä ja niiden
tulkinnasta ja kehitetään tekstin lukemisen taitoja. Opitaan
jäsentelemään viestintäympäristöä sekä tunnistamaan omia taitoja puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana, lukijana ja
median käyttäjänä. Kurssin yhtenä keskeisenä sisältönä ovat eri tekstilajeihin
tutustuminen, tekstien monimuotoisuus ja
moniäänisyys, tiedonhankinta ja lähdekritiikki.

ÄI02 Kieli, kulttuuri ja identiteetti

Syvennetään kieli- ja tekstitietoisuutta. Tavoitteena on ymmärtää kielen ja kirjallisuuden yhteiskunnallinen, yksilöllinen, yhteisöllinen ja merkityksiä rakentava tehtävä. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin merkitys identiteetin rakentamisessa, suomen kielen vertailu muihin kieliin, kielen vaihtelu ja muuttuminen, Suomen
kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus. Harjoitellaan prosessikirjoittamista.

ÄI03 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä syvenee.
Opiskelija harjaantuu tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä ja nauttimaan kaunokirjallisuudesta sen eri muodoissaan.

ÄI04 Tekstit ja vaikuttaminen

Opiskelija oppii tarkastelemaan monimuotoisia tekstejä ja niiden ilmaisutapoja sekä vuorova
ikutusta erityisesti
vaikuttamisen ja osallisuuden näkökulmista. Hän perehtyy vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin sekä syventää
niihin liittyviä tietoja ja taitoja.

ÄI05 Teksti ja konteksti

Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja
niiden konteksteja. Opiskelija harjaantuu erittelemään, tulkitsemaan ja
tuottamaan erityylisiä ja -lajisia tekstejä.

ÄI06 Nykykulttuuri ja kertomukset

Opiskelija oppii tarkastelemaan nykykulttuurin ilmiöitä erityisesti kertomusten ja kertomuksellisuuden näkökulmasta. Opiskelijan käsitys suomalaisesta nykykulttuurista ja sen moninaisuudesta syvenee. Opiskelija syventää tietojaan vuorovaikutusetiikasta.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

ÄI07 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen

Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitojaan ja niihin liittyviä tietojaan sekä kehittää kykyään
ennakoida, mukauttaa ja arvioida viestintäänsä erilaisissa vuorova
ikutustilanteissa. Harjoitellaan monenlaisia vuorovaikutustilanteita: erilaisia puheita, neuvotteluja, kokouksia ja keskusteluja.

ÄI08 Kirjoittamistaitojen syventäminen

Opiskelija syventää taitojaan tuottaa erilaisia tekstejä, erityisesti asiatyylisiä laajoja aineistopohjaisia tekstejä.
Opiskelija perehtyy ajankohtaisiin kulttuurin, median ja yhteiskunnallisen
keskustelun aiheisiin.

ÄI09 Lukutaitojen syventäminen

Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan eritellä, tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee. Opiskelija harjaantuu tuottamaan tekstien tulkintoja sekä puhuen että kirjoittaen.

Ruotsi A-oppimäärä

Yleiset suositukset:

 • Pakolliset kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä
 • Ruotsin A-oppimäärä suositellaan kirjoitettavan 3.vuoden kevään yo-kirjoituksissa

Pakolliset kurssit

RUA01 Ruotsinkielinen maailmani

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita ruotsin kielen opiskelulle ja etsitään autenttisia ruotsinkielisiä kielenkäyttöympäristöjä sekä keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin, harrastuksiin, kiinnostuksen kohteisiin ja kielenkäyttötarpeisiin.

RUA02 Ihminen verkostoissa

Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen pohjoismaisessa kontekstissa. Syvennetään ja korostetaan taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

RUA03 Pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiirinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, ruotsinkieliset mediat sekä luova toiminta. Harjoitellaan eritysesti tiimi- ja projektityötaitoja.

RUA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta ruotsin kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

RUA05 Tiede ja tulevaisuus

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

RUA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Kurssilla syvennetään ja korostetaan käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan erityisesti jatko- opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa ruotsin kielellä myös muualla kuin Suomessa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä ja yrittäjyyttä.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

RUA07 Kestävä elämäntapa

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmista ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

RUA08 Tiede, talous ja tekniikka

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan erityisesti puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

 

Koulukohtainen syventävä kurssi

RUA09 Abikurssi

Arviointi S-merkintä

Harjoitellaan systemaattisesti ylioppilaskirjoituksia varten. Kerrataan kielioppia, harjoitellaan kuullun- ja tekstinymmärtämistä sekä kirjoittamista.

Koulukohtainen soveltava kurssi

RUA10/RUB19 Affärsvenska

Arviointi S-merkintä

Kurssin tavoitteena on auttaa opiskelijoita ymmärtämään pohjoismaista yrityskulttuuria sekä elinkeinoelämää ja niiden merkitystä Suomelle. Kurssilla painotetaan ruotsin kielen ja kulttuurin ymmärtämisen merkitystä yritysmaailmassa sekä tutustutaan pohjoismaiseen yrittäjyyteen ruotsin kielellä. Kurssilla opetellaan viestimään ruotsiksi sekä suullisesti että kirjallisesti erilaisissa liike-elämän vuorovaikutustilanteissa 6-8 lähiopetustunnin aikana. Kurssiin kuuluu myös omakustanteinen opintomatka Tukholmaan tai muuhun merkittävään pohjoismaiseen kaupunkiin. Opintomatkalla vieraillaan pohjoismaisissa yrityksissä, tutustutaan mahdollisiin lukion jälkeisiin jatko-opintomahdollisuuksiin pohjoismaisissa korkeakouluissa sekä koetaan pohjoismaista nuorisokulttuuria. Opintomatkan ohjelman kieli on pääsääntöisesti ruotsi. Kurssi on suunnattu lukion ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoille. Kurssia tarjotaan joka toinen vuosi. Kurssi toteutetaan hajautetusti 4. ja 5. jakson aikana niin, että lähiopetusta on 4.jakson aikana 6-8h ja opintomatka toteutetaan 5. jakson alussa.

Ruotsi B-oppimäärä

Yleiset suositukset

 • Kurssit suositellaan suoritettaviksi numerojärjestyksessä
 • Ruotsin B-oppimäärä suositellaan kirjoitettavan 3. vuoden kevään yo-kirjoituksissa

PAKOLLISET KURSSIT

RUB11 Minun Ruotsini

Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa. Aihepiireinä ovat opiskelu ja vapaa-aika. Kurssilla painotetaan luontevaa ääntämistä, keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita arkielämän tilanteissa.

RUB12 Hyvinvointi ja ihmissuhteet

Kurssilla jatketaan sanaston ja rakenteiden vahvistamista ja painotetaan puheviestintää ja kirjoittamista lyhyiden viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssilla jatketaan nuorten elämän, opiskelun, työn, harrastusten ja vapaa-ajan tarkastelua.

RUB13 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja tuottamistaitoa eri medioita hyödyntäen. Tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. Korostetaan tiimi- ja projektityötaitojen harjoittelua.

RUB14 Monenlaiset elinympäristömme

Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. Aihepiireinä ovat kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt, joita tarkastellaan ensisijaisesti nuorten näkökulmasta.

RUB15 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi

Kurssilla harjoitellaan ja korostetaan erityisesti työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan jatko-opintoja ja tulevaisuudensuunnitelmia. Tutkitaan mahdollisuuksia opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä. Tutustutaan ja kannustetaan mahdollisuuksiin osallistua pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan erityisesti puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

RUB17 Kestävä elämäntapa

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä erityisesti ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

RUB18 Abikurssi

Arviointi S-merkintä

Harjoitellaan systemaattisesti ylioppilaskirjoituksia varten. Kerrataan kielioppia, harjoitellaan kuullun- ja tekstinymmärtämistä sekä kirjoittamista.

KOULUKOHTAINEN SOVELTAVA KURSSI

RUB19/RUA10 Affärsvenska

Arviointi S-merkintä

Kurssin tavoitteena on auttaa opiskelijoita ymmärtämään pohjoismaista yrityskulttuuria sekä elinkeinoelämää ja niiden merkitystä Suomelle. Kurssilla painotetaan ruotsin kielen ja kulttuurin ymmärtämisen merkitystä yritysmaailmassa sekä tutustutaan pohjoismaiseen yrittäjyyteen ruotsin kielellä. Kurssilla opetellaan viestimään ruotsiksi sekä suullisesti että kirjallisesti erilaisissa liike-elämän vuorovaikutustilanteissa 6-8 lähiopetustunnin aikana. Kurssiin kuuluu myös omakustanteinen opintomatka Tukholmaan tai muuhun merkittävään pohjoismaiseen kaupunkiin. Opintomatkalla vieraillaan pohjoismaisissa yrityksissä, tutustutaan mahdollisiin lukion jälkeisiin jatko-opintomahdollisuuksiin pohjoismaisissa korkeakouluissa sekä koetaan pohjoismaista nuorisokulttuuria. Opintomatkan ohjelman kieli on pääsääntöisesti ruotsi. Kurssi on suunnattu lukion ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoille. Kurssia tarjotaan joka toinen vuosi. Kurssi toteutetaan hajautetusti 4. ja 5. jakson aikana niin, että lähiopetusta on 4.jakson aikana 6-8h ja opintomatka toteutetaan 5. jakson alussa.

Englanti A-oppimäärä

Yleiset suositukset:

 • Pakolliset kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä
 • Englannin A-oppimäärä suositellaan kirjoitettavan 3. vuoden kevään yo-kirjoituksissa

PAKOLLISET KURSSIT

ENA01 Englannin kieli ja maailmani

Kurssilla käsitellään maailman kielellistä monimuotoisuutta, englannin kieltä globaalina ilmiönä sekä kasvatetaan kulttuurillista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin, ja samalla perehdytään englannin kurssien opiskelutapoihin.

ENA02 Ihminen verkostoissa

Kurssilla syvennetään aktiivista kuuntelua ja keskustelutaitoja, ja harjoitellaan esiintymis- ja TVT-taitoja pitämällä suullinen esitys. Kurssin teemat käsittelevät ihmissuhteita, hyvinvointia ja teknologian merkitystä vuorovaikutukselle.

ENA03 Kulttuuri-ilmiöitä

Kurssilla tutustutaan eri tekstilajeihin ja niille tyypilliseen kielelliseen tarkkuuteen, ja tuotetaan vastaavia omia tuotoksia. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuurilliset ilmiöt, englanninkieliset mediat sekä luova toiminta. Kurssilla luetaan ja analysoidaan englanninkielinen romaani.

ENA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurssilla opiskellaan vaativahkon tekstin ymmärtämistä, sanojen päättelyä ja ymmärtävää lukemista. Sanasto keskittyy yhteiskuntaan, politiikkaan, oikeudenkäyttöön ja kuluttajavalintoihin. Kirjallista ilmaisua harjoitetaan laatimalla mm. argumentoiva aine.

ENA05 Tiede ja tulevaisuus

Kurssilla käsitellään erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja talouden näkökulmista sekä englannin kielen asemaa kansainvälisenä tieteen, teknologian ja talouden kielenä.

ENA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Kurssilla käsitellään jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

ENA07 Kestävä elämäntapa

Kurssilla jatketaan pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta. Kurssilla analysoidaan tai tuotetaan eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei- fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä ja kerrataan lukion kielioppia.

ENA08 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kurssilla pidetään valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe.

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

ENA09 Ajankohtaiset tapahtumat

Tutkitaan eri viestintävälineiden kieltä ja pyritään lisäämään mediakriittisyyttä. Työmuotoina korostetaan pari- ja ryhmätyöskentelyä. Kurssilla tuotetaan kirjallinen sisältöanalyysi ja suullinen esitys. Kurssi on mediadiplomin pohjakurssi.

ENA11 Abikurssi

Arviointi S-merkintä

Kurssilla harjoitellaan ylioppilaskokeen osa-alueita sekä kerrataan rakenteita ja keskeistä sanastoa.

KOULUKOHTAINEN SOVELTAVA KURSSI

ENA10 Spoken English

Arviointi S-merkintä

Kurssilla pääset jutustelemaan ja ääntelemään leppoisissa tunnelmissa ja ennen kuin huomaatkaan, englanti sujuu automaattisesti. Ei kirjaa eikä sanakokeita. Tässä on kurssi, josta pääset läpi puhumalla. Aihepiirit ovat arkielämästä ja mediasta. Kurssi soveltuu kaikille vuositasoille.

Ranska A-oppimäärä

Yleiset suositukset:

 • Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä
 • Ranskan A-oppimäärä suositellaan kirjoitettavaksi 3. vuoden kevään yo-kirjoituksissa

PAKOLLISET KURSSIT

RAA01 Kieli ja maailmani

Harjoitellaan jokapäiväiseen elämään liittyviä sosiaalisia tilanteita sekä suullisesti että kirjallisesti. Painotetaan suullista viestintää. Kerrataan peruskoulussa opittua sanastoa ja rakenteita.

RAA02 Ihminen verkostoissa

Käsitellään vapaa-aikaa, harrastuksia ja asumista sekä harjoitellaan tapahtumien ja tilanteiden kuvailua. Painotetaan edelleen suullista viestintää, mutta harjoitellaan myös kirjoittamista. Syvennetään perusrakenteiden hallintaa ja opiskellaan uusia rakenteita.

RAA03 Kulttuuri-ilmiöitä

Tutustutaan ranskankieliseen koulu- ja opiskelumaailmaan sekä työelämään. Vahvistetaan edelleen suullista ja kirjallista viestintätaitoa, myös muodollisissa viestintätilanteissa. Harjoitellaan ansioluettelon kirjoittamista ja työhaastattelua. Tehdään mahdollisuuksien mukaan yritysvierailu.

RAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Syvennetään Ranskan sekä ranskankielisten maiden yhteiskuntien tuntemusta. Opitaan kertomaan Suomesta ja suomalaisesta yhteiskunnasta ranskaksi sekä suullisesti että kirjallisesti. Harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita sekä vahvistetaan omaa kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä.

RAA05 Tiede ja tulevaisuus

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian, bisneksen ja digitalisaation näkökulmasta. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

RAA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia, työntekoa ja yrittäjyyttä toimintatapana myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

RAA07 Luonto ja kestävä kehitys

Käsitellään luontoon ja lestävään kehitykseen liittyviä aihekokonaisuuksia. Harjoitellaan oleellisen sisällön löytämistä vaativammista suullisista ja kirjallisista asiateksteistä.

RAA08 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä erityisesti kansainvälisen liiketoiminnan kannalta tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Ranska B2-oppimäärä

Yleiset suositukset:

 • Kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä
 • Ranskan B2-oppimäärä suositellaan kirjoitettavan 2. opiskeluvuoden keväällä

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

RAB21 (RAB33) Elämän tärkeitä asioita

Käsitellään nuorten elämää, harrastuksia ja vapaa-aikaa. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Vahvistetaan perusopetuksessa opittua sanastoa ja rakenteita sekä laajennetaan perusrakenteiden hallintaa.

RAB22 (RAB34) Monenlaista elämää

Vertaillaan kulttuurien eroja ja yhtäläisyyksiä ja tutustutaan eri ranskankielisiin maihin. Vahvistetaan puhumista, puheen ymmärtämistä sekä kirjoittamistaitoa.

RAB23 (RAB35) Hyvinvointi ja huolenpito

Käsitellään hyvinvointia, ranskalaista tapakulttuuria sekä historiaa. Harjoitellaan viestien kirjoittamista sekä puheen ymmärtämistä.

RAB24 (RAB36) Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan ranskalaisen kielialueen tai alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. Vieraillaan mahdollisuuksien mukaan Ranskan kulttuurikeskuksessa, tai muussa Ranskaan liittyvässä kulttuuritapahtumassa

RAB25 (RAB37) Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän liiketoimintakulttuurien sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun, työelämään, yrittäjyyteen sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Tutustutaan Ranskan erityisiin toimialoihin sekä Suomessa toimiviin ranskalaisiin yrityksiin.

RAB26 (RAB38) Yhteinen maapallomme

Käsitellään oman maan ja Ranskan yhteiskuntien toimintaa sekä maapallon tilaa ja tulevaisuutta koskevia yleistajuisia tekstejä sekä mediatekstejä. Tekstin ymmärtäminen on keskeistä.

Ranska B3-oppimäärä

Yleiset suositukset:

 • Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä
 • Ranskan B3-oppimäärä suositellaan kirjoitettavan 3. vuoden kevään yo-kirjoituksissa

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

RAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Kurssilla tutustutaan ranskan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan sen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan ääntämistä, vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.

RAB32 Matkalla maailmalla

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointi- ja asiakaspalvelutilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä. Tehdään pienimuotoinen ranskankieliseen matkailuun liittyvä projekti tiimityönä.

RAB33 (RAB21) Elämän tärkeitä asioita

Käsitellään nuorten elämää, harrastuksia ja vapaa-aikaa. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Vahvistetaan perusopetuksessa opittua sanastoa ja rakenteita sekä laajennetaan perusrakenteiden hallintaa.

RAB34 (RAB22) Monenlaista elämää

Vertaillaan kulttuurien eroja ja yhtäläisyyksiä ja tutustutaan eri ranskankielisiin maihin. Vahvistetaan puhumista, puheen ymmärtämistä sekä kirjoittamistaitoa.

RAB35 (RAB23) Hyvinvointi ja huolenpito

Käsitellään hyvinvointia, ranskalaista tapakulttuuria sekä historiaa. Harjoitellaan viestien kirjoittamista sekä puheen ymmärtämistä.

RAB36 (RAB24) Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan ranskalaisen kielialueen tai alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtais7sta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. Vieraillaan mahdollisuuksien mukaan Ranskan kulttuurikeskuksessa, tai muussa Ranskaan liittyvässä kulttuuritapahtumassa.

RAB37 (RAB25) Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän liiketoimintakulttuurien sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun, työelämään, yrittäjyyteen sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Tutustutaan Ranskan erityisiin toimialoihin sekä Suomessa toimiviin ranskalaisiin yrityksiin.

RAB38 (RAB26) Yhteinen maapallomme

Käsitellään oman maan ja Ranskan yhteiskuntien toimintaa sekä maapallon tilaa ja tulevaisuutta koskevia yleistajuisia tekstejä sekä mediatekstejä. Tekstin ymmärtäminen on keskeistä.

Saksa A-oppimäärä

Yleiset suositukset:

Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä

Saksan A-oppimäärä suositellaan kirjoitettavaksi 3. vuoden kevään yo-kirjoituksissa

PAKOLLISET KURSSIT

SAA01 Kieli ja maailmani

Kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita saksan kielen opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi sekä autenttisia kielenkäyttöympäristöjä. Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta ja kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.

SAA02 Ihminen verkostoissa

Harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

SAA03 Kulttuuri-ilmiöitä

Laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat eri saksankielisten maiden kulttuuriset ilmiöt, media, luova toiminta sekä liiketoimintakulttuurit. Harjoitellaan tiimi- ja projektityöskentelyä.

SAA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta kohdekielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

SAA05 Tiede ja tulevaisuus

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian, bisneksen ja digitalisaation näkökulmasta. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

SAA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia, työntekoa ja yrittäjyyttä toimintatapana myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

SAA07 Luonto ja kestävä kehitys

Opitaan ympäristöön ja sen hoitoon liittyvää sanastoa ja ymmärtämään keskustelua vaativammistakin aiheista. Seurataan ajankohtaisia aiheita mm. sanomalehdistä ja uutislähetyksistä. Harjoitellaan oleellisen sisällön löytämistä vaativammista asiateksteistä. Kerrataan kielioppia oppilaiden toiveiden mukaan.

SAA08 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä erityisesti kansainvälisen liiketoiminnan kannalta tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Saksa B2-oppimäärä

Yleiset suositukset:

 • Kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä
 • Saksan B2-oppimäärä suositellaan kirjoitettavan 2. vuoden kevään yo-kirjoituksissa

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

SAB21 (SAB33) Elämän tärkeitä asioita

Harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja kansainvälisiinkin verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

SAB22 (SAB34) Monenlaista elämää

Kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää esim. liittyen asioimiseen verkkokaupassa. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja saksankielisissä maissa.

SAB23 (SAB35) Hyvinvointi ja huolenpito

Opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja keskustella arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle, hyvinvoinnille ja globaalille kaupankäynnille.

SAB24 (SAB36) Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan saksankielisten alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. Vieraillaan mahdollisuuksien mukaan Saksan kulttuurikeskuksessa tai muussa Saksaan liittyvässä kulttuuritapahtumassa.

SAB25 (SAB37) Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun, työelämään, yrittäjyyteen sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Tutustutaan saksankielisten maiden erityisiin toimialoihin sekä Suomessa toimiviin saksankielisiin yrityksiin.

SAB26 (SAB38) Yhteinen maapallomme

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä ja eettisestä elämäntavasta.

Saksa B3-oppimäärä

Yleiset suositukset:

 • Kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä
 • Saksan B3-oppimäärä suositellaan kirjoitettavan 3. vuoden kevään yo-kirjoituksissa

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

SAB31 Tutustutaan toisiimme, saksan kieleen ja Saksaan

Kurssilla tutustutaan saksan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan sen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan ääntämistä, vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.

SAB32 Matkalla maailmassa

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointi- ja asiakaspalvelutilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä. Tehdään pienimuotoinen Saksan matkailuun liittyvä projekti tiimityönä.

SAB33 (SAB21) Elämän tärkeitä asioita

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja kansainvälisiinkin verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

SAB34 (SAB22) Monenlaista elämää

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää esim. liittyen asioimiseen verkkokaupassa. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja saksankielisissä maissa.

SAB35 (SAB23) Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja keskustella arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle, hyvinvoinnille ja globaalille kaupankäynnille.

SAB36 (SAB24) Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan saksankielisten alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. Vieraillaan mahdollisuuksien mukaan Saksan kulttuurikeskuksessa tai muussa Saksaan liittyvässä kulttuuritapahtumassa.

SAB37 (SAB25) Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun, työelämään, yrittäjyyteen sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Tutustutaan saksankielisten maiden erityisiin toimialoihin sekä Suomessa toimiviin saksankielisiin yrityksiin.

SAB38 (SAB26) Yhteinen maapallomme

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä ja eettisestä elämäntavasta.

Italia B2-oppimäärä

Yleiset suositukset:

 • Kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä
 • Italian B2-oppimäärä suositellaan kirjoitettavan 2. vuoden kevään yo-kirjoituksissa

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

IAB21 (IAB33) Elämän tärkeitä asioita

Opitaan kertomaan, mistä pidetään ja mikä ei niin miellytä, sanastoa ja sanontoja, joilla kerrotaan säästä, musiikista ja urheilusta.

IAB22 (IAB34) Monenlaista elämää

Opitaan kertomaan tarkemmin omasta perheestä ja kuvailemaan ihmisiä. Opitaan kertomaan itselle tapahtuneista asioista.

IAB23 (IAB35) Hyvinvointi ja huolenpito

Opitaan kertomaan tarkemmin menneistä tapahtumista ja yhteiskunnallisista eroista ennen ja nyt sekä puhumaan yleisimmistä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista.

IAB24 (IAB36) Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan ranskalaisen kielialueen tai alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. Vieraillaan mahdollisuuksien mukaan Ranskan kulttuurikeskuksessa, tai muussa Ranskaan liittyvässä kulttuuritapahtumassa.

IAB25 (IAB37) Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän liiketoimintakulttuurien sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun, työelämään, yrittäjyyteen sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Tutustutaan Ranskan erityisiin toimialoihin sekä Suomessa toimiviin ranskalaisiin yrityksiin.

IAB26 (IAB38) Yhteinen maapallomme

Keskustellaan maapallon tulevaisuudesta, kirjoitetaan luontoon ja ympäristöön liittyvistä aiheista, tutustutaan eri tieteenaloihin sekä tekniikkaan ja viestintään mahdollisimman monipuolisesti.

Italia B3-oppimäärä

Yleiset suositukset:

Kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä

Italian B3-oppimäärä suositellaan kirjoitettavan 3. vuoden kevään yo-kirjoituksissa

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

IAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Tutustutaan italian kieliopin perusperiaatteisiin ja perussanastoon, harjoitellaan ääntämistä ja yksin-kertaisimpia sanontoja. Opitaan tervehtimään, esittäytymään, kertomaan hieman itsestään ja asioimaan ravintolassa.

IAB32 Matkalla maailmassa

Opitaan lisää sanontoja arkipäivän tilanteisiin, mm. ostosten tekemiseen, tutustutaan mm. matkailuun ja lähiympäristöön liittyviin aiheisiin.

IAB33 (IAB21) Elämän tärkeitä asioita

Opitaan kertomaan, mistä pidetään ja mikä ei niin miellytä, sanastoa ja sanontoja, joilla kerrotaan säästä, musiikista ja urheilusta.

IAB34 (IAB22) Monenlaista elämää

Opitaan kertomaan tarkemmin omasta perheestä ja kuvailemaan ihmisiä. Opitaan kertomaan itselle tapahtuneista asioista.

IAB35 (IAB23) Hyvinvointi ja huolenpito

Opitaan kertomaan tarkemmin menneistä tapahtumista ja yhteiskunnallisista eroista ennen ja nyt sekä puhumaan yleisimmistä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista.

IAB36 (IAB24) Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan ranskalaisen kielialueen tai alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. Vieraillaan mahdollisuuksien mukaan Ranskan kulttuurikeskuksessa, tai muussa Ranskaan liittyvässä kulttuuritapahtumassa.

IAB37 (IAB25) Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän liiketoimintakulttuurien sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun, työelämään, yrittäjyyteen sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Tutustutaan Ranskan erityisiin toimialoihin sekä Suomessa toimiviin ranskalaisiin yrityksiin.

IAB38 (IAB26) Yhteinen maapallomme

Keskustellaan maapallon tulevaisuudesta, kirjoitetaan luontoon ja ympäristöön liittyvistä aiheista, tutustutaan eri tieteenaloihin sekä tekniikkaan ja viestintään mahdollisimman monipuolisesti.

Venäjä B2-oppimäärä

Yleiset suositukset:

 • Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä
 • Venäjän B2-oppimäärä suositellaan kirjoitettavan 2. vuoden kevään yo-kirjoituksissa

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

VEB21 (VEB33) Elämän tärkeitä asioita

Opitaan kulkemaan venäjäksi erilaisilla julkisilla kulkuneuvoilla ja liikeverbeillä. Kaupassa asiointia maantuntemuksellisine erikoisuuksineen ja puheharjoituksineen.

VEB22 (VEB34) Monenlaista elämää

Puheen ja kuullun ymmärtämisen harjoittelua. Opitaan kertomaan ja kuvailemaan ihmisiä. Opitaan asioimaan ravintolassa ja kahvilassa sekä tutustutaan venäläiseen ruokakulttuuriin.

VEB23 (VEB35) Hyvinvointi ja huolenpito

Oman mielipiteen ilmaisemisen harjoittelua. Opitaan kertomaan menneistä tapahtumista ja yhteiskunnallisista eroista ennen ja nyt. Sijamuotojen kertaus ja niiden monikkomuodot.

