Lauttasaaren yhteiskoulun tietosuojaseloste
24/05/2018

Lauttasaaren yhteiskoulun tietosuojaseloste

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §). (seloste päivitetty 15.05.2018)

  1. Rekisterinpitäjä

Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry (jäljempänä Lauttasaaren yhteiskoulu), Y-tunnus: 0116665-1 Isokaari 19, 00200 Helsinki Puhelin: 09 6841 270 (toimisto)

  1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

toimistosihteeri Sarita Hotanen
Puhelin: 09 6841 270 toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi

  1. Rekisterin nimi

Lauttasaaren yhteiskoulun toimintaan perustuva henkilörekisteri.

  1. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään koulun toimintaan liittyvien asioiden hoitamiseen ja analysointiin, koulun kehittämiseen, suunnittelemiseen ja yhteydenpitoon.

Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Lauttasaaren yhteiskoulun toiminnan kanssa.

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin sisältyy seuraavat tietosuojaselosteet:

Hallinto:
* Henkilöstörekisteri
* Opiskelijatietorekisteri (Primus)
* Kurssipäiväkirjat
* Todistukset
* Stipendit
* Riemuylioppilaat

Opetuksen järjestäminen
* Koulukuvaukset
* Rangaistukset
* Opintomatkat
* Leirikoulut
* TET-sopimukset
* Ainevalintakortit

Opiskeluhuolto:
* Yksilöllisen opiskeluhuollon rekisteri
* Ruoka-aineallergiat

Tiedotus
* Sosiaalisen median tilit (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube)
* Kotisivut
* Vuosikirja

Turvallisuus
* Valvontakameratallenteet
* Turvallisuussuunnitelma

Jokaisesta rekisteristä on erillinen tietosuojaseloste.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään ja päivitetään rekisteröidyltä itseltään tai hänen huoltajaltaan ja tarkoituksenmukaisista viranomaisrekistereistä.

  1. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla tai tieteellistä tutkimusta varten.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Suomen ulkopuolelle.

  1. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tieto-turvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

 

  1. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys toimistoon. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

 

  1. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Lauttasaaren yhteiskoulu kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Lauttasaaren yhteiskoulu suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.