Science

Science-polku 

Science-polun opinnot on koottu luonnontieteistä kiinnostuneille opiskelijoille, joilla esimerkiksi tekniikka, lääketiede, robotiikka tai tieteen tekeminen kuuluvat mahdollisiin tulevaisuuden suunnitelmiin.

Opiskelu Science-polun kursseilla vahvistaa opiskelijan ymmärrystä tieteen tekemiseen ja teknologian hyödyntämiseen. Polun kursseihin kuuluu luonnontieteiden valtakunnalliset syventävät kurssit, sekä soveltavia kursseja, joilla teoriaa sovelletaan käytännön tekemisellä ja tutustumalla yritysten sekä korkeakoulujen toimintaan. Science-polun opinnoista on konkreettista hyötyä niin kirjoituksiin valmistautumiseen, jatko-opintoihin kuin työelämäänkin.

Lukion päätteeksi polun suorittamisesta saa erillisen diplomin. 

Kurssit

Science-polun opiskelijat saavat diplomin kun syventävät opinnot ainakin yhdestä luonnontieteellisestä aineesta (suositus kahdesta) ja suorittavat 4 vaihtoehtoista koulun soveltavaa kurssia science-polulta.  

Abit laittavat diplomihakemuksen Science-koordinaattoreille kirjoituksiin ilmoittautumisen yhteydessä. Hakemukseen liitetään Science-portfolio, jossa tulee ilmi suoritetut kurssit sekä kurssityöt. 

SC01 Science 01

SC01 = BI01+KE01+FY01

Science01 on kaikille opiskelijoille pakollinen kokonaisuus, joka sisältää biologian, kemia ja fysiikan valtakunnalliset ensimmäiset kurssit(BI01, KE01, Fy01). Kokonaisuus toteutetaan yhdistäen eri tieteenalojen näkökulmia. Science 01:llä opiskelijat toteuttavat tutkimusprojektin.

SC02 Science 02

Science02 on suunnattu kaikille opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita luonnontieteellisten aineiden opiskelusta syventävillä kursseilla. Kurssilla harjoitellaan luonnontieteiden opiskelussa tarvittavia taitoja, mm. syventävillä kursseilla vaadittavia ICT-taitoja, laborointitaitoja ja teknistä osaamista. Kurssilla sovelletaan ja syvennetään peruskursseilla opittua tietoa konkreettisin töin. Kurssilaisilla on mahdollisuus myös verkostoitua, sillä opiskeluun sisältyy vierailuja yliopistoon, Science-yhteistyölukioihin sekä yrityksiin. Kurssi alkaa heti lukuvuoden alussa ja jatkuu koko syksyn ja talven tukien samanaikaisesti opiskeltavia luonnontieteiden peruskursseja. Kurssilla opiskelijat saavat vankan pohjan luonnontieteisiin myöhemmille syventäville opinnoille.

SC03 Science 03

Science03 on suunnattu 2. vuoden opiskelijoille. Tällä kurssilla opiskelija syventää ja vahvistaa omaa osaamistaan jollain luonnontieteen osa-alueella laatimalla itse tutkimuksen tai projektin. Työn toteutuksessa auttaa projektiin nimetty opettaja ja projektia tuetaan mahdollisuuksien mukaan yliopisto- tai yrityskontaktien avulla. Kurssi järjestetään yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa. Kurssilla tehtyjen projektien osallistumista kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin tuetaan vahvasti.

KVL16   Talousmatematiikka

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään talouselämässä käytettyjä käsitteitä, saa matemaattisia valmiuksia oman taloutensa suunnitteluun, saa laskennallisen pohjan yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun ja osaa soveltaa tilastollisia menetelmiä aineistojen käsittelyyn. Kurssi on suunnattu pitkän matematiikan opiskelijoille.

MAA15   Tilastot ja todennäköisyys 2

Kurssi suoritetaan aikaisintaan MAA10 -kurssin jälkeen. Opiskelija syventää todennäköisyyslaskennan ja tilastollisen päättelyn taitojaan muun muassa työelämän näkökulmasta. Kurssilla opetetaan perustietoja, joista on hyötyä monilla aloilla, kuten valtiotieteellisessä, psykologiassa, biologiassa, lääketieteellisessä ja tilastotieteissä. Kurssi antaa pohjaa myös valintakokeisiin.

KE09/BI07   Biokemiaa

Kurssilla pääset tutustumaan laborointien ja tutkimusprojektien kautta biologian ja kemian yhteisiin aihepiireihin. Alan toimijoihin ja /tai yrityksiin tutustut vierailun muodossa tai oman tutkimusprojektin kautta.