VEB24 (VEB36) Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan venäläisen kielialueen tai alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. Vierailu Venäjän tiede- ja kulttuurikeskukseen tai muuhun Venäjään liittyvässä kulttuuritapahtumassa.

VEB25 (VEB37) Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän liiketoimintakulttuurien sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun, työelämään, yrittäjyyteen sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Tutustutaan Venäjän erityisiin toimialoihin sekä Suomessa toimiviin venäläisiin yrityksiin.

VEB26 (VEB38) Yhteinen maapallomme

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä ja eettisestä elämäntavasta.

Venäjä B3-oppimäärä

Yleiset suositukset:

 • Kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä
 • Venäjän B3-oppimäärä suositellaan suoritettavan 3. vuoden kevään yo-kirjoituksissa

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

VEB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Opitaan lukemaan ja kirjoittamaan kyrillisiä kirjaimia. Harjoitellaan oikeaa ääntämistä ja intonaatiota. Aihepiireinä ovat perhe ja lähimmät ihmissuhteet. Katsotaan venäläinen elokuva.

VEB32 Matkalla maailmassa

Puheen ja kuullun ymmärtämisen harjoittelua. Opetellaan erilaisista jokapäiväisistä tilanteista selviämistä. Tutustutaan perusrakenteisiin. Tehdään retki venäläiseen Helsinkiin.

VEB33 (VEB21) Elämän tärkeitä asioita

Suositusvuosi 2; Arviointi numero

Opitaan kulkemaan venäjäksi erilaisilla julkisilla kulkuneuvoilla ja liikeverbeillä. Kaupassa asiointia maantuntemuksellisine erikoisuuksineen ja puheharjoituksineen.

VEB34 (VEB22) Monenlaista elämää

Puheen ja kuullun ymmärtämisen harjoittelua. Opitaan kertomaan ja kuvailemaan ihmisiä. Opitaan asioimaan ravintolassa ja kahvilassa sekä tutustutaan venäläiseen ruokakulttuuriin.

VEB35 (VEB23) Hyvinvointi ja huolenpito

Oman mielipiteen ilmaisemisen harjoittelua. Opitaan kertomaan menneistä tapahtumista ja yhteiskunnallisista eroista ennen ja nyt. Sijamuotojen kertaus ja niiden monikkomuodot.

VEB36 (VEB24) Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan venäläisen kielialueen tai alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. Vierailu Venäjän tiede- ja kulttuurikeskukseen tai muuhun Venäjään liittyvässä kulttuuritapahtumassa.

VEB37 (VEB25) Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän liiketoimintakulttuurien sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun, työelämään, yrittäjyyteen sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Tutustutaan Venäjän erityisiin toimialoihin sekä Suomessa toimiviin venäläisiin yrityksiin.

VEB38 (VEB26) Yhteinen maapallomme

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä ja eettisestä elämäntavasta.

Matematiikka A-oppimäärä

Yleiset suositukset:

Pakolliset kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä

Pitkä matematiikka suositellaan kirjoitettavan 3. vuoden kevään yo-kirjoituksissa

PAKOLLISET KURSSIT

MAY01 Luvut ja lukujonot

Kurssin tavoite on valmistaa opiskelijaa valintaan pitkän ja lyhyen matematiikan välillä siten, että opiskelija myös ymmärtää valintansa seuraukset myös pidemmälle tulevaisuuteen. Kurssilla käsitellään prosenttilaskentaa, potenssien, juurten ja logaritmien laskusääntöjä, potenssi ja eksponenttifunktioita, lukujonoja sekä erilaisten yhtälöiden ratkaisemista.

MAA02 Polynomifunktiot ja -yhtälöt

Kurssilla tarkastellaan polynomifunktioita, toisen asteen polynomiyhtälöitä ja niiden ratkaisujen lukumäärää, korkeamman asteen polynomiyhtälöitä sekä polynomiepäyhtälöitä. Tutkitaan binomikaavojen ja yhtälön juurten avulla polynomin jakamista tekijöihin. Kerrataan polynomien laskusääntöjä.

MAA03 Geometria

Tutkitaan kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuutta, sini- ja kosinilauseita, ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometriaa, kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskemista.

MAA04 Vektorit

Kurssilla tarkastellaan vektoreita, niiden perusominaisuuksia ja laskusääntöjä sekä kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteitä, etäisyyksiä ja kulmia vektoreiden avulla.

MAA05 Analyyttinen geometria

Tutkitaan pistejoukon yhtälöitä mm. suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöitä sekä pisteen etäisyyttä suorasta. Ratkaistaan itseisarvoyhtälöitä, itseisarvoepäyhtälöitä ja yhtälöryhmiä.

MAA06 Derivaatta

Tutkitaan mm. rationaaliyhtälöitä ja -epäyhtälöitä, funktion raja-arvoa, jatkuvuutta ja derivaattaa. Tarkastellaan yksinkertaisten polynomifunktioiden derivaattoja, funktioiden tulon ja osamäärän derivaattoja sekä niiden käyttöä funktion kulun tutkimisessa ja ääriarvojen määrittämisessä sekä funktion suurimman ja pienimmän arvon määrittämisessä sovellusongelmien yhteydessä.

MAA07 Trigonometriset funktiot

Kurssilla tutkitaan trigonometristen funktioiden ominaisuuksia, yhtälöitä ja derivaattoja. Kurssi tarjoaa uusia näkökulmia jaksollisten ilmiöiden mallintamiseen.

MAA08 Juuri- ja logaritmifunktiot

Kurssilla tutkitaan mm. juuri-, eksponentti-, logaritmifunktioiden ominaisuuksia ja niiden yhtälöiden ratkaisemista sekä derivaattoja. Lisäksi tutustutaan käänteisfunktioon ja yhdistetyn funktion derivoimiseen.

MAA09 Integraalilaskenta

Kurssilla perehdytään integrointiin derivoinnin kautta. Integrointi ja derivointi ovat käänteisiä toimintoja. Lisäksi opitaan soveltamaan integrointia pinta-alojen ja tilavuuksien laskemiseen.

MAA10 Todennäköisyys ja tilastot

Kurssilla tutkitaan erilaisia tilastollisia jakaumia (diskreetti ja jatkuva), niiden tunnuslukuja, klassista ja tilastollista todennäköisyyttä, kombinatoriikkaa, todennäköisyyksien laskusääntöjä, todennäköisyysjakaumia, odotusarvoa ja normaalijakaumaa

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

MAA11 Lukuteoria ja todistaminen

Lukuteorian osuudessa tutkitaan kokonaislukujen jaollisuusominaisuuksia ja johdetaan niistä mielenkiintoisia sovelluksia. Tutustutaan logiikan perusteisiin ja sovelletaan niitä erityisesti matemaattiseen todistamiseen.

MAA12 Algoritmit matematiikassa

Ratkaistaan yhtälöitä sekä tutkitaan muutosnopeutta ja pinta-alaa numeerisia menetelmiä käyttäen. Tutkitaan polynomien jaollisuutta ja perehdytään algoritmiseen ajatteluun. Kurssilla käytetään ahkerasti graafisia laskimia.

MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi

Tarkastellaan differentiaali- ja integraalilaskennan keskeisiä käsitteitä aiempaa tarkemmin ja syvällisemmin. Hankitaan hyvä derivointi- ja integrointitaito. Tutkitaan jatkuvia todennäköisyysjakaumia sekä lukujonoja ja sarjoja.

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

MAA14 Abikurssi

Arviointi S-merkintä

Kerrataan pakolliset kurssit. Syvennetään ja yhdistellään aiemmilla kursseilla opittuja taitoja ja harjoitellaan niitä monipuolisesti. Kurssilla pyritään saamaan mahdollisimman hyvät valmiudet pitkän matematiikan ylioppilaskokeeseen.

MAA15 Tilastot ja todennäköisyys II

Arviointi S-merkintä

Kurssilla perehdytään tiedon luotettavuuteen ja tilastollisiin menetelmiin muun muassa talouden tutkimuksen näkökulmasta. Kurssi antaa akateemisille jatko-opinnoille hyvän pohjan ja auttaa esimerkiksi psykologian pääsykokeissa.

MAA18 Lineaarialgebra talouden näkökulmasta

Arviointi S-merkintä

Keskeiset sisällöt

 • vektoreiden kertaus ja syventäminen
 • painotettu keskiarvo vektoreilla
 • yhtälöryhmä
 • matriisit: laskutoimitukset ja käänteismatriisi

Matematiikan kurssien vastaavuudet

Pitkän matematiikan kurssi Vastaava lyhyen matematiikan kurssi
MAY01 MAY01
MAA02 MAB02
MAA03 MAB03
MAA06 MAB07
MAA08 MAB04
MAA10 MAB05

 

Matematiikka B-oppimäärä

Yleiset suositukset:

 • Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä
 • Lyhyt matematiikka suositellaan kirjoitettavan 3. vuoden kevään yo-kirjoituksissa

PAKOLLISET KURSSIT

MAY01 Luvut ja lukujonot

Kurssin tavoite on valmistaa opiskelijaa valintaan pitkän ja lyhyen matematiikan välillä siten, että opiskelija myös ymmärtää valintansa seuraukset myös pidemmälle tulevaisuuteen. Kurssilla käsitellään prosenttilaskentaa, potenssien, juurten ja logaritmien laskusääntöjä, potenssi ja eksponenttifunktioita, lukujonoja sekä erilaisten yhtälöiden ratkaisemista.

MAB02 Lausekkeet ja yhtälöt

Kurssin tavoitteena on harjaannuttaa käyttämään matematiikkaa jokapäiväisten ongelmien ratkaisussa. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat suureiden välinen verrannollisuus ja riippuvuus, ongelmien muotoileminen yhtälöiksi ja yhtälöpareiksi sekä niiden ratkaiseminen, ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen sekä toisen asteen yhtälön ratkaiseminen.

MAB03 Geometria

Kurssin tavoitteena on harjaantua tekemään päätelmiä kuvioiden ja kappaleiden geometrisista ominaisuuksista. Kurssin keskeiset sisällöt ovat kuvioiden yhdenmuotoisuus, suorakulmaisen kolmion trigonometria, Pythagoraan lause, pinta-alat ja tilavuudet sekä geometristen menetelmien käyttö koordinaatistossa.

MAB04 Matemaattisia malleja

Keskeiset sisällöt

 • lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen
 • potenssiyhtälön ratkaiseminen
 • eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla
 • lukujonot matemaattisina malleina
 • mahdollisuuksien mukaan esimerkkejä yrityksen kasvuun liittyvistä laskuista
 • kurssin sisältöjen käyttäminen taloudellisissa sovelluksissa

MAB05 Tilastot ja todennäköisyys

Kurssin keskeisinä sisältöinä ovat jatkuvien ja epäjatkuvien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen, normaalijakauma ja jakauman normittaminen, kombinatoriikkaa, todennäköisyyden käsite ja sen laskulakien sekä niitä havainnollistavien mallien käyttöä.

MAB06 Talousmatematiikka

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään talouselämässä käytettyjä käsitteitä, saa matemaattisia valmiuksia oman taloutensa suunnitteluun, saa laskennallisen pohjan yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun soveltaa tilastollisia menetelmiä aineistojen käsittelyyn.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

MAB07 Matemaattinen analyysi

Keskeiset sisällöt

 • graafisia ja numeerisia menetelmiä
 • polynomifunktion derivaatta
 • polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen
 • polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen suljetulla välillä
 • mahdollisuuksien mukaan yrityksen toimintaan liittyviä laskuesimerkkejä

MAB08 Tilastot ja todennäköisyys II

Keskeiset sisällöt

normaalijakauma ja jakauman normittamisen käsitteet

 • toistokoe
 • binomijakauma
 • luottamusvälin käsite
 • tilastollisen tutkimuksen sekä menetelmien liittyminen liiketoimintaan ja sen kehittämiseen

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

MAB09 Abikurssi

Arviointi S-merkintä

Kerrataan pakolliset kurssit. Yhdistellään ja syvennetään opittuja taitoja ja harjaannutaan käyttämään niitä monipuolisesti. Tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman hyvät valmiudet lyhyen matematiikan ylioppilaskokeeseen.

Biologia

Yleiset suositukset:

 • Pakolliset kurssit suositellaan suoritettaviksi numerojärjestyksessä
 • Syventävä BI03 voidaan suorittaa pakollisen BI01-kurssin jälkeen
 • BI04 voidaan suorittaa BI01 ja BI03 jälkeen
 • BI05 suositellaan suoritettavaksi aiempien kurssien jälkeen
 • BI06 voidaan suorittaa riippumatta muista kursseista, mutta pakollisten kurssien suorittamista suositellaan ennen kurssille osallistumista. BI07 ja BI08 kursseille osallistuttaessa tulee vähintään KE01 ja BI01 olla suoritettuina
 • Biologia suositellaan kirjoitettavan 3. vuoden syksyn tai kevään yo-kirjoituksissa

PAKOLLISET KURSSIT

BI01 Elämä ja evoluutio

Elämä ja evoluutio ovat uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukainen ensimmäinen biologian kurssi.

Kurssi toimii johdatuksena biologiaan tieteenä ja avaa solu- ja evoluutiobiologian perusteita. Suunnitellaan ja toteutetaan pienimuotoisia tutkimuksia.

BI02 Ekologia ja ympäristö

Kurssilla perehdytään maapallon nykytilaan ja ihmisen osallisuuteen ympäristön muutoksissa sekä opitaan ekologian perusasioita ja -käsitteitä. Tutustutaan myös häiriöihin yksittäisten ekosysteemien ja koko biosfäärin toiminnassa. Samalla pohditaan niihin mahdollisia ratkaisukeinoja. Suunnitellaan ja toteutetaan pienimuotoisia tutkimuksia.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

BI03 Solu ja perinnöllisyys

Kurssilla syvennetään ymmärrystä solun rakenteesta ja toiminnasta. Kurssilla tarkastellaan solun toiminnan ohjaamista, solujen lisääntymistä ja periytymisen perusteita. Kurssin työtavoille on keskeistä kokeellisuus ja opiskelijan omat tutkimukset.

