9k Satelliittiprojekti poiki kutsun Milanoon ESAn vieraaksi 13.5.-15.5.
17/05/2019

Ysiluokkalaisten satelliittiprojekti – Kaupunkikuva muuttuu Lauttasaaressa
Lauttasaaren yhteiskoulun yhdeksäsluokkalaiset ruotsin kielikylpyoppilaat osallistuivat ESA:n (European Space Agency) Climate Detectives projektiin. Projektin tarkoituksena oli tutkia kuinka Lauttasaaren kasvillisuus ja metsäalueet ovat muuttuneet vuosien aikana. Projekti toteutettiin tutkimalla satelliittikuvia ja ilmakuvia Lauttasaaresta.
– Ryhmissä teimme GIF-animaatioita eri vuosikymmeninä otetuista ilma- ja satelliittikuvista ja laskimme viheralueiden pinta-alaa ja niiden muutosta. Matematiikan tuntien aikana hyödynsimme GeoGebra -ohjelmaa viheralueiden laskemiseen. Kokosimme projektin aikana paljon taustatietoa ja tuloksia.
– Ilahduttavaa oli huomata, että Helsingin kaupungin ilmakuva-arkisto ja Euroopan avaruusjärjestön satelliittikuvamateriaali ovat kansalaisten vapaasti käytettävissä. Perehdyimme projektin myötä myös ilmastonmuutokseen ja kuinka sitä voi hidastaa.
– Tuloksemme on, että viheralueet Lauttasaaressa ovat vähentyneet huomattavasti mm. uusien asuntohankkeiden takia. Laskujemme mukaan vuosina 1954-2017 viheralueet ovat pienentyneet noin 50%. Tilanne on mielestämme huolestuttava, mutta se oli ennalta arvattavissa.

Tiesitkö?
Puut sitovat hiilidioksidia ja siten ne auttavat hillitsemään ilmastonmuutosta. Kaupunkimetsän kaataminen poistaa hiilinielun, joka olisi helppo säilyttää mutta vaikea palauttaa.
Puut sitovat ravinteita, ja estävät siten liiallista ravinnemäärää meressä. Ravinnekuorma johtaa runsaaseen leväkukintaan. Kaupunkimetsien kaataminen lisää ravinteiden valumista kaupungeista mereen.
Puut sitovat ilmansaasteita vähentäen ilmassa leijuvien pienhiukkasten määrää. Kaupunkimetsien kaataminen lisää terveydelle haitallisten hiukkasten määrää hengitysilmassa.

Bilder: till vänster, Drumsö 1932 och till höger, Drumsö 2014. Skolans läge är utmärkt med en blå kartnål (1932 fanns Lykki inte ännu).
Bildkälla: https://hri.fi/ (CC BY 4.0)

9K som Klimatdetektiver – Stadsbilden förändras på Drumsö
9K:s elever har deltagit i ESA:s (European Space Agency) Climate Detectives projekt. Meningen med projektet var att undersöka hur Drumsös vegetation och skogsområden har förändrats under åren. Projektet genomfördes med hjälp av satellitbilder och flygfotogafier av Drumsö.
Vi gjorde GIF animationer av satellitbilder från olika år med EO Browser för att se förändringar och beräknade ytan av grönområden och hur de har förändrats. På matematiklektionerna använde vi GeoGebra –programmet för att räkna ytan av grönområden från flygfotografier. Under projektet samlade vi mycket bakgrundsinformation och resultat. Det var glädjande att märka att Helsingfors stad och Europas rymdorganisation har flygfotografier och satellitbildmaterial som alla får använda.
Vi lärde oss också mycket om trädens roll i stadens ekosystem. Träd binder koldioxid, vilken är den enskilt viktigaste växthusgasen och bidrar till klimatuppvärmningen. Träd binder näringsämnen, som bidrar till övergödningen av havet och algblomning och de binder luftburna partiklar som kommer bl.a. från trafiken och vilka är farliga för hälsan.
Vårt resultat är att grönområdena på Drumsö har minskat märkbart bl.a. på grund av nya byggnadsprojekt. Enligt våra uträkningar har vegetationen mellan åren 1954–2014 minskat med ca 50%. Vi tycker att situationen är oroväckande men den var förutsägbar.

Anna Aaltonen