TT04/BI6   Globaalit terveyskysymykset

Tällä kurssilla syvennämme opiskelijoiden tietoja kansainvälisistä ajankohtaisista terveysongelmista. Kurssilla painotetaan ongelmalähtöistä ja ratkaisukeskeistä oppimista, ja tiimityötaitoja. Lisäksi työskentelyssä pyritään hyödyntämään sähköisiä alustoja. Kurssin aihepiireissä nostetaan esille käsiteltyjen ongelmien kytköksiä talouteen ja liiketoimintaan. Mahdollisuuksien mukaan kurssilla tehdään vierailuja tai kutsutaan vierailijoita alan tutkimuslaitoksista, järjestöistä ja yrityksistä.

ATT04  Ohjelmoinnin perusteet

Kurssilla tutustutaan ohjelmoinnin yleisiin piirteisiin, ohjelmoinnin suunnitteluun, toteutukseen ja dokumentointiin, hyviin ohjelmointitapoihin sekä ohjelmoinnin mahdollisuuksiin ja rajoituksiin. Kurssilla käytettävä ohjelmointikieli ilmoitetaan kurssin alussa.

ATT05   Elektroniikka ja robotiikka

Kurssilla autetaan opiskelijoita ymmärtämään teknologian rooli yhteiskunnassa sekä pohditaan omaa suhdetta teknologiaan. Opiskelija saa luovan teknologian kokemuksia ja tarjoaa yhteisöllisen toimintamallin avulla inspiroivaa teknologiakasvatusta. Kurssilla opitaan elektroniikkalaitteiden toimintaperiaatteita ja ohjelmoinnin alkeita. Kurssilla tehdään ryhmässä harjoituksia ja kurssin lopussa projektityö.

FY09/KE07 Tekniikan alan liiketoiminta

Kurssilla tutustutaan tieteen ja tekniikan alan kansainvälisiin yrityksiin, tutkimuslaitoksiin ja alan toimijoihin. Päästään tekemään opintokäyntejä, projektitöitä sekä saadaan valmiuksia yhdistää tiedettä, käytäntöä ja kaupallista näkökulmaa.

FY10/KE08  Teknologisesta innovaatiosta tuotteeksi

Kurssilla tutustutaan teknisen innovaation kehityskaareen keksinnöstä kaupalliseksi tuotteeksi monelta kannalta sekä pohditaan liiketoiminnan kansainvälisiä säädöksiä sekä ympäristönäkökulmaa. Päästään tekemään opintokäyntejä yrityksiin, teollisuuden pariin ja alan tutkimuslaitoksiin.

FY12    Tähtitiede

Maailmankaikkeus haltuun, ymmärrä avaruus! Yleissivistävä katsaus tähtitieteeseen: tietoa maailmankaikkeudesta ennen ja nyt, teoriassa ja havainnoiden, koulussa ja koulun ulkopuolella. Tällä kurssilla ei harrasteta vaikeaa matematiikkaa, mutta kurssin jälkeen tunnistat ehkä muutamankin tähtitaivaan kohteen ja voit hurmata tiedoillasi.

BI08    Kentälle

Jos metsään haluat mennä nyt… Kentälle kurssi suoritetaan biologisella tutkimusasemalla tai muussa maastokohteessa kaukana välituntikellonjen soimisesta ja pulpeteista. Kurssilla opitaan soveltamaan syventävien kurssien oppeja ja tekemään tutkimusta kenttäolosuhteissa. Kurssilla toteutetaan oma tutkimus, jonka aiheen voi valita myös maantieteeseen tai kemiaan liitteyn. Tämä kurssi tarjoaa kokemuksia, joita ei muilla kursseilla ole mahdollista kokea.

SCINCELINJAN
POHJAKARTTA KURSSIVALINTOJEN TUEKSI

Science-linjan omat kurssit Matematiikka Fysiikka Kemia Biologia Tietotekniikka
1. vuosi SC01 MAY01 FY01 KE01 BI01 AT04
MAA02 FY02 KE02 BI02
MAA03 FY03
MAA04
MAA05
2. vuosi SC02 MAA06 FY04 KE03 (BI02) AT05
SC03 MAA07 FY05 KE04 BI03
MAA08 BI04
MAA09 FY09/KE07* KE07/FY09* BI05
MAA10 FY10/KE08* KE08/FY10* BI06/TE04
MAA18 FY12* KE09/BI07* BI07/KE09*
3. vuosi MAA11 FY06 KE05 BI08
MAA12 FY07 KE06
MAA13
MAA14

 

*merkityt kurssit järjestetään vuorovuosina