BI04 Ihmisen biologia

Kurssilla tutkitaan ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat ihmisen elintoiminnot, lisääntyminen sekä perimän ja ympäristön merkitys ihmisen terveyteen. Kurssilla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan. BI4-kurssista on hyötyä psykologian ja terveystiedon kirjoittajille.

BI05 Biologian sovellukset

Kurssilla perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Opimme ymmärtämään biologisen tutkimuksen merkityksen tulevaisuuden ongelmien ratkaisemisessa. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geeniteknologian ja mikrobiologian sovellukset. Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat biologian soveltamiseen liittyvän kokeen tai tutkimuksen.

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

BI06/TE04 Globaalit terveyskysymykset

Arviointi S-merkintä

Tällä kurssilla syvennämme opiskelijoiden tietoja kansainvälisistä ajankohtaisista terveysongelmista. Kurssilla painotetaan ongelmalähtöistä ja ratkaisukeskeistä oppimista, ja tiimityötaitoja. Lisäksi työskentelyssä pyritään hyödyntämään sähköisiä alustoja. Kurssin aihepiireissä nostetaan esille käsiteltyjen ongelmien kytköksiä talouteen ja liiketoimintaan. Mahdollisuuksien mukaan kurssilla tehdään vierailuja tai kutsutaan vierailijoita alan tutkimuslaitoksista, järjestöistä ja yrityksistä.
Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

TE1 ja BI1 –kurssit on suoritettava ennen tätä jaksoa.

 

BI07/KE09 Biokemiaa

Arviointi S-merkintä

Kurssilla tutustutaan laboratorioympäristössä tapahtuvaan työhön alan toimijoiden ja omien tutkimusprojektien kautta. Vuosittain määritellään tutkimuskohteet opiskelijoiden kiinnostuksen kohteet ja ajankohtaiset teemat huomioiden.

BI08 Kentälle

Arviointi S-merkintä

Kurssi suoritetaan pääosin kenttäkurssina biologisella tutkimusasemalla tai muussa maastokohteessa. Tutkimusaiheen voi valita myös kemian tai maantieteen opintoja tukevaksi. Kurssi voidaan toteuttaa myös yhteistyöprojektina toisen lukion tai muun oppilaitoksen kanssa.

Maantiede

Yleiset suositukset:

 • Pakollinen kurssi GE01 suositellaan suoritettavaksi 1. opiskeluvuotena
 • Valtakunnalliset syventävät kurssit GE02-03 suoritetaan 1.-2. opintovuoden aikana vapaassa järjestyksessä
 • Kurssien 1-3 järjestyksellä ei ole väliä
 • Valtakunnallinen syventävä kurssi GE04 suoritetaan kurssien GE01-03 jälkeen
 • Maantiede suositellaan kirjoitettavan 3. vuoden syksyn tai kevään yo-kirjoituksissa

PAKOLLISET KURSSIT

GE01 Maailma muutoksessa

Kurssi seuraa ajankohtaisia luonnon, ihmiskunnan ja ympäristön riskeihin liittyviä uutisia ja hahmottelee maailmanlaajuisia riskialueita erilaisten uhkien ja mahdollisuuksien kautta. Kurssi käsittelee myönteistä kehitystä sekä keinoja, joilla riskeihin voidaan varautua ja sopeutua. Tätä kurssia tarvitset jotta voisit ymmärtää ja tulkita kriittisesti uutisia globaalista maailmasta ja ympäröivästä yhteiskunnasta.

Kurssia ei voi tenttiä, mutta sen voi opiskella verkkokurssina (sovittava erikseen opettajan kanssa).

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

GE02 Sininen planeetta

Kurssi vie sinut luonnonmaantieteen maailmaan. Luonnonmaantiede tarkastelee luonnonjärjestelmiä sekä ihmisen ja luonnon välistä alueellista vuorovaikutusta. Tarvitset tätä kurssia, jotta ymmärrät luonnossa tapahtuvien prosessien syy- seuraussuhteita ja ympäristönmuutokseen liittyviä kysymyksiä.

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena kerran lukuvuodessa, mutta sen voi myös tenttiä tai suorittaa verkkokurssina (sovittava erikseen opettajan kanssa).

GE03 Yhteinen maailma

Kurssilla perehdytään ihmisen toimintaan maapallolla; väestöön, asutukseen, luonnonvaroihin, kaupunkeihin ja elinkeinoihin. Tämän kurssin sisältöä tarvitset, jos haluat vastukset seuraaviin kysymyksiin. Miten maapallon energiavaroja tulisi käyttää ympäristöä säästäen? Voidaanko kehittyvien maiden ja hyvinvointivaltioiden eroja kuroa? Missä ja miten ihmiset asuvat? Mitä on kestävä kehitys? Miten köyhyys voidaan lopettaa? Miten tieto, tavarat ja ihmiset kulkevat globaalisti? Kurssi syväluotaa ihmisen toimintaa rajallisella maapallolla.

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena kerran lukuvuodessa, mutta sen voi myös tenttiä tai suorittaa verkkokurssina (sovittava erikseen opettajan kanssa).

GE04 Geomedia

Kurssilla tehdään laaja tutkielma jostakin valitsemastasi valtiosta tai Suomen kunnasta. Paikkatietojärjestelmän, karttojen ja muun aineiston käyttöä harjoitellaan ja perehdytään sähköisessä YO-kokeessa käytettäviin ohjelmistoihin ja aineistoihin. Kurssin arviointi perustuu työprosessiin ja itse tutkielmaan. Kurssilla tehtävä tutkielma korvaa kurssikokeen. Tämä kurssi kannattaa suorittaa, jos haluat itse viedä lävitse tutkielman suunnittelusta toteutuksen kautta loppuraporttiin. Tällä kurssilla saat olla itsenäinen ja luova.

Kurssi suoritetaan monimuoto-opiskeluna siten, että jokaiselle opiskelijalle kertyy lähiopetusta sekä itsenäistä työskentelyä joko etänä tai koulussa. Toteutuksesta sovitaan erikseen opiskelijakohtaisesti.

Esitiedot: Ennen kurssin alkamista sinulla tulee olla suoritettuna kurssit GE01-03

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

GE05 Talousmaantiede

Syvennetään vieraiden kulttuuripiirien tuntemusta kansainvälisen talouden ja matkailun näkökulmasta. Tutustutaan globalisaatioon sen laajassa merkityksessä. Tutustutaan matkailualaan opintokäynnillä Matkailumessuille. Laaditaan matkasuunnitelma ja tehdään sen tarkka budjetointi. Tällä kurssilla pohditaan, miten talouden globalisaatio ja talouden maantieteelliset lainalaisuudet toimivat muiden globalisaation tasojen kanssa rinnakkain. Mikäli haluat itse pohtia, keskustella, argumentoida ja luoda syy-seuraus –suhteita, tämä kurssi sopii sinulle kuin nenä päähän. Tervetuloa.

Esitiedot: Jotta pystyisit aktiivisesti osallistumaan keskusteluun, sinulla tulee olla ainakin kurssit GE01 ja GE03 suoritettuina.

GE06 Abikurssi

Arviointi S-merkintä

Kerrataan ylioppilastutkinnon perusteena olevien kurssien keskeisiä kohtia. Perehdytään maantieteen ylioppilaskokeeseen ja harjoitellaan hyvän maantieteen vastauksen laadintaa. Syksystä 2016 maantieteen YO-koe on sähköisenä kokeena. Paperista koetta ei ole mahdollista suorittaa. Kurssi räätälöidään opiskelijan yksilöllisen tarpeen mukaisesti.

Kurssia ei merkitä lukujärjestykseen, vaan opiskelija sopii opettajan kanssa henkilökohtaisesti kurssin suorittamistavan, sisällön ja laajuuden. Kurssimerkinnän saa kun vaaditut työt on suoritettu.

Esitiedot: Ennen kurssin alkamista sinulla pitää olla suoritettuna ainakin kurssi GE1. Kurssin sisällöt on laadittu siten, että sen esitiedoiksi on kuitenkin suositeltavaa suorittaa kurssit GE01-04. Maantieteen YO-kokeissa ei pärjää pelkästään GE01 –kurssin tiedoilla.

Fysiikka

Yleiset suositukset:

 • Fysiikan pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit suositellaan suoritettaviksi numerojärjestyksessä
 • Kurssit FY010/KE08 ja FY011/KE10 järjestetään vuorovuosittain ja ne voi suorittaa minä vuonna tahansa
 • Fysiikka suositellaan kirjoitettavan 3. vuoden kevään yo-kirjoituksissa

PAKOLLINEN KURSSI

FY01 Fysiikka luonnontieteenä

Kurssilla tutustutaan ja jäsennetään käsityksiä aineen ja maailmankaikkeuden perusrakenteista ja ilmiöistä fysiikan käsitteiden ja periaatteiden avulla. Tavoitteena on ymmärtää, kuinka luonnontieteellinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän matemaattisen mallintamisen kautta.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

FY02 Lämpö

Syvennetään lämpöön ja energiaan liittyvien käsitteiden, ilmiöiden ja periaatteiden hallintaa sekä tutustutaan aineen termodynaamiseen tilaan liittyviin lainalaisuuksiin. Mekaaninen työ, teho sekä hyötysuhde ja energian säilyminen lämpöopissa.

FY03 Sähkö

Opiskellaan sähköön liittyviä peruskäsitteitä ja -ilmiöitä mm. virtapiirimittauksin. Kondensaattori, diodi ja LED.

FY04 Voima ja liike

Opiskellaan lisää liikkeeseen liittyviä ilmiöitä mm. mekaanisia vuorovaikutuksia liikkeen syynä, liikemäärän ja energian säilymistä. Newtonin lait.

FY05 Jaksollinen liike ja aallot

Syvennetään mekaniikan osa-alueiden hallintaa. Perehdytään statiikan ja dynamiikan perusteisiin, esimerkkeinä harmoninen voima ja värähdysliike, aaltoliike sekä ääni aaltoliikeilmiönä, tasainen ympyräliike ja gravitaatio.

FY06 Sähkömagnetismi

Tutustutaan magnetismiin ja sähkömagneettisiin ilmiöihin kuten sähkömagneettinen induktio, muuttuvat kentät, sähköenergian tuottaminen ja siirtäminen. Sähkömagneettinen säteily sekä valo sähkömagneettisena aaltoliikkeenä.

FY07 Aine ja säteily

Tutustutaan kvantittumiseen, dualismiin, aineen rakenteeseen sekä aineen ja energian ekvivalenssiin. Käsitellään perusteita radioaktiivisuudesta ja ydinfysiikasta. Näkökulmia säteilyturvallisuudesta, fysiikan ja kosmologian kehityksestä.

KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI

FY08 Abikurssi

Kerrataan fysiikan kurssien FY01-FY07 keskeisiä osa-alueita ja valmentaudutaan ylioppilaskirjoituksiin erityisesti laskuharjoittelulla. Kurssille osallistuminen edellyttää noin viiden fysiikan kurssin aiempia opintoja.

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

FY09/KE07 Tekniikan alan liiketoiminta

Arviointi S-merkintä

Kurssilla tutustutaan tieteen ja tekniikan alan kansainvälisiin yrityksiin, tutkimuslaitoksiin ja alan toimijoihin. Päästään tekemään opintokäyntejä, projektitöitä sekä saadaan valmiuksia yhdistää tiedettä, käytäntöä ja kaupallista näkökulmaa.

FY10/KE08 Teknologisesta innovaatiosta tuotteeksi

Arviointi S-merkintä

Kurssilla tutustutaan teknisen innovaation kehityskaareen keksinnöstä kaupalliseksi tuotteeksi monelta kannalta sekä pohditaan liiketoiminnan kansainvälisiä säädöksiä sekä ympäristönäkökulmaa. Päästään tekemään opintokäyntejä yrityksiin, teollisuuden pariin ja alan tutkimuslaitoksiin.

FY11/KE10 Projektikurssi

Arviointi S-merkintä

Kurssilla yhdistyy tutkimus, opiskelu sekä esimerkiksi opintomatka (mm. vierailu Cernissä) tai yhteistyöprojekti eri toimijoiden kanssa. Kurssi toteutetaan projektin mukaan erilaisia työtapoja vaihdellen.

FY12 Maailmankaikkeuden fysiikka

Arviointi S-merkintä

Maailmankaikkeus haltuun, ymmärrä avaruus! Yleissivistävä katsaus tähtitieteeseen: tietoa maailmankaikkeudesta ennen ja nyt, teoriassa ja havainnoiden, koulussa ja koulun ulkopuolella. Tällä kurssilla ei harrasteta vaikeaa matematiikkaa, mutta kurssin jälkeen tunnistat ehkä muutamankin tähtitaivaan kohteen ja voit hurmata tiedoillasi

Kemia

Yleiset suositukset:

 • Kemian pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit suositellaan suoritettaviksi numerojärjestyksessä
 • Kurssit KE07/FY09 ja KE08/FY010 järjestetään vuorovuosittain ja ne voi suorittaa minä vuonna tahansa
 • Kemia suositellaan kirjoitettavan 3. vuoden kevään yo-kirjoituksissa

PAKOLLINEN KURSSI

KE01 Kemiaa kaikkialla

Saat käsityksen kemian innovaatioiden hyödyntämisestä ja merkityksestä yhteiskunnan ja teknologian eri alueilla, myös liiketoiminnan näkökulmasta. Tutustut aineiden rakenteeseen ja ominaisuuksiin, myös kokeellisen työskentelyn ja tieto- ja viestintätekniikan avulla.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

KE02 Ihmisen elinympäristön kemiaa

Kurssilla käsitellään orgaanisten yhdisteiden rakenteita ja ominaisuuksia, ainemäärää ja pitoisuutta, myös jokapäiväisen elämän, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä. Työtapoina käytetään kokeellista työskentelyä, molekyylimallitusta sekä tieto- ja viestintätekniikkaa.

KE03 Reaktiot ja energia

Kemialliset reaktiot ja niihin liittyvät laskut tulevat tutuiksi. Opiskellaan runsaasti erilaisia epäorgaanisen ja orgaanisen kemian tyyppireaktioita. Tutustutaan reaktionopeuteen ja energianmuutoksiin.

KE04 Materiaalit ja teknologia

Opitaan sähkökemian perusteet ja tutustutaan sähkökemian sovelluksiin, kuten paristoihin ja akkuihin. Opiskellaan lisää alkuaineista ja tutustutaan erilaisiin materiaaleihin, kuten polymeereihin.

KE05 Reaktiot ja tasapaino

Kemiallisen tasapainon tarkastelua: tasapainon siirtämistä koskevat lainalaisuudet, happo-emäs-systeemit, neutraloitumisreaktiot, titraus, pH ja liukoisuustulo tulevat kurssilla tutuiksi.

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

KE06 Kemian kertauskurssi

Kurssilla valmentaudutaan kemian sähköisiä ylioppilaskirjoituksia varten kertaamalla keskeisimpiä asioita. Opiskelija sopii kurssin suorittamisesta ja ajankohdasta opettajan kanssa erikseen. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä, jonka saaminen edellyttää opettajan määrittelemien tehtävien suorittamista.

KE07/FY09 Tekniikan alan liiketoiminta

Arviointi: S-merkintä

Kurssilla tutustutaan tieteen ja tekniikan alan kansainvälisiin yrityksiin, tutkimuslaitoksiin ja alan toimijoihin. Pääset tekemään opintokäyntejä ja projektitöitä. Saat valmiuksia yhdistää tiede, käytäntö ja kaupallinen näkökulma. Kurssi soveltuu kaikille kansainvälisen liiketoiminnan lukion opiskelijoille, mutta suositeltava tiede- ja tekniikkapolulla opiskeleville. Kurssille ei ole esitietovaatimuksia.

KE08/FY010 Teknologisesta innovaatiosta tuotteeksi

Arviointi: S-merkintä

Tutustut teknisen innovaation kehityskaareen keksinnöstä kaupalliseksi tuotteeksi, sekä pohdit liiketoiminnan kansainvälisiä säädöksiä ja ympäristönäkökulmaa. Pääset tekemään opintokäyntejä yrityksiin, teollisuuden pariin ja alan tutkimuslaitoksiin. Kurssilla voidaan tutustua teknisen innovaation kehityskaareen keksinnöstä kaupalliseksi tuotteeksi. Kurssi soveltuu kaikille kansainvälisen liiketoiminnan lukion opiskelijoille, mutta suositeltava tiede- ja tekniikkapolulla opiskeleville. Kurssille ei ole esitietovaatimuksia.

KE09/BI07 Biokemiaa

Arviointi: S-merkintä

Kurssilla pääset tutustumaan laborointien ja tutkimusprojektien kautta biologian ja kemian yhteisiin aihepiireihin. Alan toimijoihin ja /tai yrityksiin tutustut vierailun muodossa tai oman tutkimusprojektin kautta. Kurssille on esitietovaatimuksena kemian ja biologian peruskurssit ja suositusvuosi on toinen tai kolmas vuosi.

KE10 /FY11 Projektikurssi

Arviointi S-merkintä

Kurssilla yhdistyy tutkimus, opiskelu sekä esimerkiksi opintomatka tai yhteistyöprojekti eri toimijoiden kanssa. Kurssi toteutetaan projektin mukaan erilaisia työtapoja vaihdellen.

Terveystieto

Yleiset suositukset:

 • Pakollinen TE01-kurssi suositellaan suoritettavaksi ennen syventäviä kursseja
 • Terveystieto suositellaan kirjoitettavan 3. vuoden syksyn yo-kirjoituksissa

PAKOLLINEN KURSSI

TE01 Terveyden perusteet

Kurssin aikana syvennetään perusopetuksen aikana opittua terveysosaamista ja ymmärrystä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Lisäksi opitaan tunnistamaan ja arvioimaan terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä, lähiyhteisöissä ja ympäristöissä sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Keskeistä on myös itsehoitovalmiuksien ja arjen terveysosaamisen kehittäminen, mielenterveyden suojaaminen sekä ajankohtaisten ja opiskelijoiden esille nostamien asioiden käsittely.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

TE02 Ihminen, ympäristö ja terveys

Kurssilla syvennetään pakollisen kurssin tavoitteita ja tarkastellaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta voimavarana ja perehdytään sosiaaliseen kestävyyteen osana kestävän tulevaisuuden tavoitteita. Keskeistä on myös tarkastella perimän ja ympäristöön liittyvien tekijöiden yhteyksiä ja vaikutuksia terveyteen ja toimintakykyyn. Tärkeitä aiheita kurssilla ovat mm. ihmissuhteet, seksuaalisuus, kriisistä selviäminen ja työhyvinvointi.

TE03 Terveyttä tutkimassa

Kurssilla luodaan kokonaiskuvaa terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historiallisista kehityslinjoista ja tulevaisuuden haasteista. Kurssilla vahvistetaan opiskelijan valmiuksia hankkia ja arvioida terveyteen liittyvää tutkimus- ja arkitietoa ja soveltaa terveysosaamistaan aktiivisena kansalaisena. Kurssilla perehdytään terveyteen vaikuttavien tekijöiden kriittiseen arviointiin ja pohditaan tutkimuksen ja päätöksenteon mahdollisuuksia terveyden edistämisessä lähiyhteisöissä, yhteiskunnassa ja globaalisti.

KOULUKOHTAINEN SOVELTAVA KURSSI

TE04/BI06 Globaalit terveyskysymykset

Arviointi S-merkintä

Tällä kurssilla syvennämme opiskelijoiden tietoja kansainvälisistä ajankohtaisista terveysongelmista. Kurssilla painotetaan ongelmalähtöistä ja ratkaisukeskeistä oppimista, ja tiimityötaitoja. Lisäksi työskentelyssä pyritään hyödyntämään sähköisiä alustoja. Kurssin aihepiireissä nostetaan esille käsiteltyjen ongelmien kytköksiä talouteen ja liiketoimintaan. Mahdollisuuksien mukaan kurssilla tehdään vierailuja tai kutsutaan vierailijoita alan tutkimuslaitoksista, järjestöistä ja yrityksistä.

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

TE1 ja BI1 –kurssit on suoritettava ennen tätä jaksoa.

KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI

TE05 Terveystiedon kertauskurssi

Arviointi S-merkintä

Kertauskurssilla valmistaudumme ylioppilaskirjoituksiin. Puolet kurssista suoritetaan itsenäisesti kesän aikana, ja heti syksyn alussa on preliminäärikoe, josta tulee päästä läpi. Kokeen lisäksi suoritusmerkintään vaaditaan kurssitehtävien suorittaminen ja tapaamisiin osallistuminen keväällä ja syksyllä. Kurssilla kertaamme vastaustekniikkaa ja harjoittelemme eri tehtävätyyppejä.

Evankelilais-luterilainen uskonto

Yleiset suositukset:

 • Pakollisista 1. kurssi suositellaan suoritettavaksi ennen muita uskonnon kursseja
 • Muut kurssit voi suorittaa vapaasti valittavassa järjestyksessä
 • Kurssit UE07/HI07, UE09/ET08/PS07 ja UE10 järjestetään vuorovuosittain ja ne voi suorittaa minä vuonna tahansa
 • Uskonto suositellaan kirjoitettavan 3. opiskeluvuoden syksyn tai kevään yo-kirjoituksissa

PAKOLLISET KURSSIT

UE01 Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä

Kurssin tavoitteena on ymmärtää ja jäsentää uskontoa ilmiönä nykytutkimuksen ja eletyn todellisuuden näkökulmista. Kurssilla opitaan tuntemaan Lähi-idän uskontojen kulttuuriperintöä ja sisäistä monimuotoisuutta. Kurssi tarjoaa valmiuksia uskontojen ja katsomusten väliseen vuoropuheluun.

UE02 Maailmanlaajuinen kristinusko

Kurssilla perehdytään kristillisten kirkkojen ja yhteisöiden vaikutukseen eri puolilla maailmaa tänä päivänä. Kurssin tavoitteena on tutustua globaaliin ja monimuotoiseen, 2000-vuotiaaseen kristinuskoon, sen eri kirkkokuntiin ja suuntauksiin, sekä kristinuskon poliittiseen ja sosiaaliseen merkitykseen eri alueilla.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

UE03 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

Kurssilla tutustutaan Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneisiin uskonnollisiin perinteisiin sekä luonnonuskontoihin ja uusiin uskonnollisiin liikkeisiin. Kurssilla pohditaan uskontojen kulttuurivaikutuksia sekä suhdetta yhteiskuntaan ja politiikkaan eri puolilla maailmaa. Saat kurssilta valmiuksia toimia työelämässä ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

UE04 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

Kurssilla keskitytään uskontoihin ja uskonnollisiin yhteisöihin Suomessa sekä niiden merkitykseen kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Teemoina myös katsomusten välinen dialogi, uskontokritiikki ja uskonnoton tapakulttuuri Suomessa. Kurssilla lisäät ymmärrystäsi uskontoon liittyvän tiedon merkityksestä yhteiskunnan eri osa-alueilla sekä kehität valmiuksiasi osallistua keskusteluun eri maailmankatsomusten välillä.

UE05 Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa

Kurssilla perehdytään ajankohtaiseen uskonnon tutkimukseen eri tieteenaloilla, uskonnon ja taiteen suhteeseen sekä uskonnolliseen symboliikkaan ja teemoihin taiteessa ja populaarikulttuurissa.

UE06 Uskonnot ja media

Arviointi numero tai S-merkintä

Kurssin tavoitteena on tunnistaa, analysoida ja arvioida kriittisesti uskontoon mediassa liittyviä ajankohtaisia teemoja. Kurssilla opit ymmärtämään uskonnon ja medioiden välisiä suhteita, uskonnollista mediaa sekä median vaikutusta uskontoihin.

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

UE07/HI07 Kuningasten ja pyhimysten jalanjäljillä

Arviointi S-merkintä

Kurssilla tutustutaan Itämerenalueen historiaan keskiajalla. Kurssin yhteydessä tehdään päiväretki keskiaikaisiin kohteisiin. Kurssi järjestetään yhdessä uskonnon HI7-kurssin kanssa. Kokeen sijaan kirjallisia töitä. Kurssi vastaa vanhan opetussuunnitelman mukaista kurssia HI/UE 7.

UE08/ET07 Kulttuurienvälinen vuorovaikutus

Arviointi S-merkintä

Tällä kurssilla kasvatat valmiuksia kulttuurienväliseen viestintään ja liiketoimintaan, opit arvioimaan kulttuurin merkitystä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja vahvistat kykyäsi toimia vaihtelevissa ympäristöissä. Kurssilla syvennämme ymmärrystä eletyn kulttuurin monimuotoisuudesta tavoitteenamme yhdenvertaisuutta edistävä kultturienvälinen dialogi.

UE09/ET08/PS07 Tunteet työelämässä

Arviointi S-merkintä

Kurssilla keskitytään tunteiden merkitykseen erityisesti työelämän ympäristöissä. Perehdymme muun muassa identiteetin, vuorovaikutuksen ja mielekkyyden kokemuksen rakentumiseen sekä näiden merkitykseen niin yksilön kuin työyhteisön kannalta. Samalla vahvistamme valmiuksia kehittää omaa toimintaamme ja esimerkiksi ratkaista erilaisia ristiriitatilanteita.

UE10 Minä? Jumala?

Arviointi S-merkintä

Kurssilla tutustutaan modernin Raamatun-tutkimuksen menetelmiin: ovatko Paavalin kirjeet todella Paavalin vai jonkun muun kirjoittamia? Kuinka luotettavia evankeliumien kuvaukset ovat? Toisena tutkimuskohteena ovat kristillisen opin perusteet. Mikä on Jumala ja mitä erilaisia todistuksia Jumalan olemassaololle on vuosituhansien aikana etsitty? Entä ihmisen suhde Jumalaan?

Ortodoksinen uskonto

Yleiset suositukset:

 • Ortodoksisen uskonnon pakollisia kursseja tarjotaan vuosittain 1 kurssi/vuosi

PAKOLLISET KURSSIT

UO1 Uskonto ilmiönä

Otetaan yhteys opettajaan

Keskeiset sisällöt

 • uskonto ilmiönä, uskonnon määrittely ja tutkiminen
 • nykyajan uskonnollisuus, sekularisaatio, uskonnottomuus ja uskonnonvapaus
 • Lähi-idän monoteististen uskontojen yhteiset juuret, kulttuuritausta ja yhteiset piirteet
 • pyhien kirjojen asema, merkitys ja tulkinta juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa
 • Lähi-idän uskontojen vaikutus kulttuuriin ja arkeen Euroopassa
 • apostoli Paavalin lähetystyö Jerusalemista Eurooppaan
 • ensimmäiset kristilliset synodit
 • kristillisen kirkon jakaantuminen
 • katolinen kirkko ja protestantismin synty
 • Luther ja Pohjoismaat
 • vapaat kristilliset suunnat
 • uskonnottomuus

UO2 Ortodoksisuus maailmassa

Keskeiset sisällöt

 • kristillisen kirkon laajeneminen
 • patriarkaatit ja paikalliskirkot
 • orientaaliset kirkot
 • askeesin ja luostarilaitoksen synty ja niiden yhteiskunnallinen merkitys
 • ortodoksinen oppi, etiikka ja antropologia synodien ja kirkon suurien opettajien kautta
 • ihmisen elämänkaari ja ortodoksisuus
 • ortodoksinen tapakulttuuri
 • Itä-Euroopan ortodoksisuus ja uusortodoksinen maailma
 • Suomen ortodoksinen kirkko ennen ja nyt
 • ekumenia ja uskontojen välinen vuorovaikutus

VALTAKUNNALLINEN SYVENTÄVÄ KURSSI

UO3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

Otetaan yhteys opettajaan

Keskeiset sisällöt

 • hindulaisuuden monimuotoisuus, maailmankuva ja elämäntapa sekä vaikutuksia Intian kulttuuriin, yhteiskuntaan ja politiikkaan
 • Intian nykypäivän uskontotilanne
 • jainalaisuuden ja sikhiläisyyden keskeiset piirteet
 • buddhalaisuuden opetukset, elämäntapa, suuntaukset ja vaikutuksia Aasian kulttuureihin ja yhteiskuntiin
 • Kiinan vanha kansanusko, kungfutselaisuus ja taolaisuus ja näiden vaikutuksia kiinalaiseen ajatteluun ja yhteiskuntaan
 • Kiinan nykypäivän uskontotilanne
 • shintolaisuus Japanin etnisenä uskontona sekä uskontojen vaikutuksia yhteiskuntaan ja politiikkaan Japanissa
 • Aasian uskontojen vaikutus länsimaissa
 • luonnonuskontojen ja vodoun keskeiset piirteet
 • uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa ja keskeisiä piirteitä
Elämänkatsomustieto

Yleiset suositukset:

 • Pakollinen 1. kurssi (ET01) suositellaan suoritettavaksi ennen muita kursseja
 • Muut kurssit opiskelija voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä
 • Elämänkatsomustieto suositellaan kirjoitettavaksi 3. opiskeluvuoden syksyn tai kevään yo-kirjoituksissa

PAKOLLISET KURSSIT

ET01 Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa maailmankatsomuksellisia käsitteitä ja hahmottaa niiden välisiä yhteyksiä sekä osaa eritellä erilaisten maailmankatsomusten piirteitä ja lähtökohtia. Keskeisiä sisältöjä ovat maailmankatsomuksen, maailmankuvan ja elämänkatsomuksen käsitteet sekä niiden keskinäinen suhde ja asema omassa elämänkatsomuksessa. Lisäksi tutustutaan erilaisiin maailmankatsomuksiin.

ET02 Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä

Keskeiset sisällöt

 • luonnon- ja ihmistieteellisiä, sekulaareja ja uskonnollisia, filosofisia ja populaarikulttuuriin kuuluvia ihmiskäsityksiä ja -ihanteita
 • ihmisen olemassaolon peruskysymyksiä: ihmissuhteet, sukupuolisuus ja seksuaalisuus; opiskelu ja työ, vanheneminen ja kuolema
 • identiteetti, elämänvalinnat ja elämänhallinnan keinot: yksilön mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä, perimän ja ympäristön merkitys
 • ihmisarvo, ihmisen arvokkuus ja ihmisoikeudet, ihmisoikeusasiakirjoja: YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistus, Lapsen oikeuksien sopimus sekä Euroopan ihmisoikeussopimus
 • erilaisia käsityksiä hyvästä elämästä sekä toisten ihmisten, eläinten ja ympäristön asemasta siinä

VALTAKUNNALLINEN SYVENTÄVÄ KURSSI

ET03 Yksilö ja yhteisö

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa yhteisöllisyyden merkityksen ihmisyydelle ja omalle yksilölliselle identiteetilleen ja ymmärtää, että sosiaalisia ilmiöitä sekä yhteiskunnallisia rakenteita ja muutoksia voidaan tarkastella tieteellisesti ja että näillä on suuri merkitys yksilön elämänvalinnoille. Keskeisiä sisältöjä ovat ihminen sosiaalisena olentona, yksilöiden vuorovaikutus ja yhteisöllisyys, taloudellisen ja poliittisen vallan suhde, ihmisoikeudet, uskonnon- ja omantunnon vapaus, globaali oikeudenmukaisuus sekä yhteiskunnalliset utopiat ja dystopiat.

ET04 Kulttuurit katsomuksen muovaajina

Keskeiset sisällöt

 • kulttuurin käsite ja merkitys sekä sen erilaiset luokittelut ja käyttötavat, kulttuuri merkityksiin perustuvana inhimillisenä toimintana, erilaisia teorioita kulttuurien kehityksestä ja suhteesta toisiinsa
 • kulttuuriperintö: tapakulttuurin monet muodot, kulttuurinen itseilmaisu, kulttuurin vaikutus yksilön maailmankuvaan ja elämänkatsomukseen, Unescon maailmanperintöohjelma
 • suomalaisen kulttuurin ja identiteetin historiallinen rakentuminen, suomalaisuuden monimuotoisuus ja suomalaiset vähemmistökulttuurit
 • kulttuurien ja sivilisaatioiden vuorovaikutus sekä monokulttuurisuuden mahdottomuus: monikulttuurisuus ja globaali kulttuuri sekä niiden erilaiset katsomukselliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset
 • etnosentrisyyden ja rasismin sekä keskinäisen kunnioituksen ja yhdenvertaisuuden historiaa ja nykypäivää eri kulttuureissa

ET05 Katsomusten maailma

Keskeiset sisällöt

 • katsomuksen ja uskonnon sekä uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden tutkiminen, määritteleminen ja selittäminen, käsityksiä uskontojen alkuperästä
 • uskonnollisten ilmiöiden tulkinnassa käytettyjä käsitteitä, kuten myytti, pyhä, riitti, symboli ja teismi
 • uskontokritiikki, ateismi, agnostismi ja sekulaarin humanismin maailmankatsomukselliset perusteet
 • kristinuskon, islamin ja juutalaisuuden sekä joidenkin muiden uskontojen ja maailmankatsomuksellisten järjestelmien historiallinen ja maantieteellinen levinneisyys ja jakautuminen, pyhät kirjat, oppi, elämäntapa ja suhde yhteiskuntaan
 • tämän päivän merkittävien maailmankatsomuksellisten järjestelmien, kuten sekulaarin humanismin ja suurten uskontojen, suhde yhteiskuntaan, tapakulttuuriin, moraaliin, politiikkaan ja tieteeseen; liberaali ja fundamentalistinen uskonnollisuus, sekularisaatio ja uskonnottomuus

ET06 Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus

Keskeiset sisällöt

 • ihmislajin evoluutio ja kulttuurievoluutio: kielen rooli inhimillisten kulttuurien ja innovatiivisuuden synnyssä
 • suurten filosofioiden ja maailmankatsomuksellisten järjestelmien ja uskontojen eettisten ja aatteellisten perustojen kehittyminen abstrakteiksi ja yleisinhimillisiksi
 • ihmiskunnan suuret maailmankuvalliset, -katsomukselliset ja teknologiset murrokset sekä niiden vaikutukset ihmisten käsitykseen maailmasta ja itsestään: ihminen ympäristönsä ja itsensä muokkaajana
 • Prometheus-myytistä tekno-utopioihin ja -dystopioihin, ihmisen suhde valistuksen ideaaleihin ja teknologiseen kehitykseen
 • tulevaisuuden tutkimus, tekoäly, humanismi, transhumanismi ja niiden kritiikit tieteen uusimpien tulosten valossa

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

UE08/ET07 Kulttuurienvälinen vuorovaikutus

Arviointi S-merkintä

Tällä kurssilla kasvatat valmiuksia kulttuurienväliseen viestintään ja liiketoimintaan, opit arvioimaan kulttuurin merkitystä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja vahvistat kykyäsi toimia vaihtelevissa ympäristöissä. Kurssilla syvennämme ymmärrystä eletyn kulttuurin monimuotoisuudesta tavoitteenamme yhdenvertaisuutta edistävä kultturienvälinen dialogi.

Filosofia

Yleiset suositukset:

 • Pakollinen kurssi suositellaan suoritettavan ennen valinnaisia kursseja
 • Kurssit voi muuten suorittaa haluamassaan järjestyksessä
 • Filosofia suositellaan kirjoitettavan 3. vuoden syksyn yo-kirjoituksissa

PAKOLLINEN KURSSI

FI01 Johdatus filosofiseen ajatteluun

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija muodostaa perustellun käsityksen filosofian luonteesta ja menetelmistä tutustumalla filosofisiin ongelmiin ja niiden mahdollisiin ratkaisuihin. Opiskelija oppii arvioimaan väitteiden totuutta sekä harjaantuu esittämään ja vaatimaan erilaisille mielipiteille ja väitteille perusteluja. Keskeiset sisältöjä ovat filosofisten kysymysten ja filosofisen ajattelun luonne filosofian perinteessä ja ajankohtaisiin ongelmiin sovellettuna. Johdonmukaisen argumentaation ja pätevän päättelyn perusteet sekä tiedon ja argumentaation luonne.

FI02 Etiikka

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija perehtyy filosofisen etiikan keskeisiin käsitteisiin, kysymyksiin ja teorioihin sekä ympäristöfilosofian ja liike-elämän etiikan perusteisiin. Opiskelija osaa jäsentää oman elämänsä merkityksellisyyttä ja elämänvalintojaan filosofisen käsitteistön avulla sekä osaa perustella moraalin velvoittavuuden ja soveltaa moraaliin filosofisia käsite-erotteluja ja johdonmukaista argumentaatiota. Keskeiset sisältöjä ovat moraali, hyvän elämän filosofiset lähtökohdat, etiikka ja yksilön moraaliset ratkaisut: ihmissuhteet ja elämänvalinnat eläimiä ja ympäristöä koskevia eettisiä kysymyksiä sekä liike-elämän etiikka.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

FI03 Yhteiskuntafilosofia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija perehtyy yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin, oppii käyttämään keskeisiä filosofisia käsitteitä yhteiskunnallisen ja poliittisen toiminnan jäsentämiseen, oppii erittelemään oikeudenmukaisuutta, vallankäyttöä ja työnjakoa yksilöiden, yhteisöjen ja instituutioiden toiminnassa ja osaa soveltaa oppimaansa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Keskeisiä sisältöjä ovat yksilö- ja yhteisökeskeiset teoriat yhteiskunnasta, yhteiskuntasopimusteoriat, oikeudenmukaisuuden eri muodot, vallan käsite ja muodot. Lisäksi tutustutaan yhteiskuntafilosofian näkökulmasta talouteen ja hyvinvointiin, poliittisiin ihanteisiin ja niiden toteutumiseen.

FI04 Tieto, tiede ja todellisuus

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa filosofisia, eri tieteisiin ja arkielämään perustuvia käsityksiä todellisuuden rakenteesta. Keskeisiä sisältöjä ovat olemassaolon peruskysymykset, todellisuuden ilmeneminen ja hahmottaminen, totuus ja tiedon mahdollisuus sekä tieteellisen tutkimuksen luonne ja menetelmät.

Psykologia

Yleiset suositukset:

 • Kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä
 • Psykologia suositellaan kirjoitettavan 3. vuoden kevään yo-kirjoituksissa

PAKOLLINEN KURSSI

PS01 Psyykkinen toiminta ja oppiminen

Kurssilla tutustutaan psykologiatieteeseen ja sen sovellutuksiin, psyykkisen toiminnan luonteeseen, psyykkisiin, biologisiin ja sosiaalisiin tekijöihin. Opiskelija perehtyy oppimisen perustietoihin ja sovelluksiin.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

PS02 Kehittyvä ihminen

Kurssi käsittelee ihmisen elämänkaaren ajan tapahtuvaa psyykkistä kehitystä. Pääpaino on psyykkisen kehityksen perustana olevien psykologisten, biologisten ja sosiaalisten tekijöiden ymmärtämisessä.

PS03 Tietoa käsittelevä ihminen

Kurssilla käydään lävitse kognitiivisia perusprosesseja kuten tarkkaavaisuutta, havaitsemista ja muistia. Lisäksi käsitellään kognitiivisten toimintojen häiriöitä ja aivovaurioita sekä niiden kuntoutusta.

PS04 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys

Tutustutaan motivaation ja emootioiden perusteorioihin sekä siihen, miten ne ovat yhteydessä yksilön hyvinvointiin. Käsitellään myös stressinhallintamenetelmiä sekä keinoja ilmaista tunteita.

PS05 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen

Tarkastellaan persoonallisuuden selittämistä psykologian eri näkökulmista, ja yksilön toimintaa persoonallisuuden, tilannetekijöiden ja kulttuurin vuorovaikutuksen tuloksena.

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

PS06 Psykologian kertauskurssi

Arviointi S-merkintä

Kurssilla valmistaudutaan psykologian ylioppilaskirjoituksiin kerraten aineen valtakunnallisten kurssien sisällöt.

PS07/UE09/ET08 Tunteet työelämässä

Arviointi S-merkintä

Kurssilla keskitytään tunteiden merkitykseen erityisesti työelämän ympäristöissä. Perehdymme muun muassa identiteetin, vuorovaikutuksen ja mielekkyyden kokemuksen rakentumiseen sekä näiden merkitykseen niin yksilön kuin työyhteisön kannalta. Samalla vahvistamme valmiuksia kehittää omaa toimintaamme ja esimerkiksi ratkaista erilaisia ristiriitatilanteita.

Historia

Yleiset suositukset:

 • Historian kurssit voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä
 • Kurssit HI07/UE07, HI08, HI09 ja HI10 järjestetään vuorovuosittain ja ne voi suorittaa minä vuonna tahansa
 • Historia suositellaan kirjoitettavan 3. vuoden syksyn tai kevään yo-kirjoituksissa

PAKOLLISET KURSSIT

HI01 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa

Kurssin aikana tutustutaan maailmanhistorian pitkiin linjoihin esihistoriasta 1900-luvulle kiinnittäen huomiota erityisesti talouden, ihmisen ja ympäristön suhteen sekä yhteiskuntamuotojen muutoksiin.

HI02 Kansainväliset suhteet

Kurssilla käsitellään 1900-luvun poliittisen historian päälinjat.

HI03 Itsenäisen Suomen historia

Kurssilla käsitellään Suomen historian merkittävimpiä tapahtumia Venäjän vallan alusta 1800-luvulta 1900-luvun lopulle.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

HI04 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys

Kurssilla tutustutaan Euroopan yhteiseen kulttuuriperintöön antiikista alkaen. Mistä löytyvät teatterin juuret, kuinka elivät antiikin jumalat? Mitä tarkoitetaan renessanssi-ihmisellä ja kuinka kirkon ote tieteistä välitellen kirposi.

HI05 Ruotsin itämaasta Suomeksi

Kurssilla tutustutaan Suomen varhaisimpaan historiaan: kivikauden metsästäjiin, keskiajan linnojen rakentajiin, oliko suurvallan osana oleminen 1600-luvulla suomalaisten kannalta hyvä asia, miksi Anckarström ampui Kustaa III:n ja miksi Venäjän onnistui valloittaa Suomi vuonna 1808 varsin helposti.

HI06 Maailman kulttuurit kohtaavat

Arviointi numero tai S-merkintä

Kurssilla tutustutaan laajahko itsenäinen työ tehden Euroopan ulkopuolisiin kulttuureihin: Amerikan, Afrikan, Aasian ja Australian historiaan.

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

HI07/UE07 Kuningasten ja pyhimysten jalanjäljillä

Arviointi S-merkintä

Kurssilla tutustutaan Itämerenalueen historiaan keskiajalla. Kurssin yhteydessä tehdään päiväretki keskiaikaisiin kohteisiin. Kurssi järjestetään yhdessä uskonnon HI7-kurssin kanssa. Kokeen sijaan kirjallisia töitä. Kurssi vastaa vanhan opetussuunnitelman mukaista kurssia HI/UE 7.

HI08 Olipa kerran

Kurssilla perehdytään antiikin kreikkalaiseen ja roomalaiseen kulttuuriin ja niiden jälkivaikutukseen eurooppalaisessa yleissivistyksessä. Kurssilla tutustutaan tärkeimpiin antiikin mytologisiin ja historiallisiin kertomuksiin. Antiikin kulttuuri ymmärretään sen laajassa merkityksessä: tärkeimpien kirjailijoiden tuotanto, arkielämä ja vapaa-ajan viettotavat.

HI09 2000-luvun historia

Tutustutaan kylmän sodan jälkeisen suurvaltapolitiikan tärkeimpiin tapahtumiin ja kehityslinjoihin. Opiskelija johdatetaan tärkeimpien kansainvälisen politiikan tutkimuksen teorioihin sekä kansainvälisen politiikan käytänteihin. Kurssilla käsitellään kylmän sodan jälkeisen suurvaltapolitiikan tärkeimmät tapahtumat sekä uudet toimijat kansainvälisessä politiikassa.

HI10 Arjen historia

Kurssin aikana tutustutaan suomalaisen arjen muuttumiseen 1800-1900-luvuilla. Lähestymistapa on monitieteellinen: kulttuuri-, sosiaali-,taidehistoriallinen, sosiologinen ja kansatieteellinen. Kurssilla tarkastellaan myös kansainvälisten kulttuurivaikutteiden (esimerkiksi elokuva ja musiikki) välittyminen Suomeen. Oppimateriaaleina käytetään vanhoja lehtiä, elokuvia ja Yleisradion elävää arkistoa. Kurssilla tehdään myös tutustumiskäyntejä.

HI11 Abikurssi

Kertauskurssilla valmistaudutaan sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Vähintään puolet kurssista suoritetaan itsenäisesti ja itsenäinen osuus päättyy preliminäärikokeeseen, joka opiskelijan on läpäistävä. Kurssilla kertaamme historialle ominaista vastaustekniikkaa ja käymme läpi erilaisia tehtävätyyppejä. Sisältöjen kertauksessa pyritään ottamaan huomioon opiskelijoiden yksilöllisiä toiveita. Kurssin suorittamiseen varataan aikaa siten, että kotona kirjoitettavia tehtäviä ja harjoituksia on mahdollista suorittaa muun opiskelun ohella pitkäjänteisesti.

Yhteiskuntaoppi

Yleiset suositukset:

 • Pakollinen kurssi suositellaan suoritettavan ennen valinnaisia kursseja
 • Kurssit voi muuten suorittaa haluamassaan järjestyksessä
 • Yhteiskuntaoppi suositellaan kirjoitettavan 3. vuoden kevään yo-kirjoituksissa

PAKOLLISET KURSSIT

YH01 Suomalainen yhteiskunta

Kurssi perehdyttää Suomen valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin mm. Valtio-opin ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Kurssilla tarkastellaan yksilön vaikutusmahdollisuuksia paikallisesti ja valtiollisella tasolla oman koulun oppilaskunnasta eduskunnan käytäville. Keskeisiä näkökulmia ovat mm. demokratia, yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta korostaen.

YH02 Taloustieto

Kurssi johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja pohjautuu taloustieteisiin, erityisesti kansantaloustieteeseen. Opiskelija perehtyy mikro- ja makrotalouden ajankohtaisiin kysymyksiin kuluttajan, yritysten ja valtioiden näkökulmasta. Talouden globalisaation ilmenemismuodot ja vaikutukset sekä yleisesti että Suomen osalta ovat osa kurssin teemoja.

YH03 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

Kurssilla tutustutaan kansainväliseen politiikkaan, talouteen ja globalisaatioon. Kurssilla perehdytään kansalaisen ja Suomen kannalta tärkeisiin kansainvälisiin toimijoihin Euroopassa ja maailmalla. Euroopan unioni ja eurooppalainen integraatio muodostavat tärkeän osan kurssin sisällöstä pohjoismaisen yhteistyön ohella. Perehdymme EU-kansalaisen oikeuksiin ja Euroopan unionin rakenteisiin. Euroopan unionin ja pohjoismaisen yhteistyön ohella tutkimme globaalia politiikkaa ja taloutta maailmanlaajuisesti, jolloin teemoina ovat myös Euroopan ulkopuoliset alueet ja toimijat sekä globalisaatio ilmiönä. Turvallisuuspolitiikka kuuluu myös kurssin aihealueisiin.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

YH04 Kansalaisen lakitieto

Miten avioliitto solmitaan ja mitä se merkitsee? Miten omaisuus jaetaan ihmisen kuoltua? Keneltä voidaan periä velkaa tai vahingonkorvausta? Miten vuokraat tai ostat asunnon? Mitä olisi syytä muistaa kesämökkikauppaa tehtäessä? Mitä oikeuksia kuluttajalla on? Mikä on rikos ja miten siitä rangaistaan Suomessa? Mitä oikeuden istunnossa tapahtuu? Tuhti lukiolaisen tietopaketti meidän kaikkien elämää koskettavista oikeuksista ja velvollisuuksista, jonka jokaisen lukiolaisen olisi hyvä osata.

KOULUKOHTAINEN SOVELTAVA KURSSI

YH05 Sosiologia

Arviointi numero tai S-merkintä

Kurssilla tutustutaan sosiologiaan tieteenä ja sosiologiseen tutkimuksentekoon. Miten voidaan tutkia ihmisen käyttäytymistä ryhmässä. Perehdytään tärkeimpiin käsitteisiin mm. normit, roolit ja sanktiot.

KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI

YH06 Abikurssi

Arviointi S-merkintä

Kurssilla kerrataan yhteiskuntaopin YH01-YH04 keskeiset sisällöt ja valmistaudutaan yhteiskuntaopin ylioppilaskirjoituksiin. Kurssisuorituksen edellytyksenä on osallistuminen tapaamisiin toisen opiskeluvuoden 5.jaksossa ja abivuoden 1.jaksossa (kurssi on siis hajautettu), annettujen tehtävien palauttaminen sekä osallistuminen preliin elokuussa.

Liikunta

Yleiset suositukset:

 • Liikunnan pakolliset kurssit on jaettava kahdelle vuodelle
 • Liikunnan lukiodiplomin suorittamiseen vaaditaan vähintään viisi lukion liikuntakurssia

PAKOLLISET KURSSIT

LI01 Energiaa liikunnasta

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn terveyden ja hyvinvoinnin perusedellytyksenä. Opiskelija harjaantuu liikuntataidoissaan ja kehollisessa ilmaisussaan sekä saa tietoja ja kokemuksia fyysisten ominaisuuksien harjoittamisesta monipuolisesti. Opiskelija saa kokemuksia yhdessä liikkumisesta reilun pelin hengessä. Opiskelijan koettu liikunnallinen pätevyys vahvistuu uuden oppimisen, liikunnan tuoman ilon ja virkistyksen myötä. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnallisten perustaitojen soveltaminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen eri liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa opiskeluympäristön mahdollisuuksia monipuolisesti käyttäen.

LI02 Aktiivinen elämäntapa

Tavoitteena on opettaa ja kannustaa opiskelijaa liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen sekä riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään, että liikuntaharrastusten lisäksi toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia tukeva fyysinen aktiivisuus muodostuu arjen valinnoista ja pitkäkestoisen istumisen välttämisestä. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien arviointi, hengitys-ja verenkiertoelimistöä kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto. Opiskelijat ohjataan havainnoimaan arkisia toimintatapojaan ja valintojaan fyysisen aktiivisuuden ja terveyden näkökulmista. Opiskelijat saavat ohjausta ja palautetta liikunnallisen elämäntavan ja fyysisesti aktiivisen arjen toteuttamiseen.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

LI03 Terveyttä liikkuen

Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä fyysisten ominaisuuksien seuraaminen ja kehittäminen. Opettaja ohjaa liikuntaohjelman suunnittelua ja toteutusta. Liikuntasuunnitelmaa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan liikuntateknologiaa hyväksi käyttäen

LI04 Vanhojen tanssit (Yhdessä liikkuen)

Kurssin sisältönä on vanhojenpäivän tanssit. Kurssilla syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta

LI05 Hyvinvointia liikkuen

Kurssilla syvennetään erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Monipuoliset liikuntatehtävät mahdollistavat osallisuuden, liikunnallisen pätevyyden ja kehollisen ilmaisun kokemuksia.

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

LI06 Kuntosalikurssi

Kurssin tavoitteena on tukea ja edistää säännöllisen liikunnan harrastamista sekä yhdessä tekeminen. Tavoitteena on kehittää ja ylläpitää omaa kuntotasoaan sekä saada valmiuksia omaehtoiseen liikuntaharrastamiseen. Kurssilla tutustutaan

kuntosalitoimintaan ja erilaisiin liikuntamahdollisuuksiin kuntosalilla. Kurssilla laaditaan yhdessä opiskelijoiden kanssa ohjelma, jota kokeillaan ja noudatetaan kurssin ajan. Lisäksi kurssiin kuuluu muutama uintikerta koulun altaalla. Kurssista aiheutuu mahdollisesti kustannuksia.

LI07 Talviliikuntakurssi

Kurssin tavoitteena on lisätä opiskelijoiden taitoja talviliikunnassa, edistää terveellistä ja aktiivista elämäntapaa sekä vahvistaa psyykkistä vireystilaa ja jaksamista koulutyössä unohtamatta yhteishengen vahvistamista. Kurssin sisältönä on murtomaahiihto ja laskettelu eri muodoissaan. Kurssista aiheutuu kustannuksia.

LI08-LI10 Liikunnan itsenäiset kurssit

Enintään yksi näistä per lukuvuosi

Liikunnassa voi suorittaa yhden itsenäisen kurssin lukuvuotta kohden. Jos olet liikunnallisesti aktiivinen ja ahkera, voit sopia liikunnan opettajan kanssa kurssin suorittamisesta.

LILD04 Liikunnan lukiodiplomi

Arviointi 1-5

Lauttasaaren yhteiskoulussa voi suorittaa liikunnan lukiodiplomin. Liikuntadiplomin suorittaminen on osoitus opiskelijan erityisosaamisesta ja liikunnallisista kyvyistä. Lukiodiplomi koostuu seuraavista osa-alueista: liikuntakykyisyys, liikuntatiedot, erityisosaaminen, portfolio, harrastuneisuus ja yhteistyötaidot. Liikuntakykyisyystestit mittaavat mm. yleiskestävyyttä, liikehallintaa ja lihaskuntoa. Liikuntatiedon osuuden opiskelija suorittaa laatimalla tutkielman, jostain liikuntakulttuuriin liittyvästä aiheesta. Erityisosaamista arvioidaan opiskelijan valitsemassa lajissa suoritusnäytteen avulla. Portfolio koostuu mm. opiskelijan oman urheiluharrastuksen kuvauksesta, tavoitteen asettelusta ja itsearvioinnista. Harrastuneisuuden ja yhteistyötaitojen arvioinnin kohteena on mm. opiskelijan aktiivinen harrastustoiminta ja tuntityöskentelyssä esiin tulleet yhteistyötaidot. Diplomin suorittamiseen vaaditaan vähintään viisi lukion liikuntakurssia.

Kuvataide

Yleiset suositukset:

 • KU01 suositellaan käytäväksi ennen muita kursseja. Muiden kurssien suorittamisvuodella tai -järjestyksellä ei ole merkitystä
 • Kuvataiteen lukiodiplomiin vaaditaan vähintään neljä suoritettua kuvataiteen kurssia

PAKOLLISET KURSSIT

KU01 Kuvat ja kulttuurit

Kurssilla tehdään kuvia eri tekniikoin. Tutkitaan visuaalisen kulttuurin merkitystä omassa elämässä ja yhteiskunnassa sekä sovelletaan havaintoja omassa kuvanteossa. Tutustut kuvataiteen käsitteistöön. Taidetta tarkastellaan myös kaupallisesta näkökulmasta. Kurssin sisältyy näyttelykäynti.

KU02 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt

Kurssilla tutustutaan muotoilun ja arkkitehtuurin perusteisiin sekä käyttötaiteen merkitykseen ihmisen elämässä. Tehtävät rohkaisevat kolmiulotteiseen ilmaisuun eli rakenteluun sekä materiaalikokeiluihin. Käyttötaidetta tarkastellaan myös kaupallisesta näkökulmasta. Kurssiin sisältyy vierailu.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

KU03 Osallisena mediassa

Kurssi tarjoaa perusteet digitaaliselle kuvantekemiselle. Opiskelija voi valita oman keskittymiskohteensa tutustumistehtävien jälkeen. Kurssilla opitaan kohderyhmäajattelua mediasisältöjen tuottamisessa sekä tarkastelemaan mediaa markkinoinnin näkökulmasta. Kurssiin sisältyy vierailu.

KU04 Taiteen monet maailmat

Kurssi syventää käsitystä taiteesta ajallisenakin jatkumona esihistoriasta tähän päivään ja harjoittaa myös taiteellisen portfolion tekemisessä. Kurssi on pakollinen kuvataiteen lukiodiplomin pohjakurssi.

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

KU05 Projektikurssi

Arviointi numero tai S-merkintä

Kurssi harjoittaa projektityöskentelyn taitoja. Valitset toteutettavaksi itseäsi kiinnostavan kuvallisen projektin, joka voi olla digitaalinen tai konkreettinen, esimerkiksi mainoskampanja, Wanhojen tanssien koristelu tai muu käytännön tarpeesta nouseva visuaalinen tai audiovisuaalinen toteutus. Projektista tehdään portfolio.

KU06 Kuvailmaisu

Arviointi numero numero tai S-merkintä

Kurssin aikana harjoitat itseäsi kiinnostavaa kuvantekemisen taitoa. Kurssilla saat valmiuksia taidealan jatko-opintoihin. Kurssiin sisältyy näyttelykäynti. Valitessasi kurssin uudelleen, voit suorittaa sen aikana kuvataiteen lukiodiplomikurssin (KUDL2).

KULD02 Kuvataiteen lukiodiplomi

Arviointi numero tai S-merkintä

Kurssilla suoritat kuvataiteen lukiodiplomin. Opetushallitus julkaisee tehtävät vuosittain. Ennen kurssia tulee olla käytynä 4 kuvataiteen kurssia, joista pakollinen on KU4. Kuvataiteen lukiodiplomi koostuu opiskelijan itsenäisestä taiteellisesta työstä ja portfoliosta.

Musiikki

Yleiset suositukset:

 • MU01 suositellaan suoritettavaksi ennen muita musiikin kursseja. Muiden kurssien suorittamisvuodella tai – järjestyksellä ei ole merkitystä
 • Musiikin lukiodiplomiin vaaditaan vähintään neljä suoritettua musiikin kurssia

PAKOLLISET KURSSIT

MU01 Musiikki ja minä

Tutustutaan omaan musikaalisuuteen ja musiikin perusasioihin toimien eri tavoin musiikin parissa. Opiskelu on hyvin käytännönläheistä: opiskelija kehittää ilmaisuaan laulaen, soittaen, kuunnellen ja ryhmässä musiikillisia ideoita keksien. Kurssiin kuuluu konserttikäynti

MU02 Moniääninen Suomi

Tarkastellaan erityisesti suomalaista musiikkikulttuuria. Kehitetään omaa ilmaisua edelleen musisoiden, kuunnellen ja keskustellen. Kurssiin kuuluu konserttikäynti. Kurssi on vaihtoehtoinen KU2-kurssin kanssa.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT

MU03 Ovet auki musiikille

Perehdytään erilaisiin musiikkikulttuureihin ympäri maailmaa laulaen, soittaen, kuunnellen ja keskustellen. Kurssiin kuuluu konserttikäynti.

MU04 Musiikki viestii ja vaikuttaa

Tarkastellaan musiikin käyttöä, vaikutusmahdollisuuksia ja tekemisen keinoja eri taidemuodoissa, mediassa ja liike- elämässä. Tutustutaan musiikkiteollisuuteen ja sen eri tahoihin sekä tekijänoikeuksiin. Tutkitaan ääniteteollisuutta ja musiikkialan kaupallisia markkinoita sekä analysoidaan musiikin osuutta esim. internetissä, mainonnassa, joukkoviestimissä, elokuvassa ja musiikkivideossa. Soveltuu musiikki- ja mediadiplomin pohjakurssiksi.

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

MU05 Musiikin projektikurssi / MULD06 Musiikin lukiodiplomi

Kurssilla opiskelija osallistuu vaihtoehtoisesti

 • vuosittaisen taideprojektin ryhmälähtöiseen suunnitteluun ja toteutukseen. Opiskelija harjoittelee musisointia, improvisaatiota, säveltämistä, draaman työtapoja ja musiikillista sekä tarinallista kerrontaa. Kurssilla tehdään yhteistyötä muiden taideaineiden kurssien sekä yläkoulun Stagelle!-kurssien kanssa. Kurssilla harjoitellaan myös kulttuuritapahtumaan liittyvää organisointia, markkinointia ja tuottamista. Kurssi painottaa ilmiöpohjaista oppimista sekä itsereflektion merkitystä oppimisessa.

tai

 • oman taiteellisen kokonaisuuden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kokonaisuus voi olla yhteistyötä sisältävä musiikillinen projekti tai itsenäisesti toteutettava kokonaisuus. Projekti voi olla yksi laajempi kokonaisuus, esim. konsertti, äänite tai esitys. Kokonaisuus voi koostua myös useammasta pienimuotoisemmasta osa-alueesta.

tai

 • musiikin lukiodiplomin suorittamiseen valtakunnallisin ohjein ja kriteerein. Kurssi on jatko-opintoja edistävä kokonaisuus.

MU06 Muusikon polku

Harjoitellaan oman instrumentin tai laulutekniikan perusteita sekä omaa musiikillista ilmaisua yhdessä ja erikseen. Musiikillinen ohjelmisto voi koostua monenlaisesta musisoinnista tai eri genreistä, tai opiskelija voi syventyä omiin kiinnostuksen kohteisiinsa. Opiskelija harjoittelee kurssilla myös omien sävellysten, sanoitusten tai sovitusten tekemistä. Musisoinnin ja säveltämisen lisäksi kurssilla tutustutaan läpileikkaavasti muusikon polkuun: musiikin julkaisemisen periaatteisiin, vaihtoehtoisiin tapoihin saada omaa artistiutta esille, musiikilliseen yrittäjyyteen, ääniteteollisuuteen sekä tekijänoikeuksiin. Kurssilla tutkitaan myös musiikin kuluttamisen mahdollisuuksia, sekä harjoitellaan musiikista keskustelemista ja sen arvioimista taiteenlajina. Kurssin tavoitteena on tuottaa oma pienimuotoinen taiteellinen kokonaisuus, esim. tapahtuma, esitys tai äänite.

MULD06 Musiikin lukiodiplomi

Opiskelija antaa lukioaikanaan näytön musiikillisesta erityisosaamisestaan ja erityisestä harrastuneisuudestaan musiikissa. Opiskelija osoittaa musiikillista osaamistaan ja harrastuneisuuttaan valmistamalla musiikin taidollista ja tiedollista hallintaa osoittavan projektin tai kokoamalla näytesalkun lukioaikaisista musiikkiopinnoistaan ja – toiminnastaan. Musiikin lukiodiplomin voi toteuttaa joko yksin tai ryhmän jäsenenä. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat musiikin lukiodiplomin erilaisiin toteutustapoihin ja osa-alueisiin. Musiikin lukiodiplomi muodostuu neljästä osasta, jotka ovat opiskelijan musiikillinen omaelämäkerta, musiikkiprojekti tai musiikillinen näytesalkku, yhteenveto ja arvioitsijoiden lausunto. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on neljä suoritettua lukion musiikin kurssia.

Kotitalous

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

KO01 Gastronomia

Arviointi S-merkintä

Hyvistä tavoistaan ihminen tunnetaan! Tee muihin vaikutus perehtymällä eri maiden ruoka- ja tapakulttuureihin. Opit haastavia ruoanvalmistusmenetelmiä omien toiveidesi mukaan. Opit lisäksi valmistamaan eri maiden tyypillisiä ruokalajeja. Kurssilla harjoitellaan ruokailuhetkiä ottaen huomioon eri maiden ruokailutavat.

KO02 Hygieniapassi

Arviointi S-merkintä

Kurssilla opitaan hygieniaosaamista, jota tarvitaan elintarvikkeiden käsittelyssä niin kotona kuin elintarvikkeita myyvissä yrityksissä. Kurssi muodostuu luennoista, lauantain opetuskeittiöpäivästä ruoanvalmistuksen merkeissä, yritysvierailukäynnistä, harjoittelupäivästä koulun keittiössä ja hyväksytystä hygieniaosaamistestistä. Kurssipäivät sovitaan kurssilaisten kanssa. Hyväksytyllä testillä saa hygieniapassin, jota tarvitaan, jos työskentelee elintarvikkeiden parissa. Kurssi aiheuttaa kustannuksia noin 30 euroa/osallistuja.

Tietotekniikka

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

AT01 Tietokone tutuksi

Arviointi S-merkintä

Kurssin aikana opitaan tietokoneiden ja oppimisympäristön perushallinta sekä annetaan tekstinkäsittelyohjelman, taulukkolaskentaohjelman ja esitysgrafiikkaohjelman perustiedot. Kurssilla harjoitellaan 10-sormijärjestelmä.

AT02 Toimisto-ohjelmien tehokurssi

Arviointi S-merkintä

Kurssilla laajennetaan tietotekniikan käyttötaitoja ja lisätään jatko-opinnoissa sekä työelämässä tarvittavien toimisto- ohjelmien osaamista. Kurssilla tehdään harjoituksia tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmalla ja tutustutaan ohjelmien kehittyneisiin ominaisuuksiin.

AT03 Kuvankäsittely ja julkaisut verkossa

Arviointi S-merkintä

Kurssilla harjoitellaan digitaalisen kuvan käsittelyä ja verkkojulkaisun tekemiseen liittyviä perustekniikoita sekä internet- sivujen luomista esim. yritykselle.

AT04 Ohjelmoinnin perusteet

Arviointi S-merkintä

Kurssilla tutustutaan ohjelmoinnin yleisiin piirteisiin, ohjelmoinnin suunnitteluun, toteutukseen ja dokumentointiin, hyviin ohjelmointitapoihin sekä ohjelmoinnin mahdollisuuksiin ja rajoituksiin. Kurssilla käytettävä ohjelmointikieli ilmoitetaan kurssin alussa.

AT05 Elektroniikka ja robotiikka

Arviointi S-merkintä

Kurssilla autetaan opiskelijoita ymmärtämään teknologian rooli yhteiskunnassa sekä pohditaan omaa suhdetta teknologiaan. Opiskelija saa luovan teknologian kokemuksia ja tarjoaa yhteisöllisen toimintamallin avulla inspiroivaa teknologiakasvatusta. Kurssilla opitaan elektroniikkalaitteiden toimintaperiaatteita ja ohjelmoinnin alkeita. Kurssilla tehdään ryhmässä harjoituksia ja kurssin lopussa projektityö.

AT06 Johdatus luovaan ohjelmointiin

Arviointi S-merkintä

Kurssilla tutustutaan ohjelmoinnin alkeisiin Processing-ohjelmointiympäristön avulla, joka on erityisesti suunniteltu opetuskäyttöön ja monipuoliseen visuaaliseen ilmaisuun. Ohjelmointi on oiva itseilmaisun väline, jota kurssilla käytetään kuvien, animaatioiden, pelien ja generatiivisten taideteosten luomiseen. Kurssilla kannustetaan luovuuteen ja kokeilemalla oppimiseen. Kurssilla tehdään itsenäisesti projektityö. Kurssilla tehdään opintokäynti yhteistyöyritykseen (Mehackit tai Microsoft).

Opinto-ohjaus

Yleiset suositukset:

 • Opiskelijan tulee osallistua opinto-ohjaajan pitämille opinto-ohjauksen tunneille sekä ryhmänohjaajan pitämille ryhmänohjaustunneille koko lukion ajan
 • Ryhmänohjaustuokiot ovat pakollisia ja ne luetaan osaksi opinto-ohjauskurssia

PAKOLLISET KURSSIT

OP01 Minä opiskelijana

Arviointi S-merkintä

Kurssin painopistealueita ovat opiskelun suunnittelu ja ohjaus, ammatti- ja työelämätietous, uranvalinta ja jatko-opinnot. Lisäksi kurssilla käsitellään mm. itsetuntemukseen liittyviä kysymyksiä sekä lukion päättövaiheen opiskelua sekä ylioppilaskirjoituksia. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.

OP02 Jatko-opinnot ja työelämä

Arviointi S-merkintä

Kurssin tavoitteena on perehtyminen työelämään ja jatkokoulutusmahdollisuuksiin Suomessa sekä ulkomailla. Kurssiin voidaan sisällyttää vierailuja eri jatko-opintopaikkoihin.